Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sunnmøre Kultur og kommunikasjon - globalt perspektiv på helse og sjukdom 27. april 2011 MØTE MELLOM SYKEPLEIERE OG FLERKULTURELLE FAMILIER I NORSKE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sunnmøre Kultur og kommunikasjon - globalt perspektiv på helse og sjukdom 27. april 2011 MØTE MELLOM SYKEPLEIERE OG FLERKULTURELLE FAMILIER I NORSKE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sunnmøre Kultur og kommunikasjon - globalt perspektiv på helse og sjukdom 27. april 2011 MØTE MELLOM SYKEPLEIERE OG FLERKULTURELLE FAMILIER I NORSKE SYKEHUS – REAKSJONER OG KONSEKVENSER Førsteamanuensis Sevald Høye

2 Det flerkulturelle samfunn • KULTUR ER -> TILLÆRT • -> ALLMENNMENNESKELIG • -> UNDER ENDRING • -> PÅVIRKET AV MAKT • -> MULTIVOKAL SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 2

3 Kultur ”det som gjør kommunikasjon mulig” • - felles språk, felles erfaringer, felles kunnskaper og felles verdier, dvs. kommunikasjon som mennesket har tilegnet seg som medlem av et samfunn (Hylland Eriksen 2001) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 3

4 Kultur og kulturell bakgrunn KULTUR: ”summen av kunnskap som overleveres mennesker fra tidligere generasjoner gjennom en dynamisk prosess. Kunnskapen består av verdier, sedvaner, normer, koder, symboler og uttrykksformer. Det dynamiske kommer til uttrykk ved evnen til å tilpasse seg nye forhold, til nyskaping og til å finne nye uttrykk for innsikt og erfaring” (http//:odin.dep.no/krd/norsk/publ/stmeld/036005-040001/hov001-bu.html) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 4

5 Forbindelse mellom etnisitet og kultur? • ”FOR Å FORSTÅ KULTUR MÅ VI FORSTÅ ETNISITET” SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon (Barth 1994)

6 ETNISITET og ETNISK GRUPPE SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 6 ETNISK GRUPPE Anerkjenn- else ? SelvforstSelvåelse ? Geografiske/ nasjonale referanser Biologisk reproduksjon Kommunikasj/ interaksjon Kulturelle verdier Medlemskap : selvdefinert og av andre Ukjente faktorer ? (Høye 2005, etter Barth 1994)

7 FLERKULTURALITET • ”En forståelse, innsikt i og verdsetting av sin egen kultur, samtidig med en kunnskapsbasert respekt for andre etniske grupper” (L.Blum 2002) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon

8 Flerspråklighet • Språklig pluralisme • Språklig kompetanse og identitet • Bruk av tolk – Forskrifter… • Bruk av familiemedlemmer/pårørende som tolk • Tolketjenester: frammøte, telefon, bilde/TV, oversettelse av skriftlig materiale SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 8

9 Hva er en familie ?  ….to eller flere individer som er forbundet gjennom blod, ekteskap eller adopsjon og som bor sammen (Ross m.fl. 1990)  ….relativt langvarige bånd, der partneren ikke kan byttes ut med en annen. ….nærhet til den andre. Nærheten kan i varierende grad opprettholdes …. det er et ønske om å gjenopprette nærhet og interaksjon (Ainsworth 1991)  …. det den enkelte identifiserer som familie (Wright & Leahey 1994) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 9

10 Pårørendes behov SAMSVAR OM DE MEST SENTRALE BEHOV HOS PÅRØRENDE VED KRITISK SYKDOM (i ulike undersøkelser) : • BEHOVET FOR INFORMASJON • BEHOVET FOR STØTTE FRA SYKEHUSPERSONALET • BEHOVET FOR HÅP [Høye (2003). Pårørendes status. Semantisk analyse og juridisk tolkning av begrepet pårørende i et sykepleieperspektiv. Rapport nr 2, 2003. Høgskolen i Hedmark.] SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 10

11 Familier med annen etnisk bakgrunn FORVENTNINGER I SYNET PÅ SYKEPLEIE VED KRITISK SYKDOM HOS EN AV DE NÆRMESTE  INFORMANTER: Hvite amerikanere og Latin-amerikanere og Afro-amerikanere (30 fra hver)  FUNN:  Kritisk sykdom produserte FAMILIESTRESS UAVHENGIG AV KULTURTILKNYTNING  Latin-amerikanere og afro-amerikanere: HØYERE FORVENTNINGER TIL SYKEPLEIERE ENN HVITE  Pårørende fra alle tre kulturer FORVENTET - MER INFORMASJON - Å BLI OPPDATERT OM FYSISKE FORANDRINGER (Waters 1999) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 11

12 Sykepleieres møte med pårørende i flerkulturelle situasjoner  Konflikt mellom familiens ønsker om å være til stede hele tiden OG sykepleiers fokus på individet og sykdommen ?  Konflikt mellom familien - i stort antall - som besøker til alle tider OG hensynet til andre pasienter og restriksjoner i sykehuset ?  Hvem skal være primærkontakt i familien når det er mange pårørende ? SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 12

13 Erfaringer hos flerkulturelle familier (1) Høye & Severinsson (2010) I.C.C.N. 26: 24-32  Hvilke erfaringer har flerkulturelle familie- medlemmer i møte med sykepleiere i intensivavdelinger?  Datasamling: INDIVIDUELLE INTERVJU (n.5) (# etnisk bakgrunn, # religion, # kjønn, # alder, # status i familien)  SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 13

14 Erfaringer fra flerkulturelle familier (2) Høye & Severinsson (2010) I.C.C.N. 26: 24-32 Hovedfunn Strid for å opprettholde familiens kulturelle tilhørighet i kontakt med helsetjenesten Tema • Å filtrere informasjon for å redusere engstelse • Å forstå og bli forstått • Å beskytte kulturelle tradisjoner • Å veksle mellom roller, regler og forventninger SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon

15 Erfaringer fra flerkulturelle familier (3) Tema: Å filtrere informasjon for å redusere engstelse Undertema - HOLDE TILBAKE INFORMASJON -TILPASSE BESKJEDER -INDIREKTE INFORMASJON SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon

16 Erfaringer fra flerkulturelle familier (4) Tema Å forstå og bli forstått Undertema -PROFESJONELLE TOLKER -FAMILIETOLKING -TEKNISKE HJELPEMIDLER SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon

17 Erfaringer fra flerkulturelle familier (5) Tema Å beskytte kulturelle tradisjoner Undertema -KULTURELT SAMARBEID -RELIGIØSE RITUALER SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon

18 Erfaringer fra flerkulturelle familier (6) Tema Å veksle mellom roller, regler og forventninger Undertema -SAMARBEID INNAD I FAMILIEN -SYKEHUSRUTINER -DELTAKELSE I PLEIEN -FASILITETER SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon

19 Familiens rolle i å gi omsorg for sin nærmeste som er kritisk syk (Bergbom og Askwall 2000) PASIENTERS SYN: • Hvilken betydning har pårørendes besøk og tilstedværelse for pasienten når de var kritisk syke ? (N.5) FUNN: • IKKE ØNSKE OM FOR MANGE BESØK • AT PÅRØRENDE SNAKKET OM DET SOSIALE MILJØ • NÆRVÆR AV PÅRØRENDE MINSKET FØLELSE AV MAKTESLØSHET Pårørende og pasienter: BESTE MÅTEN Å MESTRE HJELPELØSHET: Å LA DE DELTA I OMSORGSOPPGAVER SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 19

20 Sykepleieres møte med pårørende til pasienter med flerkulturell bakgrunn (1) (Høye & Severinsson 2008)  Hva er sykepleiernes oppfatning av møter med flerkulturelle familier i intensivavdelinger?  Datasamling: TRE FLERSTEGS FOKUSGRUPPER ved 3 universitetssykehus i Norge (n.16) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 20

21 Sykepleieres møte med pårørende til pasienter med flerkulturell bakgrunn (2) (Høye & Severinsson 2008)  Funn  KULTURELT MANGFOLD OG ARBEIDSSTRESS  Kategorier  Innflytelse på sykepleierutiner  Utfordringer i kommunikasjon  Reaksjoner på kriser  Profesjonell status og kjønnsspørsmål SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 21

22 Sykepleieres møte med pårørende til pasienter med flerkulturell bakgrunn (3) (Høye & Severinsson 2008) FUNN (detaljer):  Innflytelse på sykepleierutiner - annen familiekonstellasjon (mange) - manglende kunnskap - smerteuttrykk - trange rom  Utfordringer i kommunikasjon - familietolking - assistert kommunikasjon - uvisshet om informasjon  Reaksjoner på kriser - familie øker bearbeiding - religiøse/praktiske ritualer - symboler som helbreder  Profesjonell status og kjønnsspørsmål - ikke-respekt for besøksrutiner - patriarkalsk kvinnesyn SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 22

23 SYKEPLEIERES SYN på familiens rolle i å gi omsorg til den nærmeste som er kritisk syk (Plotwright 1998)  Sykepleierne  ambivalente om hvilken plass pårørende skal ha i å gi omsorg OG hvor lenge de skal besøke  Besøkende var i veien når det var mye å gjøre  Besøkende tok sykepleiernes tid  Sykepleiere med høyere utdanning  så betydningen av pårørendes besøk  Uerfarne sykepleiere: inkompetente i å møte psykososiale behov hos både pasienter og besøkende SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 23

24 Profesjonelle og kulturelle konflikter ( Høye & Severinsson 2010)  Hvilke KONFLIKTER kan oppstå når intensivsykepleiere møter flerkulturelle familier?  Datasamling: Flerstegs fokusgruppeintervju ved tre universitetssykehus (n.16) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 24

25 Profesjonelle og kulturelle konflikter ( Høye & Severinsson 2010) FUNN KONFLIKT MELLOM PROFESJONELL SYKEPLEIEPRAKSIS OG FAMILIERS KULTURELLE TRADISJONER KONFLIKTTEMA 1.Kulturelt fundert ønske om å delta aktivt i pleien satt opp mot sykepleiernes syn på helhetlig pleie 2.Sykepleierens profesjonelle forpliktelse til å sørge for forståelig kommunikasjon satt opp mot kulturbaserte kommunikasjonsproblemer og kulturelt betinget reaksjon på sykdom 3.Familiers ønske om kulturelle normer og selvbestemmelse satt opp mot sykepleiernes ansvar for sykehusmiljøet SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 25

26 1. KONFLIKTTEMA : Kulturelt fundert ønske om å delta aktivt i pleien satt opp mot sykepleierens syn på helhetlig pleie ( Høye & Severinsson 2010) • ” I mange kulturer  en syk person tas fullstendig hånd om av familien, men familiene er spente og urolige” • ”Familiemedlemmer ønsket sterkt å fortsette omsorgen for sine kjære, som de gjorde hjemme” • ”Mødrene ville massere og gjøre øvelser, mens fedrene ville styre papirarbeid” • ”Muslimske kvinner er vanligvis tildekket. Ved nakne skuldre dekket vi med skjorte bak-fram før besøkende kom” SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 26

27 Ad. 1. KONFLIKTTEMA: Kulturelt fundert ønske om å delta aktivt i pleien satt opp mot sykepleierens syn på helhetlig pleie ( Høye & Severinsson 2010) • DISKUSJON..... • SYKEPLEIERE I VESTLIG KULTUR SKAL PLEIE PASIENTENE SELV • Positivt at familien bidrar med ØVELSER som sykepleiere FORESKRIVER …. • Sykepleiere kan føle seg OVERFLØDIGE og for familier som har pleiet sin kjære hjemme  vanskelig å OVERLATE ANSVARET til profesjonelle …. • Sykepleiere  tydelige på hvem som har ansvar for TOTALPLEIEN og behandlingen  formidle slik at det blir FORSTÅTT …. SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 27

28 2. KONFLIKTTEMA : Sykepleierens profesjonelle forpliktelse til å sørge for forståelig kommunikasjon SATT OPP MOT kulturbaserte kommunikasjonsproblemer og kulturelt betinget reaksjon på sykdom ( Høye & Severinsson 2010) • ”Informasjon ble formidlet gjennom mannen. Det kan være et problem” • ”Vi må gjøre avtaler med tolk for å informere, men i det daglige er vi avhengige av familiemedlemmer som besøker” • ”De skriker ut når de sørger, men vi er ikke vant til det og vil beskytte andre pasienter/besøkende” • ”Det er ofte vanskelig å bedømme smerteintensiteten, fordi noen kulturuttrykk for smerter er ekstreme” SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 28

29 Ad. 2. KONFLIKTTEMA: Sykepleierens profesjonelle forpliktelse til å sørge for forståelig kommunikasjon satt opp mot kulturbaserte kommunikasjonsproblemer og kulturelt betinget reaksjon på sykdom ( Høye & Severinsson 2010) • DISKUSJON • KOMMUNIKASJON UTEN TOLK ER IKKE LETT • SPRÅKVANSKER forsinker samhandling og kompliseres ved at all informasjon skal gå gjennom MANNEN …. • Profesjonelle TOLK kan ses på med mistenksomhet …. • FAMILIETOLKING i hverdagen, men barnetolk ikke anbefalt av Helsedirektoratet …. • Norske sykepleiere  usikre på hvordan tolke ROPING OG HYLING ved smerte og sorg, og om kroppsspråket er autentisk …. SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 29

30 3. KONFLIKTTEMA : Familiens behov for kulturelle normer og selvbestemmelse satt opp mot sykepleierens ansvar for sykehusmiljøet ( Høye & Severinsson 2010) • ”Når en ung mann døde kom det mange besøkende. Det var vanskelig - da omtrent 30 kom på besøk ble avdelingen sprengt” • ”40 til 50 besøkende var tilstede. Kvinnene satt rundt sengen og gråt over sin kjære” • ”I vår intensivavdeling ligger menn og kvinner ved siden av hverandre, men de klager ikke over det. Vi bruker ikke skjermbrett, fordi vi må observere pasientene” SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 30

31 Ad. 3. KONFLIKTTEMA: Familiens behov for kulturelle normer og selvbestemmelse satt opp mot sykepleierens ansvar for sykehusmiljøet ( Høye & Severinsson 2010) • DISKUSJON • VISITT-TIDER : VEILEDENDE eller ABSOLUTTE ? • Det som for norske pasienter/familier er SELVSAGT  IKKE NATURLIG for flerkulturelle familier …. • Pasienter/familier fikk ha med GJENSTANDER OG SYMBOLER som familien mente var helbredende, hvis det ikke forstyrret behandlingen …. • Balanserte behovet for å BEGRENSE ANTALL BESØKENDE mot pasientens behov for å ha storfamilien tilstede, og i forhold til behov for ro og plass for andre pasienters pårørende …. • Hos sykepleiere OG pasienter  TAP AV KONTROLL … SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 31

32 Sykepleieres utfordringer mht omsorg til pårørende i sykehus  Interaksjon mellom pårørende/familiemedlemmer og sykepleiestaben sett fra sykepleiernes synspunkt  Metode: Spørreskjema til 155 sykepleiere  Funn: Dialog med pårørende når de besøker pasienten i sykehus er den mest vanlige form for interaksjon  Faktorer som gjorde interaksjonen vanskelig: Tidsnød Skiftarbeid Familiemedlemmers beskjedenhet Mangel på rolig sted å snakke SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 32 (Åstedt-Kurki et al 2001)

33 Møte med FAMILIER i sykepleien ” FOR ALLE FAMILIER OG SYKEPLEIERE VIL DET Å UTVIKLE ET TERAPEUTISK FORHOLD KREVE TID OG ENERGI, MEN DET KAN HJELPE TIL MED Å REDUSERE STRESS FOR ALLE INVOLVERTE ” (Holden et al 2002) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 33

34 UTFORSKENDE SPØRSMÅL I MØTE MED PERSONER FRA ANDRE KULTURER (spesielt flyktninger) • Hva er viktig å vite om fra ditt hjemland, din bakgrunn og/eller din familie ? • Hvis du hadde vært syk i hjemlandet, hva ville du gjort og hvordan ville du ha blitt hjulpet eller behandlet der ? • Hva ville de rundt deg ha tenkt om årsaken til lidelsen/sykdommen ? Hva ville du selv ha tenkt om årsaker ? • Hva tror du hjelper deg/ikke hjelper deg ? SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 34

35 HOVEDUTFORDRINGER I KOMMUNIKASJON MED FAMILIER MED ANNET SPRÅK, UTSEENDE, VANER OG TRADISJONER (Lundberg, Bäckström & Widén 2005) • Data fra siste års sykepleierstudenter • Omsorg til pasienter som har en annen kulturbakgrunn enn den svenske: • a) større kulturell årvåkenhet i forhold til språk, pårørende og atferd • b) redusere følelse av kulturell tilkortkomming ved manglende kunnskaper • c) mer kulturell nysgjerrighet som kan integreres i utdanningen SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon

36 VARIASJON OG FANTASI FOR Å OPPNÅ DIALOG I MØTE MED FLERKULTURELLE • TILPASSE BRUK AV HJELPEMIDLER SOM BILLEDBØKER, ORDLISTER OG INNLESING AV ORD/UTTRYKK PÅ LYDOPPTAKERE: • a) lage arrangementer i samarbeid med pårørende/familien til pasienten (ordlister med de mest brukte ord/uttrykk i daglig stell, medikamentering, informasjon og kontakt) • b) entydige brosjyrer eller skriftlig informasjon tilpasset pasientens språk (Høye 2010) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon

37 ANBEFALING FOR FLERKULTURELL SYKEPLEIE (A) I STEDET FOR Å FOKUSERE PÅ KULTURELLE FORSKJELLER, SÆREGENHETER OG ANNERLEDESHET HOS PASIENTER OG PÅRØRENDE …. SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 37

38 ANBEFALING FOR FLERKULTURELL SYKEPLEIE (B) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon … BØR SYKEPLEIERE LEGGE VEKT PÅ RESPEKT OG VERDIGHET (humanistisk tilnærming) HVOR VANER, NORMER OG SKIKKER LEGGES TIL GRUNN FOR FLERKULTURALITET

39 Sykepleie til flerkulturelle ”Annerledeshet er fascinerende, men kan også være utfordrende og tvetydig” (Høye 2008) SHøye © 2011 04 27 Kultur og Kommunikasjon 39


Laste ned ppt "Helse Sunnmøre Kultur og kommunikasjon - globalt perspektiv på helse og sjukdom 27. april 2011 MØTE MELLOM SYKEPLEIERE OG FLERKULTURELLE FAMILIER I NORSKE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google