Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E6 Helgeland Utviklingskontrakt Utbygging – utbedring - drift og vedlikehold NVF-møte 10. juni 2011 Bjørn Erik Selnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E6 Helgeland Utviklingskontrakt Utbygging – utbedring - drift og vedlikehold NVF-møte 10. juni 2011 Bjørn Erik Selnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 E6 Helgeland Utviklingskontrakt Utbygging – utbedring - drift og vedlikehold NVF-møte 10. juni 2011 Bjørn Erik Selnes

2 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler  Lite effektiv transport  Store kostnader for næringslivet  Ca 40 trafikkulykker årlig  2-3 mennesker omkommer i trafikken hvert år

3 E6 Helgeland 60 km tilfredsstillende standard 110 km utbedring etter omforent utbedringsstandard 50 km nybygging fase I 30 km nybygging fase II Innspart kjøretid estimert: -19-23 min lette kjøretøy -29-34 min tunge kjøretøy Kostnad for pakken 4 mrd kr (2010)

4 E6 Helgeland - omfang

5 E6 Helgeland – løsningen Ser hele strekningen som ett objekt/pakke Kombinerer prosjektering, utbygging og drift/vedlikehold over en lengre strekning Utvikler en vegutviklingskontrakt Bompengepakke som avviker fra det normale… Forenklet planlegging – omforent standard for utbedring Innebærer 3 – 5 kontrakter ”tradisjonelt”: 30 – 50 kontrakter

6 2-3 år 2 år Kommunedelplan Reguleringsplan Finansiering Byggeplan Bygging Drift og vedlikehold Prosessen fra planlegging til ferdig vei. Grunnerverv 2010 2007 2012 2013? E6 Helgeland - utfordringer

7 Mål for utvikling og standardheving av E6 - utbedringsstandard Vegbredde minst 8,5 m der det gjøres tiltak og bruer mindre enn 7,5 m utbedres Ingen kurve skal ha mindre horisontalradius enn 150 m og ”problembakker” skal utbedres Faktisk bæreevne skal være større enn 10 tonn og telehiv fjernes Det bygges gang- sykkelveger rundt byer, mellom tettsted og langs skoleveg Etablering av stoppesteder/ hvileplasser for tunge kjøretøy Hovedrasteplasser utbedres Utvalgte kollektivknutepunkt gis universell utforming Krav til stoppsikt oppfylles. Hindre i siktsoner fjernes eller sikres. Skog ryddes i en bredde på 10 m. Rekkverk utbedres. Avkjørsler samles for å bedre trafikksikkerhet Skilt skal oppfylle krav i skiltnormalene

8 Standardvalg - stamvegutredningen Trafikk 0-4000 kjt/ døgn: Hovedsakelig utbedring etter eksisterende trase Trafikk 4000-8000: 2 kjørefelt, 10 m vegbredde Trafikk >8000: På lang sikt midtdeler og 2 eller 4 felt. Nye regler kommer: Midtrekkverk > 6000, spesielt ulykkesbelastet

9

10 Vegutviklingskontrakten

11 Statsbudsjettet 2011 Side 75: ”En kontraktstype som til nå ikke har vært utprøvd i Norge er såkalte utviklingskontrakter ….. Statens vegvesen vurderer nå muligheten for å benytte en slik kontraktstype på E6 Helgeland…” Side 208: Om E6 Helgeland Side 201: ”Det er ønskelig å legge til rette for å se utbygging, vedlikeholdstiltak og drift for en lengre, sammenhengende strekning under ett…”

12 E6 Helgeland Utviklingskontrakt - prinsipper Ny kontraktsform som kombinerer utbygging/ utbedring og drift/ vedlikehold Kontraktsperiode 15 år. Utbygging i de 8-10 første årene Innhold –Prosjektering og bygging av nyanlegg. –Planlegging og utførelse av utbedringer –Periodisk vedlikehold –Drift Betaling over statsbudsjettet og fra bompenger. Årlig sum Opsjoner?

13 E6 Helgeland Utviklingskontrakt - hensikt Kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lengre strekning. Kontraktsforpliktelse som sikrer framdrift. Som del av forpliktelsen vil også finansieringen måtte låses og bindes opp til kontrakten. En (eventuelt to) helhetlige og langsiktige kontrakter bør gi mindre kostnader. Koblingen mellom utbygging og drift bør gi incitament til entreprenøren for å levere både kvalitet og kostnadsgunstige løsninger.

14 Kontraktsstørrelser Driftsdel ca 300 mill kr - Ca 20 mill pr år Utbygging/ utbedring 2500-2800 mill kr –Varierende 200-350 mill kr pr år

15 Dialog med bransjen Hva kan være interessant å få vite noe om –Kontraktsbestemmelser –Kontraheringsform. Forhandling/ prekvalifisering –Størrelse – dele opp kontrakter –Varighet på kontrakt –Hvilke type arbeider –Hvordan skal vi beskrive arbeidene - detaljering –Risikofordeling –Håndtering av etterslep på vegnettet –Incitamenter? –Opsjoner? –Kobling mot funksjonskontrakt, drift- og vedlikehold.

16 E6 Helgeland Prosess videre Prosess: Detaljplanlegging for vedtak i kommunene Bompengeproposisjon for stortinget Bransjehøringer Kontraktsutforming Pakketilpasning Kontraheringer Bygging Tidsplan: Planbehandling i kommunene i høsten 2011/vår 2012 Kvalitetssikring og forberedelse for Stortingsbehandling våren 2012 Framlegging av St.prp. Vår 2012 Byggestart tidligst høst 2012 Politiske avklaringer ?


Laste ned ppt "E6 Helgeland Utviklingskontrakt Utbygging – utbedring - drift og vedlikehold NVF-møte 10. juni 2011 Bjørn Erik Selnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google