Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand - Hvordan nyttiggjøre seg spesialisttjenestens kompetanse ? Psykologspesialist Mogens Albæk Christensen Spesialist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand - Hvordan nyttiggjøre seg spesialisttjenestens kompetanse ? Psykologspesialist Mogens Albæk Christensen Spesialist."— Utskrift av presentasjonen:

1 AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand - Hvordan nyttiggjøre seg spesialisttjenestens kompetanse ? Psykologspesialist Mogens Albæk Christensen Spesialist i klinisk psykologi, MNPF mogensalbaek.christensen@rehabilitering.net

2 ” Pasienten trenger et sted å bo og han vil ha behov for tett oppfølging ”

3 På alle arenaer ”hjem” og hverdag Arbeid / skole ”fritid” Sosial- og helsetj. mm Sosiale tjenester: • økonomisk og praktisk hjelp • hjelpeverge • hjemmehjelp • coach / veileder / ”los” • støtte til evt barn • støttekontakt Primærhelse • fastlege • fysioterapi • ergoterapi Spesialisthelse: • psykoterapi • samtalebeh • medisinering • psykoedukasjon Pleie- og omsorg: • hjemmespl • hjemmehjelp • miljøterapeut Trygdekontor: • attføringshjelp • uførepensjon • sykepenger Frivillige organisasjoner: • treffsteder/væresteder • likemannsgrupper • selvhjelpsgrupper Utdanning og arbeid: • særskilt tilrettelegging skole • arbeidstrening • vernet arbeid • dagsenter • dagtilbud • værested Struktur: • aktivitetsplan • døgnregulering • påminning / repetisjon (masing) • henting / bringing • kognitive hjelpemidler Trening til mestring • trene vaner • trene sosiale ferdigheter • trene mestringsstrategier • botrening Basistjenester • egen bolig • vernet bolig • miljøarbeider • ”assistent” Fritidstilbud • særskilt tilrette- legging • fysisk aktivitet • støttekontakt • tilrettelegging for samhandling med familie, nettverk og venner

4  svikt i samhandling imellom etater / forvaltningsnivåer - ulik grad av forpliktelse  mangelfull ledelse av arbeidet med tiltaksplan  tiltaksplanarbeid blir styrt av kriser (reaksjon fremfor proaksjon)  mangel på ressurser eller fullmakter ?  tiltaksplanarbeid kan brukes som unnskyldning for ikke å yte tjenester som IKKE står i planen  målsettinger blir ikke innfridd, behov for løpende evaluering  rollekonflikter  klienten ”følger ikke opp”  koordinator følger ikke opp Utfordringer © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand Albæk Christensen 2006

5 Semper ardens AD/HD og rusavhengighet - hvordan ser vårt gjenstandsfelt egentlig ut ? AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand

6 BAKGRUNNSKARAKTERISTIKA (n=36; 9 kvinner, 27 menn)  Kognitivt  lære-/ lese-/ skrive-/ regnevansker (>>>>>)  intellektuell marginalisering (<<<<<)  Psykiatrisk komorbiditet  cluster B personlighetsforstyrrelse(33,3%)  angst(47,2%)  stemningsforstyrrelse (69,4%)  PTSD / CT (19,4%)  Rusmisbruk  tidlig misbrukstart(mean 12,1 år) (Wilens,1998: >3 år tidl. enn kontr)  omfattende blandingsmisbruk, bl.a.  alkohol(> 90%)  opiater(66,6%)  cannabioider(80,5%)  sedative/hypnotika(75 %)  amfetaminer(?????)  impulsiv ”brukerstil”  Adaptivitet  CD /ODD i barne- / ungdomsalder(66%) (34 %, Biederman & Wilens; 1997)  kriminalitet (52,8% > 5 dommer)  alene (svært lite/intet nettverk)(69,4%)  inntekt annet enn off. trygd mv (11,1%) © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand 2006

7 © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand 2006 Det eneste alle har felles er AD/HD-diagnosen Og den sier i seg selv ikke nok om konkrete hjelpebehov

8  K ontinuitet  K artlegging  K linikk  K unnskap ”Flaskehalser”: Dette trenger vi fra spes.helsetj. © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

9 Kontinuitet  ute av øye – ute av sinn behov for målrettet, helhetlig oppfølging uavhengig av pasientinitiativ  innsats fra hjelpeapparat styres av kriser behov for forhåndsavklarte kriseplaner (russprekk, psykiatrisk residiv)  utilstrekkelig mannskap om bord behov for bistand fra etater som pr tradisjon ikke inngår i rusvern (-s nedslagsfelt)  ”han kunne når han var hos oss” generaliseringsvansker – arenaskift  teamledelse ”siden sist” vs målstyring © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

10 Kartlegging Forveksling av diagnostisering og behovskartlegging henvisningdiagnosebehandling DIAGNOSTISERING KARTLEGGING © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

11 Diagnostisering lærevansker angst tourette asperger autisme affektiv lidelsedepresjon personlighetsforstyrrelse aldring/demens hjernetraume schizofreni A.D.D. mental retardering reaktiv tilknytn.- forstyrrelse / deprivasjon CD/ODD NVL Oppmerksomhetssvikt Konsentrasjonssvikt © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

12 Diagnostisering Nøktern diagnose OBS - risiko for falske positive diagnoser: • mangelfull dok. av debutalder • mangelfull dok. av multiarenal tilstand • mangelfull dok. av sekundære sosiale, utdannelsesmessige, yrkesmessige vansker • mangelfull differensialdiagnostikk Grundig komorbitetsdiagnostikk OBS - risiko for underbehandling av komorbide tilstander © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

13 kartlegging  balanse mellom det ønskelige og det mulige  tilstrekkelig presisjon til å skape innhold i funksjonell individuell plan  dokumentasjon for å utløse ressurser og rettigheter © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

14 Terapeutiske konsekv. av funksjonsnivå og av kompleksitet Terapeutiske konsekv. av funksjonsnivå og av kompleksitet Individfokuserte tiltak Rammefokuserte (psykososiale) tiltak AD/HD-pasienter med optimale forutsettninger (kognisjon, komorbiditet og adaptivitet) AD/HD-pasienter med optimale forutsettninger (kognisjon, komorbiditet og adaptivitet) AD/HD-pasienter med store kognitive utfall AD/HD-pasienter med store kognitive utfall AD/HD pasienter med rusmiddel- misbruk i tillegg AD/HD pasienter med rusmiddel- misbruk i tillegg AD/HD pasienter med psykiatriske tilleggslidelser tilleggslidelser AD/HD pasienter med psykiatriske tilleggslidelser tilleggslidelser AD/HD-pasienter med marginal adaptivitet, inkl kriminalitet i tillegg AD/HD-pasienter med marginal adaptivitet, inkl kriminalitet i tillegg © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

15 Rusmisbrukende AD/HD-pasienter med omfattende psykososiale hjelpebehov - det gode spesialistbidraget  Spesialisthelsetjenestens bistand tilpasses det kommunale hjelpeapparatets premisser (spesifikke bestillinger)  Spesialisthelsetjenestens bistand underlegges kommunal koordinering  Spesialisthelsetjenestens bistand sikres kontinuitet i avtale uavhengig av aktuell pasientstatus © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

16 Kjære spesialisthelsetjeneste Kan Dere hjelpe hjelpe oss å finne ut det vi trenger å vite for å hjelpe ? Kjærlig hilsen kommunen

17 Kartlegging mht multi-modale tiltak: Hva trenger vi å vite noe om ?: 1.Komorbide tilstander 2.Intellektuelt funksjonsnivå 3.Kognitive funksjoner/forutsetninger •Arbeidshukommelse (hvor få baller i lufta om gangen) •Eksekutive funksjoner (hva skal til for å være på rett sted til rett tid, - og gjøre det rette) •Psykolinguistikk (hva forstår han/hun – egentlig) Bl.a. for vurdering av samtykkekompetansen og for vurdering av behov for (økonomisk) hjelpeverge 4.Adaptive forutsetninger/behov © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

18 Adaptive områder  matinntak  økonomi  hygiene  daglige rutiner og døgnregulering  arbeid / aktivisering  hvile og aktivitet  sosial aktivitet  kontakt med off. etater  kommunikasjon  kontakt/tillit til (beskyttende institusjoner):  Familie/nettverk  Arbeid / dagtilbud  Fritidstilbud © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

19 For de spesielt interesserte  Intellektuelt funksjonsnivå  WAIS-III-R  WASI  LIPS  RAVEN  Oppmerksomhet  Oppmerksomhetsspenn  WAIS-III subtest: Forward Digit Span  Focused attention  WAIS-III subtest: digit-symbol coding  Consentration-Endurance test (D2-test)  Trail Making Test  Sustained attention  Connor`s Continous Performance Test (CPT-II)  Test of Variables of Attention  WAIS-III subtest: letter-number sequencing  Divided attention  Brief Test of Attention  Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT)  wais-III subtest: letter-number sequencing Hukommelse/læring • Generell hukommelse • Weschler memory scales • Verbal læring og hukommelse • California Verbal Learning Test • Selective Reminding Test • Non-verbal læring og hukommelse • Rey Complex Figure – recall and recognition • Revised Visual Retention Test • Tactual Performance Test – memory and location • Recognition memory • Recognition Memory Test • Facial Recognition Test Eksekutive funksjoner • Inhibitering og selektiv oppmerksomhet • Stroop Color and Word Test • CPT-II - vigilance og impulsivity • Problemløsning og planlegging • Wisconsin Card Sorting Test (WCST) • Category Test • Rey Complex Figure – copy • Porteus Maze Test • Mental fleksibilitet / kognitive skift • TMT A/B • Arbeidsminne • WAIS-III subtest: digit backwards © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2004

20 Nevropsykologen - førstelinjens verste venn ? Psykologiske testfunn må ”oversettes”. Sier i seg selv intet om verken diagnose eller konkrete bistandsbehov. Kan med fordel vurderes opp imot komparentinformasjon  Hvilke konsekvenser har de kognitive utfallene for personens adaptive mestring ?  Spørre de som vet best  Konsensus © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

21 intervjuguider/screeningverktøy for vurdering av ADAPTIVT FUNKSJONSNIVÅ  FIM (Functional Independence Measure)  Katz Adjustment Scale  Portland Adaptibility Inventory  VABS  LEG ADD-s  ADD-s  AMPS © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

22 Takk for oppmerksomheten Og god tur hjem Ta gjerne kontakt: mogensalbaek.christensen@rehabilitering.net


Laste ned ppt "AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand - Hvordan nyttiggjøre seg spesialisttjenestens kompetanse ? Psykologspesialist Mogens Albæk Christensen Spesialist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google