Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten 2 Det er nødvendig å satse på psykisk helse Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt •10 - 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten 2 Det er nødvendig å satse på psykisk helse Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt •10 - 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten

2 Oslo kommune Utdanningsetaten 2 Det er nødvendig å satse på psykisk helse Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt •10 - 20 % av barn og unge har psykiske vansker og lidelser i så stor grad at det går ut over deres forhold til familie, venner og skole •Tilsvarende tall for sosialt belastede bydeler i Oslo er 24 - 27 % •5 - 8 % av alle barn og unge har en diagnostiserbar psykisk lidelse som trenger behandling •Hos de fleste med psykisk lidelse er symptomene forbigående, men 25 - 40% av barna har symptomer som varer over mange år Det er høy forekomst av psykiske vansker…...og noen kan utvikle psykiske lidelser

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 UDE satser på psykisk helse i Osloskolene •Lærere og elever skal øke sin kunnskap om psykisk helse •Lærere skal øke sin kompetanse om hjelpeapparatet og hvordan hjelpeapparatet kan bistå med tilrettelegging for den enkelte elev •Skolen skal lage en plan for psykisk helsearbeid med tydelige tiltak basert på skolens behov. Planen skal ha et tverrfaglig perspektiv •Skolen skal etablere et tverrfaglig samarbeid med tilhørende tjenester for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og relasjonsbygging, samt for arbeid knyttet til elever (anonyme drøftinger) •Lærere og elever skal øke sin kunnskap om psykisk helse •Lærere skal øke sin kompetanse om hjelpeapparatet og hvordan hjelpeapparatet kan bistå med tilrettelegging for den enkelte elev •Skolen skal lage en plan for psykisk helsearbeid med tydelige tiltak basert på skolens behov. Planen skal ha et tverrfaglig perspektiv •Skolen skal etablere et tverrfaglig samarbeid med tilhørende tjenester for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og relasjonsbygging, samt for arbeid knyttet til elever (anonyme drøftinger) •Alle elever får et bedre psykososialt læringsmiljø og et bedre tilpasset opplæringstilbud •Elever med psykiske vansker og lidelser får bedre oppfølging og veiledning i forhold til å kunne takle sin skole- og livssituasjon •Alle elever får et bedre psykososialt læringsmiljø og et bedre tilpasset opplæringstilbud •Elever med psykiske vansker og lidelser får bedre oppfølging og veiledning i forhold til å kunne takle sin skole- og livssituasjon Overordnet mål for UDE Mål for skolenes arbeid

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 4 Det finnes en rekke føringer for tverrfaglig samarbeid og psykisk helsearbeid i skolen Veilederen Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene fra 2007 viser til at skolene skal: • Igangsette forebyggende og helsefremmende tiltak •”Se” barn og unge som viser en bekymringsfull atferd, og melde bekymringen videre til rette vedkommende •Delta i tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser •Tilrettelegge undervisningstilbud for barn med særskilte behov Oslo kommunes Handlingsplan for psykisk helsearbeid ”Det er ønskelig med et bredere tverretatlig samarbeid mellom bydel, skole, PPT og Barne- og ungdomspsykiatrien…” ”…Det forutsettes at det etableres et tett samarbeid mellom ulike instanser både på kommunalt og statlig nivå.” Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse..Sammen om psykisk helse… Planen har gjennomgående et helhetsperspektiv og foreskriver at ulike instanser skal arbeide sammen og koordinere sine tjenester overfor barn/unge og deres familier. Blant annet vektlegges et utstrakt samarbeid mellom barnehage, skole, helse- og sosialtjenesten, med mer. Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 ”I det forebyggende arbeidet er det viktig at bl.a. skolene ved sitt personale og støttende helsetjenester evner å se utviklingstrekk hos elevene som kan føre til psykisk lidelse, og så ta initiativ til at det blir satt i gang tiltak som kan forebygge en slik utvikling. Erfaringer viser at dersom man setter inn tiltak på et tidlig tidspunkt, er muligheten stor for å hindre utbrudd av alvorlig psykisk lidelse.”

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 5 Tverrfaglig samarbeid for elevenes beste •Kunnskap om hverandres oppgaver og organisasjoner bryter ned barrierer mellom organisasjonene og fremmer godt samarbeid •En fast samarbeidsstruktur på skolens arena der tjenestene møtes regelmessig vil bidra til å sikre skolen faglig bistand i arbeidet med psykisk helse •Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid vil gi skolen økt kompetanse slik at skolen kan oppdage tidlig og ha større trygghet i å bistå elever med psykiske vansker og lidelser En rekke fordeler ved tverrfaglig samarbeid:

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 6 Et omfattende prosjekt har pågått for å utvikle gode løsninger for skolens psykiske helsearbeid Sikre varig endring Fase 1 ImplementereUtarbeide løsning Kartlegge dagens situasjonEtablere prosjektet Fase 2Fase 3Fase 4 Tid • Utarbeide mandat • Utarbeide prosjektplan • Forberedelser • Pilotprosjekt på tre skoler med tilhørende tjenester • Ledelsesforankring i fire bydeler • Utviklingsprosjekt på 21 skoler • Forstå og kartlegge nåværende tilstand i skolene • Forstå behov hos involverte • Utvikle, teste og evaluere ulike løsninger på skolene • Utvikle, teste og evaluere fora for tjenestesamarbeid • Opplæringsstart URO- metode i bydel SN • Bli enig om anbefalt arbeidsmetode/ løsning • Utarbeide ressursperm for skolene • Utarbeide hefte om tverrfaglig samarbeid • Kvalitetssikre løsninger og materiell • Fageksperter • UDE • Skoler • Tjenestene • Implementere løsninger • Presentere ressurspermen for skolene • Presentere heftet om tverrfaglig samarbeid for tjenestene • Følge opp og bistå skolene • Oppfølging på lengre sikt • Evaluering • Støtte kontinuerlig forbedring Juni 2010 Des.2006…………………………………………………………………………………….….……………..… Oppgaver •Utdanningsetaten og Helse- og velferdsetaten igangsatte prosjektet Psykisk helse i OSLOskolene i slutten av 2006 •24 skoler og fire bydeler, fire BUP’er og en DPS har vært involvert i å utvikle løsningene 1) 1) Bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø og Gamle Oslo har involvert i utviklingsprosjektet. Prosjektet befinner seg her

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 7 Utvikling av anbefalinger og løsninger er basert på bred involvering og kvalitetssikring •Skolen ønsker seg praktiske hjelpemidler til å arbeide godt med psykisk helse •Skolen og tjenestene ønsker seg tverrfaglig samarbeid på skolens arena – som ble utprøvd og med gode tilbakemeldinger fra alle involverte Gjennom utviklingsprosjektet fremkom to behov... …som nå er grundig kvalitetssikret •Tre faglige eksperter har gjennomgått materialet: - Terje Ogden - professor i psykologi - Tove K. Skattkjær - klinisk pedagog Ullevål US. - Britt Oppedal - forsker Folkehelseinstituttet •Tre skoler har gjennomgått materialet og gitt løpende innspill (rektor, helsesøster, rådgivere m.fl.) •Representanter fra alle tjenestene har deltatt i referansegruppe og gjennomgått samarbeidsheftet •Syv skoler ved rektor, helsesøster, rådgivere har gått gjennom hele/deler av innholdet Alle involverte parter melder om brukervennlighet, skolerelevans, tydelig og praktisk innhold og form

8 Oslo kommune Utdanningsetaten 8 Nå lanseres en praktisk ressursperm for skolenes psykiske helsearbeid Mottakere Innhold Alle skoler i Oslo med ungdoms- og videregående trinn En til rektor/ledelse, en til sosiallærer/sos.ped.rådgiver og en til helsesøster •Mål og bakgrunn •Psykisk helse •Modell for psykisk helsearbeid i OSLOskolene •Kompetanse •Tverrfaglig samarbeid •Veiledning for utarbeidelse av skolens psykiske helseplan •Verktøykasse Ressursperm Psykisk helse i OSLOskolene Elektronisk utgave www.ude.oslo.kommune.no/psykiskhelsewww.ude.oslo.kommune.no/psykiskhelse Distribuert fra 19. mars 2010

9 Oslo kommune Utdanningsetaten 9 Permen setter psykisk helse på skolens dagsorden og gir en innføring i hvordan skolen bør ta tak i arbeidet Del 1 Bruk av ressurspermen Del 2 Mål og bakgrunn -Innføring i bakgrunn for satsningen på psykisk helse i skolen og UDEs målsettinger for arbeidet Del 3 Psykisk helse -Forekomst av psykiske vansker og lidelser blant barn og unge, risikofaktorer og tegn og symptomer -Psykisk helse i skolen, herunder skolens rolle, læreren som støttende faktor, samarbeid mellom hjem og skole, samt prinsipper for tidlig intervensjon og tilrettelegging Del 4 Modell for psykisk helsearbeid i OSLOskolene -Presentasjon av Modell for psykisk helsearbeid i skolen og hvordan modellen praktisk kan brukes i det psykiske helsearbeidet Del 5 Kompetanse -Viktige kompetanseområder for skolen og lærerne, samt kompetansehevende tiltak Del 6 Tverrfaglig samarbeid -Presentasjon av skolens tverrfaglige samarbeidsarenaer med fokus på utvidet ressursteam -Aktører, oppgaver, roller, ansvar og kompetanse Del 7 Veiledning for utarbeidelse av skolens psykiske helseplan -Veiledning til skolen for utarbeidelse av psykisk helseplan Del 8 Verktøykassen -Praktiske verktøy til skolen i arbeid med psykisk helse -(se neste side)

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 10 Verktøykassen (del 8) Type verktøy •God praksis •Faktaark •Maler •Programmer •Ressurssider Innhold i verktøykassen •Del 8.1 Universelt nivå (hele skolesamfunnet) •Del 8.2 Selektert nivå (elever i risiko) •Del 8.3 Indikert nivå (elever med psykiske lidelser) •Del 8.4 Skolens psykiske helseplan •Del 8.5 Tverrfaglig samarbeid i utvidet ressursteam •Del 8.6 Ressurssider

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 11 Alle parter som bidrar i skolens psykiske helsearbeid får utdelt et eget hefte Ressurshefte til læreren •Til alle lærere i Osloskolen med ungdoms- og videregående trinn Hefte om tverrfaglig samarbeid på skolen •Til alle tjenester som skal delta i samarbeidet: PPT, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og BUP •Presenterer lærerens arbeid med psykisk helse •Et utvalg av innhold og verktøy fra ressurspermen •Presenterer skolens samarbeidsarena for psykisk helsearbeid; Utvidet ressursteam •Et utvalg av innhold og verktøy fra ressurspermen Det er utarbeidet et eget hefte til alle lærere og et til alle i tjenesteapparatet Distribuert fra 19. mars 2010

12 Oslo kommune Utdanningsetaten 12 •Modellen psykisk helse i OSLOskolene er utviklet for at skolen skal systematisere arbeidet •Skolen og lærerne skal arbeide forebyggende og helsefremmende •I et skoleperspektiv betyr det at skolen og lærerne skal se hver enkelt elev, ha fokus på tidlig innsats og gi tett oppfølging til de som trenger det Modell for psykisk helsearbeid i OSLOskolene er gjennomgående i ressurspermen

13 Oslo kommune Utdanningsetaten 13 Mal for psykisk helseplan

14 Oslo kommune Utdanningsetaten 14 Skolen har ulike arenaer for tverrfaglig samarbeid 14

15 Oslo kommune Utdanningsetaten 15 UDE anbefaler at alle skoler utvider ressursteamet der tjenestene inviteres inn •Gi skolen en arena til å samle de tverrfaglige tjenestene for å bistå skolen i arbeidet med psykisk helseplan •Gi skolen en fast arena for å drøfte anonymiserte elever (individer eller grupper) de er bekymret for som ikke er fanget opp av hjelpeapparatet •Sikre erfaringsutveksling, kompetanseheving og relasjonsbygging mellom skolen og tjenestene Utvidet ressursteam: •Skolens ledelse •Rådgiver/ sosiallærer/ sos.ped.rådgiver •Skolens PP-rådgiver •Helsesøster •Skolens barnevernkontakt •Fast BUP-kontakt •Fast innhold og møtestruktur •Anbefales to ganger per semester Formål & oppgaver Deltakere Struktur

16 Oslo kommune Utdanningsetaten 16 Utrulleringsplan til skolene og tjenestene Aktivitet Feb.MarsAprilMaiJuni2010  Utrullering til skoler og til tjenestene Informasjonsarbeid på ledernivå i skolene, bydelene, BUP og PPT Informasjonsarbeid på operativt nivå i bydelene, BUP og PPT Utsending av materiell til skolene Informasjonsarbeid, bistand og oppfølging til hver enkelt skole Evaluere status i skolene


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten 2 Det er nødvendig å satse på psykisk helse Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt •10 - 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google