Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STOKKE KOMMUNE 1 AREALPLAN, INNSPILL, FØRINGER OG FRAMDRIFT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STOKKE KOMMUNE 1 AREALPLAN, INNSPILL, FØRINGER OG FRAMDRIFT."— Utskrift av presentasjonen:

1 STOKKE KOMMUNE 1 AREALPLAN, INNSPILL, FØRINGER OG FRAMDRIFT

2 STOKKE KOMMUNE 2 HVA ER KOMMUNEPLAN? Kommunens langsiktige styringsinstrument som skal gi forutsigbarhet for innbyggere og for administrasjon Kommuneplanen vedtas av politikerne og er et politisk dokument Arealdelen er et juridisk bindene dokument som sier noe om hvordan kommunens arealer disponeres Kommunestyret er øverste myndighet for arealdisponering

3 STOKKE KOMMUNE 3 Politiske ønske Fremtidige boligbehov Avklaring om Arnadal Avklaring av RPBA Avklare alle utbyggingsaktører (dere)

4 STOKKE KOMMUNE 4 Framdrift hele planen

5 STOKKE KOMMUNE 5 Ytre kraft, andres føringer 1 Plan- og bygningsloven Folkehelseloven Naturmangfoldloven Sivilbeskyttelsesloven Samhandlingsreformen Helse og omsorgslov Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Jordloven

6 STOKKE KOMMUNE 6 Ytre kraft, andres føringer 2 Retningslinjer –Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen –Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene –Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

7 STOKKE KOMMUNE 7 Ytre kraft, andres føringer 3 –Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen –Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming –Målsetinger i rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportutvikling og Nasjonal transportplan

8 STOKKE KOMMUNE 8 …og de regionale bestemmelsene Foruten RPBA gjelder det “Fylkesdelplan for kystsonen i Vestfold” “Regional plan for bevaring av kulturminner i Vestfold” “Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold” “Strategisk kulturplan for Vestfold” “ Konseptutvalgutredning for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen” (KVU – pågående per høst 2013) “Konseptutvalgutredning for jernbane” (KVU - pågående per høst 2013). I alle disse har Stokke kommune en sentral plass.

9 STOKKE KOMMUNE 9 Hva er RPBA Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk skal legge til rette for vekst i befolkning og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Planen skal óg forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

10 STOKKE KOMMUNE 10 Hvordan er RPBA Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk –I utgangspunktet veiledende –I realiteten bindene Gjennom RPBA varsles det fra regionale myndigheter aktiv bruk av innsigelsesinstituttet dersom kommunal planlegging i særlig grad viker fra regionale føringer.

11 STOKKE KOMMUNE 11 Utviklingsvei I RPBA er det utarbeidet langsiktige grenser for utvikling av by og tettsteder i hver kommune og hvilke nye områder som fylkeskommunen anser som best egnet for utbygging fram mot 2040. RPBA beskriver kartmessig også i hvilken retning utviklingen av utbyggingen skal gå.

12 STOKKE KOMMUNE 12 Antatt boligbehov Bolig – overordnet tilnærming (avrundet til nærmeste 50) AntallAndel (prosent) Samlet behov for nye boenheter2800100 Reserve - avklart i kommuneplan100036 Fortetting. (Beregningsfaktor Stokke kommune: 30 %) 55019 Antall boenheter i nye byggeområder125045

13 STOKKE KOMMUNE 13 < < Stor U Begrepet er bruk for å synliggjøre området som RPBA fastsetter som langsiktig utviklingsgrense for fremtidig arealbruk

14 STOKKE KOMMUNE 14 Konsentrasjon om utviklingen av eksisterende byer, tettstedet og knutepunkt med vekt på funksjonsblanding. Gang- og sykkelavstand fra sentra og det kollektive reisenettverket som utgangspunkt for å lokalisere nye områder for utbygging. Konflikter mellom ulike verdier knyttet til arealene løses ved å veie verdiene mot hverandre og foreta godt begrunnede valg med kunnskap om konsekvensene. Perspektivene skal være helhetlig og langsiktig. Arealbruk i RPBA

15 STOKKE KOMMUNE 15 Hvorfor er innspill viktig? Kommuneplanens arealdel for 2014-2025,vil være det dokumentet som klarest gir viktige føringer for bruken av kommunens arealer i denne perioden. Arealplanen skal finne balansen mellom viktige nasjonale regionale og lokale interesser, slik at det samlede resultatet er til det beste for samfunnet som helhet. Det er kommunens oppgave å legge til rette for utbygging Det er private aktører som står for utbyggingen

16 STOKKE KOMMUNE 16 INNSPILL Vi ønsker innspill Disse må inneholde: - Navn, adresse og telefonnr - Gårds og bruksnummer - Arealmessig avgrensing - Nåværende formål (finnes via link) - Ønsket framtidig formål - Avgrensing av fremtidig formål (byggstørrelse, m 2 /antall boenheter) - Kartmessig avgrensing

17 STOKKE KOMMUNE 17 Kart Den som har innspill til kommuneplanens arealdel bør legge ved kartutsnitt med markering av området merknaden gjelder og inntegnet de eventuelle endringer som ønskes. Det må sendes inn et oversiktskart, slik at man tydelig gjenkjenner stedet som innspillet gjelder og et detaljkart slik at avgrensningen av arealet er entydig

18 STOKKE KOMMUNE 18 Fram- drift arealplan (når blir noe avgjort) Oppstart og organisering av kommuneplanprosessenVår 2014 Varsel om oppstart og forslag til planprogram legges ut på høring: - medvirkningsopplegg - Frist for arealinnspill 19. juni 12.september 2014 Dialogkonferanse møte med regionale myndigheterSeptember- oktober 2014 Merknader og innspill til arealplanen vurderes 1 fase siling September – november 2014 Møte i styringsgruppa Gjennomgang av innspill/ 1 fase siling Primo oktober 2014 Oppstart skriving samfunnsplanen - Føringer for arealdelen, gjennomgang med styringsgruppa Primo oktober 2014 Utarbeidelse av arealplanen starterOktober-november 2014 Samfunnsplanen 1. utkast ferdigstillesNovember-desember 2014 Gjennomgang fase 2 konsekvensutredning og andre aktuelle analyser/utredninger utarbeides Januar-mars 2015 Møte i styringsgruppa Gjennomgang/siling av innspill, 2.fase Mars 2015 1. gangsbehandlingMai 2015 Høringsfase Ultimo mai 2015- aust 2015 Merknader og innspill vurderes August-november 2015 Sluttbehandling kommunestyretSeptember 2015


Laste ned ppt "STOKKE KOMMUNE 1 AREALPLAN, INNSPILL, FØRINGER OG FRAMDRIFT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google