Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det er nødvendig å satse på psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det er nødvendig å satse på psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det er nødvendig å satse på psykisk helse
Det er høy forekomst av psykiske vansker… ...og noen kan utvikle psykiske lidelser % av barn og unge har psykiske vansker og lidelser i så stor grad at det går ut over deres forhold til familie, venner og skole Tilsvarende tall for sosialt belastede bydeler i Oslo er % 5 - 8 % av alle barn og unge har en diagnostiserbar psykisk lidelse som trenger behandling Hos de fleste med psykisk lidelse er symptomene forbigående, men % av barna har symptomer som varer over mange år Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

3 UDE satser på psykisk helse i Osloskolene
Overordnet mål for UDE Alle elever får et bedre psykososialt læringsmiljø og et bedre tilpasset opplæringstilbud Elever med psykiske vansker og lidelser får bedre oppfølging og veiledning i forhold til å kunne takle sin skole- og livssituasjon Mål for skolenes arbeid Lærere og elever skal øke sin kunnskap om psykisk helse Lærere skal øke sin kompetanse om hjelpeapparatet og hvordan hjelpeapparatet kan bistå med tilrettelegging for den enkelte elev Skolen skal lage en plan for psykisk helsearbeid med tydelige tiltak basert på skolens behov. Planen skal ha et tverrfaglig perspektiv Skolen skal etablere et tverrfaglig samarbeid med tilhørende tjenester for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og relasjonsbygging, samt for arbeid knyttet til elever (anonyme drøftinger)

4 Det finnes en rekke føringer for tverrfaglig samarbeid og psykisk helsearbeid i skolen
Opptrappingsplanen for psykisk helse ”I det forebyggende arbeidet er det viktig at bl.a. skolene ved sitt personale og støttende helsetjenester evner å se utviklingstrekk hos elevene som kan føre til psykisk lidelse, og så ta initiativ til at det blir satt i gang tiltak som kan forebygge en slik utvikling. Erfaringer viser at dersom man setter inn tiltak på et tidlig tidspunkt, er muligheten stor for å hindre utbrudd av alvorlig psykisk lidelse.” Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse ..Sammen om psykisk helse… Planen har gjennomgående et helhetsperspektiv og foreskriver at ulike instanser skal arbeide sammen og koordinere sine tjenester overfor barn/unge og deres familier. Blant annet vektlegges et utstrakt samarbeid mellom barnehage, skole, helse- og sosialtjenesten, med mer. Oslo kommunes Handlingsplan for psykisk helsearbeid ”Det er ønskelig med et bredere tverretatlig samarbeid mellom bydel, skole, PPT og Barne- og ungdomspsykiatrien…” ”…Det forutsettes at det etableres et tett samarbeid mellom ulike instanser både på kommunalt og statlig nivå.” Veilederen Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene fra 2007 viser til at skolene skal: Igangsette forebyggende og helsefremmende tiltak ”Se” barn og unge som viser en bekymringsfull atferd, og melde bekymringen videre til rette vedkommende Delta i tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser Tilrettelegge undervisningstilbud for barn med særskilte behov

5 Tverrfaglig samarbeid for elevenes beste
En rekke fordeler ved tverrfaglig samarbeid: Kunnskap om hverandres oppgaver og organisasjoner bryter ned barrierer mellom organisasjonene og fremmer godt samarbeid En fast samarbeidsstruktur på skolens arena der tjenestene møtes regelmessig vil bidra til å sikre skolen faglig bistand i arbeidet med psykisk helse Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid vil gi skolen økt kompetanse slik at skolen kan oppdage tidlig og ha større trygghet i å bistå elever med psykiske vansker og lidelser

6 Et omfattende prosjekt har pågått for å utvikle gode løsninger for skolens psykiske helsearbeid
Utdanningsetaten og Helse- og velferdsetaten igangsatte prosjektet Psykisk helse i OSLOskolene i slutten av 2006 24 skoler og fire bydeler, fire BUP’er og en DPS har vært involvert i å utvikle løsningene 1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Etablere prosjektet Kartlegge dagens situasjon Utarbeide løsning Implementere Sikre varig endring Tid Des.2006…………………………………………………………………………………….….……………..… Juni 2010 Utarbeide mandat Utarbeide prosjektplan Forberedelser Pilotprosjekt på tre skoler med tilhørende tjenester Ledelsesforankring i fire bydeler Utviklingsprosjekt på 21 skoler Forstå og kartlegge nåværende tilstand i skolene Forstå behov hos involverte Utvikle, teste og evaluere ulike løsninger på skolene Utvikle, teste og evaluere fora for tjenestesamarbeid Opplæringsstart URO- metode i bydel SN Bli enig om anbefalt arbeidsmetode/ løsning Utarbeide ressursperm for skolene Utarbeide hefte om tverrfaglig samarbeid Kvalitetssikre løsninger og materiell Fageksperter UDE Skoler Tjenestene Implementere løsninger Presentere ressurspermen for skolene Presentere heftet om tverrfaglig samarbeid for tjenestene Følge opp og bistå skolene Oppfølging på lengre sikt Evaluering Støtte kontinuerlig forbedring Oppgaver Prosjektet befinner seg her 1) Bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø og Gamle Oslo har involvert i utviklingsprosjektet.

7 Utvikling av anbefalinger og løsninger er basert på bred involvering og kvalitetssikring
Gjennom utviklingsprosjektet fremkom to behov... …som nå er grundig kvalitetssikret Skolen ønsker seg praktiske hjelpemidler til å arbeide godt med psykisk helse Skolen og tjenestene ønsker seg tverrfaglig samarbeid på skolens arena – som ble utprøvd og med gode tilbakemeldinger fra alle involverte Tre faglige eksperter har gjennomgått materialet: - Terje Ogden - professor i psykologi - Tove K. Skattkjær - klinisk pedagog Ullevål US Britt Oppedal - forsker Folkehelseinstituttet Tre skoler har gjennomgått materialet og gitt løpende innspill (rektor, helsesøster, rådgivere m.fl.) Representanter fra alle tjenestene har deltatt i referansegruppe og gjennomgått samarbeidsheftet Syv skoler ved rektor, helsesøster, rådgivere har gått gjennom hele/deler av innholdet Alle involverte parter melder om brukervennlighet, skolerelevans, tydelig og praktisk innhold og form

8 Nå lanseres en praktisk ressursperm for skolenes psykiske helsearbeid
Ressursperm Psykisk helse i OSLOskolene Mottakere Alle skoler i Oslo med ungdoms- og videregående trinn En til rektor/ledelse, en til sosiallærer/sos.ped.rådgiver og en til helsesøster Innhold Mål og bakgrunn Psykisk helse Modell for psykisk helsearbeid i OSLOskolene Kompetanse Tverrfaglig samarbeid Veiledning for utarbeidelse av skolens psykiske helseplan Verktøykasse Distribuert fra 19. mars 2010 Elektronisk utgave

9 Permen setter psykisk helse på skolens dagsorden og gir en innføring i hvordan skolen bør ta tak i arbeidet Del 1 Bruk av ressurspermen Del 2 Mål og bakgrunn Innføring i bakgrunn for satsningen på psykisk helse i skolen og UDEs målsettinger for arbeidet Del 3 Psykisk helse Forekomst av psykiske vansker og lidelser blant barn og unge, risikofaktorer og tegn og symptomer Psykisk helse i skolen, herunder skolens rolle, læreren som støttende faktor, samarbeid mellom hjem og skole, samt prinsipper for tidlig intervensjon og tilrettelegging Del 4 Modell for psykisk helsearbeid i OSLOskolene Presentasjon av Modell for psykisk helsearbeid i skolen og hvordan modellen praktisk kan brukes i det psykiske helsearbeidet Del 5 Kompetanse Viktige kompetanseområder for skolen og lærerne, samt kompetansehevende tiltak Del 6 Tverrfaglig samarbeid Presentasjon av skolens tverrfaglige samarbeidsarenaer med fokus på utvidet ressursteam Aktører, oppgaver, roller, ansvar og kompetanse Del 7 Veiledning for utarbeidelse av skolens psykiske helseplan Veiledning til skolen for utarbeidelse av psykisk helseplan Del 8 Verktøykassen Praktiske verktøy til skolen i arbeid med psykisk helse (se neste side)

10 Verktøykassen (del 8) Innhold i verktøykassen
Del 8.1 Universelt nivå (hele skolesamfunnet) Del 8.2 Selektert nivå (elever i risiko) Del 8.3 Indikert nivå (elever med psykiske lidelser) Del 8.4 Skolens psykiske helseplan Del 8.5 Tverrfaglig samarbeid i utvidet ressursteam Del 8.6 Ressurssider Type verktøy God praksis Faktaark Maler Programmer Ressurssider

11 Alle parter som bidrar i skolens psykiske helsearbeid får utdelt et eget hefte
Det er utarbeidet et eget hefte til alle lærere og et til alle i tjenesteapparatet Ressurshefte til læreren Til alle lærere i Osloskolen med ungdoms- og videregående trinn Hefte om tverrfaglig samarbeid på skolen Til alle tjenester som skal delta i samarbeidet: PPT, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og BUP Presenterer lærerens arbeid med psykisk helse Et utvalg av innhold og verktøy fra ressurspermen Presenterer skolens samarbeidsarena for psykisk helsearbeid; Utvidet ressursteam Et utvalg av innhold og verktøy fra ressurspermen Distribuert fra 19. mars 2010

12 Modell for psykisk helsearbeid i OSLOskolene er gjennomgående i ressurspermen
Modellen psykisk helse i OSLOskolene er utviklet for at skolen skal systematisere arbeidet Skolen og lærerne skal arbeide forebyggende og helsefremmende I et skoleperspektiv betyr det at skolen og lærerne skal se hver enkelt elev, ha fokus på tidlig innsats og gi tett oppfølging til de som trenger det

13 Mal for psykisk helseplan

14 Skolen har ulike arenaer for tverrfaglig samarbeid
14

15 UDE anbefaler at alle skoler utvider ressursteamet der tjenestene inviteres inn
Utvidet ressursteam: Formål & oppgaver Gi skolen en arena til å samle de tverrfaglige tjenestene for å bistå skolen i arbeidet med psykisk helseplan Gi skolen en fast arena for å drøfte anonymiserte elever (individer eller grupper) de er bekymret for som ikke er fanget opp av hjelpeapparatet Sikre erfaringsutveksling, kompetanseheving og relasjonsbygging mellom skolen og tjenestene Deltakere Skolens ledelse Rådgiver/ sosiallærer/ sos.ped.rådgiver Skolens PP-rådgiver Helsesøster Skolens barnevernkontakt Fast BUP-kontakt Struktur Fast innhold og møtestruktur Anbefales to ganger per semester

16 Utrulleringsplan til skolene og tjenestene
Aktivitet Feb. Mars April Mai Juni 2010  Utrullering til skoler og til tjenestene Informasjonsarbeid på ledernivå i skolene, bydelene, BUP og PPT Informasjonsarbeid på operativt nivå i bydelene, BUP og PPT Utsending av materiell til skolene Informasjonsarbeid, bistand og oppfølging til hver enkelt skole Evaluere status i skolene


Laste ned ppt "Det er nødvendig å satse på psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google