Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin Loe Kjelstad 3.juni 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin Loe Kjelstad 3.juni 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin Loe Kjelstad 3.juni 2009
Nærmiljø og grønnstruktur i ny planlov Kristin Loe Kjelstad 3.juni 2009 Foto:C:Gode steder i Oppland. Jarle Wæhler/Oppland fylkeskommune

2 Nasjonalt resultatmål
Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

3 § 1–1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

4 Fra Ot.prp. Nr. 32: ”Kampen om arealene”
Lett tilgjengelig natur er en forutsetning for friluftsliv. Fortetting og høy utnytting i byer og tettsteder øker behovet for å sikre ute- og oppholdsarealer. Barns interesser skal gå foran andre interesser Gjennom den kommunale planleggingen kan man tilrettelegge for sammenhengende grønnstrukturer, innslag av natur og grøntarealer i boligområder og korte avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet.

5 Kommuneplanens arealdel
Hovedformål: Grønnstruktur (tidligere: byggeområde/spesialområde/friområde) Definisjon: Sammenhengende vegetasjonspreget område som ligger innenfor eller i tilknytning til by eller tettsted. Hensikt: Avgrense hovedstruktur i grøntdrag, naturområder, turdrag, parker, friområder, lekeområder og naturområder innen byggesonen. Grønnstrukturen bindes sammen med friluftsområder utenfor byggesonen. (LNF-R-områder) Offentlig eller privat? Bestemmelsene beskriver dette. Underformål: naturområder, turdrag, friområder, parker. (Benyttes kun der det er nødvendig)

6 § 11–9 Generelle bestemmelser til kommune­planens arealdel
Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om: 4. Rekkefølgekrav for å sikre etablering av …grønnstruktur før området tas i bruk…. byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter § 28–7 og utnytting av boligmassen etter § 31–6 …grønnstruktur…

7 § 11-10 Bestemmelser til arealformål ..nr. 3 grønnstruktur…
Det kan gis bestemmelser om at mindre byggetiltak ikke krever ytterligere plan dersom… fysisk utforming offentlig eller fellesareal ….

8 Hensynssoner Grønnstruktur (alternativ til arealformål)
Retningslinjer til hensynssonen vil kunne legge begrensninger på arealformålet, for eksempel bebyggelse og anlegg, ev fastsette vilkår for tiltak. Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annet lovverk.

9 Krav om at deler av et område skal være ubebygd
f.eks: Krav om at deler av et område skal være ubebygd Krav om at vegetasjon skal beholdes Krav om opparbeiding av turveg Dette ivaretas videre under reguleringsplanarbeid, der det kan fastsettes bestemmelser

10 Reguleringsplan Arealformål: Bebyggelse og anlegg: uteoppholdsarealer
3. Grønnstruktur: areal for naturområder, turdrag, friområder og parker Hensynssoner (jf. Kommuneplan)

11 § 12–7 Bestemmelser i reguleringsplan
I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold: Utforming og bruk av arealer, bygninger, anlegg Vilkår for bruk, forbud for bruk funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak Rekkefølge 14. Offentlig eller fellesareal


Laste ned ppt "Kristin Loe Kjelstad 3.juni 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google