Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremedvirkning Foreldrerollen i skolen er tosidig: vs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremedvirkning Foreldrerollen i skolen er tosidig: vs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremedvirkning Foreldrerollen i skolen er tosidig: vs
Foreldrenes utdanningsrolle vs Foreldrenes administrative rolle

2 Foreldremedvirkning Utdanningsrollen:
Foreldrenes direkte deltakelse i elevenes opplæring, deres rolle som sosiale forbilder, foreldrenes bidrag til å etablere varierte læringssituasjoner

3 Foreldremedvirkning Den adminstrative rollen
Foreldrenes deltakelse i formelle samarbeidsorgan og deltakelse i enkelttiltak (dugnader, arrangementer, innsamlinger)

4 Foreldremedvirkning ”Når det gjelder den administrative rolle, mener utvalget at dagens ambisjonsnivå for foreldresamarbeid er realistisk. Den formelle innflytelse som foreldre skal ha, må imidlertid få et klarere preg av besluttende myndighet. ……. Krav om deltakelse på den formelle arenaen forutsetter reell avgjørelsesmyndighet.” NOU 2003:16 I første rekke, kap 22, s. 266

5 Foreldremedvirkning ”Utvalget vil derfor anbefale at det etableres kommunale foreldreutvalg i alle kommuner. De vil være viktige samspillspartnere i utviklingen av rammene for foreldrenes utdanningsrolle.” NOU 2003:16 I første rekke, kap. 22, s. 266

6 Foreldremedvirkning ”Utvalget foreslår en rolleavklaring og utvikling av retningslinjer for hjem-skole-samarbeidet i hele grunnopplæringen. Den organisasjonsstrukturen som i dag benyttes, må gjennomgås med sikte på å funksjonsbeskrive organene og øke mulighetene for reell medbestemmelse. Utvalget vil vise til utfordringene ovenfor og peke på at reell innflytelse i styringsorganer er viktig, men med et hovedfokus på å forbedre elevenes helhetlige læringsutbytte.” NOU 2003:16 I første rekke, kap 22, s. 266

7 Foreldremedvirkning ”Departementet går inn for at dagens bestemmelser om samarbeidsutvalg, foreldreråd og skoleutvalg erstattes av bestemmelser om at skolen skal organisere samarbeidet mellom hjem og skole og elever både på individ- og skolenivå og at dette kan gjøres på ulike måter som ivaretar lokale behov.” St.meld.nr.30 Kultur for læring, kap 11, s. 109

8 Foreldremedvirkning St.meld.nr.30 Kultur for læring
Foreldrerollen Oppdrageransvar; Se til barnas plikt til opplæring Ansvar for daglig omsorg Barna skal møte forberedt til skolen (mat og egnet påkledning) Se til at barna gjør lekser Holde seg informert om barnas kolesituasjon Gi informasjon til skolen Gjøre seg kjent med skolens regelverk

9 Foreldremedvirkning St.meld.nr.30 Kultur for læring
Skolens rolle Faglig ansvar Klargjøre skolens mål og innhold Dokumentere og informere Utvikle elevens evner og ferdigheter, skape et godt læringsmiljø Støtte foresatte i oppdrageroppgaven Legge til rette for samarbeid med foresatte Lytte til foresatte og samarbeide med dem om innhold og virksomhet

10 Foreldremedvirkning Kompetansesevikt i skolen
Mange skoleledere og lærere har problemer med å slippe til foreldrene. Blant en del skoleledere og lærere finnes det en manglende tro på at foreldre har forutsetninger for å delta i et reelt samarbeid med skolen. NOU 2003:16 I første rekke, kap 22, s. 262

11 Foreldremedvirkning Før 1969 Den lange kampen for foreldreorganisering
M74, M87, L Tydelig idégrunnlag for foreldremedvirkning Etter 2004 (2005/2006) Manglende struktur for foreldreorganisering og medvirkning i skolen.

12 Foreldremedvirkning ”Skulen har berre dialog med utvalde foreldre om opplæringa, og mest med dei som står skulen nærast i kulturell forstand, men med store variasjonar frå klasse til klasse og skule til skule. Det er nødvendig å presisere kva rolle foreldra skal ha i skulen, og å gjere særleg dei tilsette i skulen i stand til og forplikta på arbeide i samsvar med den.” Resultat frå evalueringa av Reform 97, s. 63

13 Foreldremedvirkning


Laste ned ppt "Foreldremedvirkning Foreldrerollen i skolen er tosidig: vs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google