Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til FAU Sammen skal vi: Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til FAU Sammen skal vi: Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til FAU Sammen skal vi: Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker Arrangere samlinger for foreldre og lærere Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, rektor og lærere Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 1

2 http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Filmer/Middagssel skapet1/http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Filmer/Middagssel skapet1/ 2

3 3 Hvorfor foreldremedvirkning?

4 4 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserkl æ ring sl å r fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring

5 5 Oppl æ ringsloven §1-1 Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

6 6 Kunnskapsl ø ftet Generell del Det legges vekt på foreldrenes primæransvar for barns oppfostring. Skolen skal ikke overta dette ansvaret, men hjelpe og støtte hjemmene i oppfostring av en ny generasjon. Foreldrene er en viktig del av barns læringsmiljø

7 7 Prinsipper for oppl æ ringen: … Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon…

8 8 Forskning viser Det ikke er foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid.

9 9 Forskning viser Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte og gjør det bedre på skolen. Foreldre er derfor en viktig ressurs for elevenes læring. Dialog og samarbeid bidrar til at foreldre engasjerer seg og blir en ressurs for skolen.

10 10 Foreldrenes plass i skolesystemet

11 FUG § 1- Foreldrerådet Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. § 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Foreldrerådets arbeidstuvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. § 3 - Valg og konstituering FAU velger en valgkomité i god tid før valget. Disse innstiller kandidater til FAU. Ledervervet bør avklares før valget. Valg av nytt FAU bør skje før sommerferien slik at FAU er klar til å begynne arbeidet tidlig på høsten. (I vedtekene bør det presiseres hvordan FAU velges og organiseres på den aktuelle skolen). FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer (samt eventuelt representant til det kommunale foreldreutvalg, i de kommuner som har opprettet det). § 4 – Komiteer Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter. (Det kan for eksempel være skolevurdering, bruk av data i skolen, informasjonstiltak, trafikkspørsmål, spesialundervisning, flerkulturell satsning, planarbeid med mer. Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer FAU hvilke komiteer som skal nedsettes). 11

12 § 5 - Møter FAU har møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det. § 6 - Oppgaver (Se på forslag til oppgaver i menyen til venstre. Oppgavene varierer fra skole til skole og må vedtas ut fra lokale behov).forslag til oppgaver § 7 - Økonomi FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på årsmøtet. § 8 - Taushetsplikt Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).pplæringsloven § 15 - 1 § 9 - Endringer av vedtektene Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet. 12

13 Forslag til det vi vil arbeide med dette skoleåret Skal vi organisere oss i grupper? Forslag til undergrupper: - - 13

14 http://www.skoleipraksis.no/hjem-skole/filmer/tillitsvalgte- foreldre/http://www.skoleipraksis.no/hjem-skole/filmer/tillitsvalgte- foreldre/ 14


Laste ned ppt "Velkommen til FAU Sammen skal vi: Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google