Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til folkemøte Politisk: Knut Sletten, Leder Planutvalget Hans Henrik Hansen, Nestleder Planutvalget Laila Benjaminsen, Medlem Planutvalget Helge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til folkemøte Politisk: Knut Sletten, Leder Planutvalget Hans Henrik Hansen, Nestleder Planutvalget Laila Benjaminsen, Medlem Planutvalget Helge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til folkemøte Politisk: Knut Sletten, Leder Planutvalget Hans Henrik Hansen, Nestleder Planutvalget Laila Benjaminsen, Medlem Planutvalget Helge Nilssen, Medlem Planutvalget Rønnaug Mørk, Medlem Planutvalget Administrasjonen: Jan Egil Strand, Leder Driftsenhet tekniske tjenester Ivar Hartvigsen, Ingeniør Driftsenhet tekniske tjenester Hans Martin Fløystad, Ingeniør Driftsenhet tekniske tjenester

2 Hvorfor fornye kommunens arealplan 1 Gjeldende arealplan ble vedtatt i kommunestyret i februar 2008 Dette var en «nødplan» – et minimumsnivå ift ønsket arealplan Restriktive begrensninger fra regionale myndigheter Noen områder satt utenfor juridisk rettsvirkning (Sandstrand) Det kreves mye ressurser/omfattende saksbehandling av disp.søknader Noen saker har på det meste ventet opp til 3 år før politisk behandling Siste året har dette bedret seg markant, men tar for mye tid internt Viktig at kommunen og innbyggerne i fellesskap avklarer hvilke områder som er de riktige ift boliger, fritidsboliger, næringsetableringer, friluftsområder osv. Nåværende plan er IKKE tilpasset de ønskede behov som etterspørres! Dette medfører årlig 50-70 dispensasjonssøknader til kommunen

3 Hvorfor fornye kommunens arealplan 2 En veldig stor del av søknadsmassen er lokalisert i LNF områder Våre erfaringer gjennom 8 år med eksisterende planverk er verdifull kunnskap å ha med inn i arbeidet med ny arealplan. PBL er fornyet (2008) og nye revideringer kommer, med mer makt til kommunene?? Men; det er altså svært viktig at innbyggerne gir oss konkrete innspill om egne ønsker for arealdisponeringen i kommunen. Spesielt i midt og nord-kommunen! Disse innspillene tar vi med oss i det videre arbeidet med Arealplanen Vi satser på ny runde med folkemøter i 2016, og ny arealplan vedtatt innen 2017. Regional kystsoneplan (arealplan i sjøen) utarbeidet og klar til behandling.

4 Med politikk som med Hårek

5 Planverkets betydning Kommuneplanen er styrende for all planlegging i kommunene Kommuneplanen består av en handlingsdel, samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta Nasjonale, regionale og kommunale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien, og legge til grunn retningslinjer fra statlige og regionale myndigheter. Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument med en kartdel som anviser arealbruken i kommunen. Arealplanen er hjemlet i Plan og Bygningsloven av 2008 Ny arealplan beregnes endelig vedtatt av kommunestyret innen 2017 Arealplanarbeidet vil i hovedsak bygge på den kommunale planstrategien som kommunestyret skal vedta senest i 2016 (året etter konstituering av nytt kommunestyre)

6 Innholdet i en arealplan En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge. Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som f.eks. en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge. En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges. Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

7 Videre arbeid Egen webside opprettes for innspill fra publikum Administrasjonen, politikere og regionale myndigheter starter arbeidet med å avklare prinsipielle forhold som er viktige å ha på plass før en kan starte på det praktiske planarbeidet Avklare hvilke områder en ønsker å ha fokus på i forhold til boliger, fritidsboliger, turisme, næring, offentlig virksomhet og friområder. Folkemøter med presentasjoner av planarbeidet og status Avklaringer og aksept av planforslaget med regionale myndigheter Ferdigstilling av et omforent planforslag administrativt i kommunen Endelig godkjenning hos regionale myndigheter Endelig politisk behandling i Skånland kommune


Laste ned ppt "Velkommen til folkemøte Politisk: Knut Sletten, Leder Planutvalget Hans Henrik Hansen, Nestleder Planutvalget Laila Benjaminsen, Medlem Planutvalget Helge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google