Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av ulike plantyper og utredninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av ulike plantyper og utredninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av ulike plantyper og utredninger

2 Plan eller utredning? Kommuneplan og regional plan (også delplaner) som utarbeides etter pbl. skal inneholde et handlingsprogram som rulleres årlig. Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.

3 Fleksibilitet – kan være en fordel eller kan være forvirrende

4 Plan- og bygningsloven er fleksibel
Statlig og regional myndighet kan starte arbeid med planer for å løse felles planoppgaver (vannplanlegging, kystsoneplanlegging, areal- og transportplanlegging), § 3-6 Etter nærmere avtale kan statlig eller regional myndighet helt eller delvis overta de oppgavene planadministrasjon i kommunene har, § 3-7 Det kan gjennomføres parallelle behandlinger av ulike planelement for eks. felles behandling av plan- og byggesak, planstrategi og planprogram for samfunnsdel legges ut til høring samtidig, osv Planstrategien er ikke formelt bindende. Den kan revideres i løpet av perioden etter behov.

5 Kommunen kan beslutte å videreføre eksisterende kommuneplan
Kommunen kan beslutte å videreføre eksisterende kommuneplan. Da bør det legges opp til mer omfattende diskusjoner rundt planstrategiene Kommunedelplaner og regionale planer kan lages for temaer, virksomheter og geografiske områder Fylkeskommunen kan anmode kommunen om å lage en interkommunal plan Kommunene kan igangsette interkommunalt plansamarbeid – for eks. for å følge opp den regional planstrategien eller som et selvstendig initiativ Departementet kan pålegge interkommunalt samarbeid

6 Hvilke planoppgaver bør prioriteres i planperioden 2012 -2015 ?
Prioriterte planoppgaver som løses felles med andre fylker Regional transportplan (felles med Sør-Trøndelag og Møre &Romsdal) Internasjonal strategi (felles med Sør-Trøndelag) Reiselivsstrategi for Trøndelag (felles med Sør-Trøndelag) Marin strategiplan (felles med Sør-Trøndelag) Landbruksmelding for Trøndelag (felles med Sør-Trøndelag) Strategiplan for kulturnæringer (felles med Sør-Trøndelag) Forvaltningsplan for vannregion Trøndelag (felles med Sør-Trøndelag) FOU-strategi for Midt Norge (felles med Sør-Trøndelag og evt. Møre&Romsdal) Prioriterte planoppgaver i Nord-Trøndelag Regional planstrategi for Nord-Trøndelag Regional plan for folkehelse Regional plan for barn og unges oppvekstvilkår Regional plan for arealbruk Regionalt utviklingsprogram – strategisk del Regionale klima- og energistrategier Andre prioriterte interkommunale planoppgaver??

7 I planstrategien vil det være naturlig å ta opp kommunens samlede plansystem og om det kan gjøres forenklinger og forbedringer i plansystemet Tema og sektor(fag)planer Lovpålagte og ikke lovpålagte Hvilke skal videreføres, utgå eller må utarbeides som nye i kommunestyreperioden? Kommuneplan Skal planen, eller deler av den, rulleres eller ikke Kommunedelplaner Tematiske Geografiske Hvilke skal videreføres, inngå i arealdelen eller utgå? Større reguleringsplaner (områderegulering) Hvilke planer ønsker kommunen utarbeide selv eller i samarbeid med andre myndigheter eller private Interkommunale og regionale planer Til hvilke planer skal kommunen bidra med planinnsats i kommunestyreperioden

8 Hvilke planer/utredninger bør vi samarbeide om?

9

10 Høringsdokumentet inneholder:
Felles regional planstrategi for Trøndelag Sentrale utfordringer og muligheter samt en oversikt over prioriterte planoppgaver Planprogram for en regional transportplan Regional planstrategi for Nord – Trøndelag Sentrale utfordringer og muligheter samt en oversikt over prioriterte planoppgaver Planprogram for en regional plan for arealbruk Vedlegg I: Grunnlagsdokument med statistikk Vedlegg II: Utfordringsnotat som drøfter bosettingsmønsteret i N-T


Laste ned ppt "Bruk av ulike plantyper og utredninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google