Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN PRESENTASJON TIL FORMANNSKAPET 26. FEBRUAR 08. Nils Valland – Mikjelsgarden Eigedom AS Solveig Valland – Geoplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN PRESENTASJON TIL FORMANNSKAPET 26. FEBRUAR 08. Nils Valland – Mikjelsgarden Eigedom AS Solveig Valland – Geoplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN PRESENTASJON TIL FORMANNSKAPET 26. FEBRUAR 08. Nils Valland – Mikjelsgarden Eigedom AS Solveig Valland – Geoplan AS

2 NÆROMRÅDA TIL PLANEN TOLO/VALLAND/SKIPADALEN/NES/BØRVE

3 NYE TOMTER OMRÅDET AVSETT TIL BUSTADBYGGING AVSTANDAR TIL ULIKE LØYSNINGAR Til REMA krysset Til RV170 gjennom Grodalen Over Børve mot Øystese Bak Skipadalen til Nes Til Skipadalen

4 NYE TOMTER GJELDANDE AREALDELPLAN FOR OMRÅDET

5 NYE TOMTER BUSTADOMRÅDE I AREALDELPLAN

6 AREALDELPLAN BUSTADER OG GENERELT BYGGJEOMRÅDE

7 AREALDELPLAN BUSTADER OG GENERELT BYGGJEOMRÅDE

8 NYE TOMTER MELDT PLANAVGRENSING

9 NYE TOMTER MELDT PLANAVGRENSING

10 NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN Oppstartsvedtak FSK 29. mai 2007. Avventa Grønt Struktur Analyse (juni/juli) Veg alternativ - ei viktig avklaring Utlyst oppstart av reguleringsarbeid 26. oktober 07 Åpent Informasjonsmøte 1. November 07 Frist for innspel til oppstart 16. November 07 Dagens agenda – Mulige alternativ for vegløysing Mål – Riktig løysing til grunnlag for 1ste gongs handsaming av Planforslag

11 NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN VEG – EIT VIKTIG AVKLARINGSOMRÅDE GRUNNLAG FOR ARBEID MED VEGALTERNATIV Rammer for planlegging av veg Synfaring og diskusjon med Kvam Herad v/Teknisk Etat Innspel mottatt frå andre partar etter utlysing av plan Alternativ vurdert 1. Eksisterande tilkomstvegar over øvre og nedre Tolo 2. Ny tilkomstveg frå FV130 over skytebanen i Tolomarka 3. Ulike alternativ opp frå RV7 over Gnr. 33, Bnr 3 4. Ulike alternativ for ny tilkomstveg frå RV7 i Skipadalen

12 Trafikk tryggleik trafikk auke hensyn til mjuke trafikantar mogelege tiltak for utbetring ? Vegstandard og stigningsforhold VURDERINGAR KNYTT TIL EKSISTERANDE TILKOMSTVEGAR

13 VURDERINGAR KNYTT TIL EKSISTERANDE TILKOMSTVEGAR TRAFIKK TRYGGLEIK TRAFIKK AUKE (trafikkauke er stipulert i forhold til totalt antall eigedomar) 35 nye (ca 25 %) 10 nye (ca 25 %) 25 nye (ca 27 %) 25 nye (ca 35 %) 10 nye (ca 55 %)

14 HENSYN TIL MJUKE TRAFIKANTAR – MULIGE TILTAK VURDERINGAR KNYTT TIL EKSISTERANDE TILKOMSTVEGAR FORTAU TILTAK FOR GOD SIKT FARTSDUMPAR OG ANDRE TILTAK

15 VEGSTANDARD OG STIGNINGSFORHOLD KRAV PÅ 1/8 ELLER 1/10 1 / 7,3 1 / 6,8 1 / 7,8 1 / 6 bratt parti 1/5

16 NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN LØYSING BASERT PÅ EKSISTERANDE TILKOMSTVEGAR ØVRE DEL UTVIDING VALLANDSÅSEN VEGTILKOMST OVER ØVRE TOLO NEDRE DEL UTVIDING VALLANDSHAUGANE VEGTILKOMST OVER NEDRE TOLO SLUTTA LØYSNING MED TURVEGAR MOT SJUSETE I GRODALEN MOT BØRVE FRÅ VALLANDSÅSEN MOT SKIPADALEN OG BØRVE MOT FRIAREAL & BADEPLASS UTBYGGING BIDREG TIL TRAFIKKSIKRING AV EKSISTERANDE TILKOMSTVEGAR. ER 100% INNANFOR FORMÅLET I AREALDELEN AV GODKJENT KOMMUNEPLAN

17 NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN LØYSING BASERT PÅ EKSISTERANDE TILKOMSTVEGAR OG NY VEG I GRODALEN TIL RV130 KAN GI ROM FOR YTTERLEGARE UTVIDING AV BOLIGOMRÅDE I FRAMTIDA RV130 OVER NORHEIM DÅRLEG LØYSING OPPRETTHELD TURVEGAR MOT BØRVE FRÅ VALLANDSÅSEN MOT SKIPADALEN OG BØRVE MOT FRIAREAL & BADEPLASS PROBLEMSTILLINGAR VEGLØYING TIL RV130 I GRØNT OMRÅDE VEGLØSYINGANE IKKJE GODE NOK FOR FRAMTIDIG UTVIDING AV BOLIGOMRÅDE

18 INNSPEL – VEGLØYSING PÅ GNR 33, BNR 3 Nils Valland ARGUMENT TILKOMST TIL RV7 UTAN AT DETTE BERØRER ANDRE PARTAR OG INTERESSER AREALMESSIG PROBLEMSTILLINGAR TEKNISK DÅRLEG LØYSING MED MAKS STIGNING OG MANGE KRAPPE SVINGAR. DÅRLEG VEGSTANDARD MED DIREKTE AVKØYRSLE TIL ALLE TOMTER. GRIP INN I JORDBRUKSAREAL, NATUR OG KULTURLANDSKAP SYNLEG FRÅ RV OG FJORD VANSKELEG TILKOMST TIL RV7 IKKJE I TRÅD MED ST.VEGVESENS SIN RETTLEIAR

19 MANGE OG KRAPPE SVINGAR GRIP MARKANT INN I JORDBRUKSAREAL, NATUR OG KULTURLANDSKAP SYNLEG FRÅ RV7 OG FJORD VEGLØYSING PÅ GNR 33, BNR 3 Nils Valland

20 VANSKELEG TILKOMST TIL RV7 I ALLE VURDERTE ALTERNATIV VEGLØYSING PÅ GNR 33, BNR 3 Nils Valland landbruk

21 NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN NY VEG FRÅ RV7 TIL BUSTADFELT PÅ VALLAND VIL AVLASTA BEGGE VEGANE OVER TOLO. MOGELEG Å STENGJA / BEGRENSA TRAFIKK FRÅ VALLANDSHAUGANE OVER TOLO GI ROM FOR FULL UTVIKLING AV BYGGJEOMRÅDE I KOMMUNEPLANEN OPPRETTHELD TURVEGAR MOT SJUSETE GJENNOM GRODALEN MOT BØRVE FRÅ VALLANDSÅSEN FRÅ SKIPADALEN MOT BØRVE MOT FRIAREAL & BADEPLASS TRE ULIKE ALTERNATIV VURDERT

22 NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN NY VEG FRÅ RV7 TIL BUSTADFELT PÅ VALLAND VURDERT TRE ULIKE ALTERNATIV 1.FRÅ RV7 OVER GNR 33 BNR 3 2.FRÅ SKIPADALEN ETTER AREALPLAN 3.FRÅ SKIPADALEN MED KANALISERT KRYSS ALTERNATIV 1. STIGNINGSTILHØVE 1/10 TRE HÅRNÅLSVINGAR R15 LIGG PÅ LANDBRUKS AREAL ØYDELEGG UTEAREALET TIL BOGRØNT KAN IKKJE UTFØRAST I TRÅD MED ST.VEGVESEN SIN RETTLEIAR

23 VEGALTERNATIV FRÅ SKIPADALEN ALTERNATIV 1 – FRÅ RV7 OVER GNR. 33 BNR. 3

24 ALTERNATIV 2 – SKIPADALEN ETTER AREALDELPLANEN 1.FRÅ RV7 OVER GNR 33 BNR 3 2.FRÅ SKIPADALEN ETTER AREALPLAN 3.FRÅ SKIPADALEN MED KANALISERT KRYSS ALTERNATIV 2. (EIDE ALT.) INNANFOR AREALDELPLAN STIGNINGSFORHOLD 1/8, DÅRLEG TEKNISK STANDARD RELATIVT STORE SKJERINGAR/FYLLINGAR AVKØYRSLE KAN IKKJE UTFØRAST I TRÅD MED STATENS VEGVESEN SIN RETTLEIAR VEGALTERNATIV FRÅ SKIPADALEN

25 NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN VURDERT TRE ULIKE ALTERNATIV 1.FRÅ RV7 OVER GNR 33 BNR 3 2.FRÅ SKIPADALEN ETTER AREALPLAN 3.FRÅ SKIPADALEN MED KANALISERT KRYSS ALTERNATIV 3. BESTE TEKNISKE LØYSING FULLT KANALISERT KRYSS DER AVKØYRING I RV7 KAN SAMORDNAST MED KVAMMAPAKKEN GREIE STIGNINGSFORHOLD OG FULLGOD SVING (R30) LIGG PÅ LANDBRUKSAREAL IKKJE YNSKT AV GRUNNEIGAR OG LOKALT I SKIPADALEN ALT. 3 - GOD STANDARD MED KANALISERT KRYSS landbruk

26 ALT. 3 - BESTE ALTERNATIV LANDSKAPSMESSIG

27 KONKLUSJON FULL REALISERING AV KOMMUNEPLAN KREV NY VEG EIT VEGTEKNISK REALISTISK ALTERNATIV krev lang politisk prossess og vilje grunna - bryt arealdelen i kommunplanen, landbruk - lokal grunneigar motstand - ikkje økonomisk realiserbar innan meldt plan

28 UTBYGGING AV MELDT PLAN KONKLUSJON AVGRENSA UTBYGGNING AV MELDT PLAN nødvendig å utbetra trafikk tryggleik og teknisk standard på eksisterande tilkomstvegar. kan tilpassast framtidige løysingar, om desse er vitande


Laste ned ppt "NYE TOMTER VALLANDSHAUGANE / VALLANDSÅSEN PRESENTASJON TIL FORMANNSKAPET 26. FEBRUAR 08. Nils Valland – Mikjelsgarden Eigedom AS Solveig Valland – Geoplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google