Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming og reguleringsbestemmelser Kjersti Berg, Byutvikling, Porsgrunn kommune Pilotkommunesamling Verdal, 5. desember 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming og reguleringsbestemmelser Kjersti Berg, Byutvikling, Porsgrunn kommune Pilotkommunesamling Verdal, 5. desember 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming og reguleringsbestemmelser Kjersti Berg, Byutvikling, Porsgrunn kommune Pilotkommunesamling Verdal, 5. desember 2008

2 Plannivåer Nasjonalt nivå Regionalt nivå Kommunalt nivå Stortingsmeldinger Rundskriv Rikspolitiske bestemmelser (RPB) Rikspolitiske retningslinjer (RPR) Statlig reguleringsplan eller arealdel til kommuneplan Fylkesplan godkjent ved kongelig resolusjon Plansamarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner Kommuneplan med arealdel Reguleringsplan Bebyggelsesplan (Illustrasjonsplan, hvis kommune- styret har gjort vedtak om slik)

3 Rettsvirkning av planer Kommunedelplan (tematisk) Kommuneplanens samfunnsdel Fylkes(del)plan Rikspolitiske retningslinjer Veiledende Reguleringsplan Bebyggelsesplan Kommuneplanens arealdel, herunder kommunedelplaner for arealer Statlig plan Rikspolitisk båndlegging / bestemmelse Juridisk bindende

4 - kommuneplanens samfunnsdel - kommuneplanens arealdel: retningslinjer og bestemmelser - reguleringsplaner + bestemmelser - bebyggelsesplaner Universell utforming i planer

5 Kommuneplan Langsiktig del - samfunnsdelen: innarbeide UU inn som mål for utviklingen i kommunen (f.eks i Porsgrunn: Fellesskap - likeverd - mangfold -raushet) Arealdelen - uu i plan, bestemmelser og retningslinjer: - utbyggingsmønster/lokalisering - generelle bestemmelser for byggeområder (bygg og uteområder) - rekkefølgebestemmelser

6 Reguleringsplan / bebyggelsesplan - %-andel universelt utformete boliger - utforming av utearealer (lekeareal, offentlig trafikkområder, stigningsforhold, osv) - parkering (plassering og min. antall) - rekkefølgebestemmelser (f.eks for leke- og uteoppholdsarealer, fellesarealer, gangveier) - krav til detaljert utomhusplan (definere hva denne skal inneholde)

7 Utomhusplaner

8 Utomhusplan / landskapsplan - terrengbehandling, forstøtningsmurer, stigningsforhold - adkomster - plassering av bebyggelse med høydeangivelse ved inngangsparti - utforming av lekearealer, fellesarealer, trafikkarealer - beplantning, miljøstasjoner, postkasser, materialbruk - parkeringsløsninger

9 Spesifiserte krav om uu inn i veiledere/prosjekteringsverktøy Porsgrunns siste versjon (februar 08) er tilpasset forskriftsendringer fra 2007 (PBL og TEK) tillegg: spesifiserte krav til ledelinjer, visuelle og taktile kontraster, hørsel og planløsninger politisk behandlet i bystyret juni 2008 innlemmes i sjekklister for planlegging - til bruk ved oppstartsmøter og forhåndskonferanser

10 Delprosjekt i pilotkommune- samarbeidet i 2007: Universell utforming og reguleringsbestemmelser


Laste ned ppt "Universell utforming og reguleringsbestemmelser Kjersti Berg, Byutvikling, Porsgrunn kommune Pilotkommunesamling Verdal, 5. desember 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google