Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prekvalifisering E6 Helgeland Delprosjekt Korgen - Bolna Informasjonsmøte Meyergården Hotell 1. oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prekvalifisering E6 Helgeland Delprosjekt Korgen - Bolna Informasjonsmøte Meyergården Hotell 1. oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prekvalifisering E6 Helgeland Delprosjekt Korgen - Bolna Informasjonsmøte Meyergården Hotell 1. oktober 2014

2 Agenda ● Innledning og historikk ● Vegutviklingskontrakten ● Fremdrift og gjennomføring av konkurransen ● Konkurransepreget dialog – Hva og hvorfor? – Gjennomføring av dialogen ● Prekvalifiseringskrav ● Foreløpig tidsplan ● Oppsummering og spørsmål E6 Helgeland

3

4 Vegpakke E6 Helgeland ● Tre delprosjekter over en strekning på 262 kilometer ● 142 kilometer veg skal bygges og utbedres – Helgeland nord: 62 kilometer – Brattåsen-Lien: 15 kilometer – Helgeland sør: 65 kilometer ● Totalkostnad: ca. 5,2 milliarder kroner (2014) – Helgeland nord: 1690 millioner kroner – Brattåsen-Lien: 1380 millioner kroner – Helgeland sør: 2120 millioner kroner ● I tillegg kommer drift og vedlikehold for E6 NT-grense til Bolna og E12 fra Mo i Rana til Riksgrensen

5

6 Parseller som skal bygges ut

7 E6 Helgeland - Kontraktstrategi ● Ser hele strekninger som ett objekt/pakke ● Kombinerer prosjektering, utbygging og drift/vedlikehold over en lengre strekning ● Utvikler en vegutviklingskontrakt med basis i NS 8407 ● Kontraktsperioden på Helgeland er 15 år, inkludert utbygging de første 4-5 årene. 15.04.2013 Torbjørn Naimak, regionvegsjef

8 Vegutviklingskontrakt – Hva er det? Entreprenør overtar driftsansvar for eksisterende vegnett Entreprenør drifter og utvikler (prosjekterer, bygger nytt/utbedrer) vegnettet Entreprenør drifter oppgradert vegnett og utbedrer eventuelle «reklamasjoner» Staten overtar et oppgradert vegnett

9 Mulig framdrift

10 Gjennomføring av konkurransen 1.Prekvalifisering 2.Konkurransepreget dialog 3.Kalkulasjon – tilbud 4.Valg av tilbud 5.Kontraktsignering 6.Oppstart drift, prosjektering og bygging

11 Kontraktsoppbygging – NS 3450 / HB 066

12 De ulike fasene

13 Konkurransepreget dialog ● Formålet med dialogen er å finne de beste løsninger for ny veg, på bakgrunn av byggherrens krav og behov. ● Alle aspekter ved kontrakten kan drøftes under dialogen, herunder tekniske, tidsmessige og økonomiske forhold. ● Deltakerne behandles likt, og dialogen er taushetsbelagt. ● Når byggherren har funnet løsningene som oppfyller behovet, erklæres dialogen for avsluttet. ● Endelig tilbud skal være basert på løsningsforslagene som er drøftet i dialogfasen.

14 Hvorfor konkurransepreget dialog ● Det finnes mange alternativer til løsninger ● Entreprenørene kan best si hvilke løsninger som er mest lønnsomme ● Vi ønsker entreprenørenes innspill på flere områder: – Valg av vegoverbygning og mulig bruk av eksisterende vegoverbygning – Valg og utforming av konstruksjoner – Utforming i spesifikke områder: Fjellskjæring Urlandå-Skamdal Løsmasseskjæring Fallheia-Sandheia Rasteplass Krokstrand – Trafikkavvikling i byggeperioden – Kvalitetsoppfølging og styring av kontraktsarbeidet – Driftsmessige gevinster gjennom valgte løsninger

15 Dialogfasen – slik foregår den  I innledning til dialogfasen skal deltakerne utarbeide en skisse, som i grove trekk beskriver forslag til løsninger.  Vi forventer ikke et ferdig tilbud  Kapittel D i rammene for konkurransen gir en orientering om arbeidets omfang.  Forslag til konsept oversendes i forkant av dialogmøte 1.  Dialogmøte 1:  Deltaker presenterer sitt forslag til løsning, og dette drøftes.  I etterkant gis skriftlig tilbakemelding til deltakeren. Her vil vi melde om eventuelle behov for avklaringer, utredninger, forslag til forbedringer etc.

16 Dialogfasen – slik foregår den  Revidert konseptforslag:  Deltakerne utarbeider dette til dialogmøte 2.  Deltakerne forventes å bearbeide konseptet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dialogmøte 1.  Flere dialogmøter kan gjennomføres hvis det er nødvendig.  Prøvetilbud:  Leveres når byggherren mener konseptforslaget oppfyller behovene.  Som et ordinært tilbud, men ikke bindende.  Ved behov kan det avholdes ytterligere ett dialogmøte.

17 Utvelgelse til dialogfasen ● Vi velger ut inntil fire leverandører blant de kvalifiserte ● Best kvalifisert-prinsippet gjelder: de fire beste blir valgt ● Besvarelsen må være utfyllende og i henhold til det vi etterspør i prekvalifiseringsgrunnlaget ● Referanseprosjekter må dokumentere erfaringer og kvalifikasjoner sentrale for gjennomføring av vegutviklingskontrakten ● Dette gir oppdragsgiver de beste forutsetninger for å gjøre vurderingen ● Dette er leverandørens mulighet til å presentere seg på best mulig måte

18 Prekvalifiseringskrav Leverandør skal ha nødvendig kompetanse og erfaring fra prosjekterings- og byggearbeider av tilsvarende art og vanskelighetsgrad. Enten i eget hus, eller gjennom samarbeid med andre leverandører. Formalkrav: Innlevering innen 17. oktober klokken 12.00. Skatteattest HMS-egenerklæring Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk

19 Prekvalifiseringskrav Økonomiske minimumskrav: Egenkapitalkrav: 100 mill. kroner Soliditet: 15 prosent Omsetning: 250 mill. kroner (gjennomsnitt siste 3 år) Krav til dokumentasjon: Det skal leveres årsregnskap for de tre siste år. I tillegg skal det leveres resultatregnskap og balanse siste halvår dersom det er mer enn seks måneder siden siste års regnskap. Ved vesentlige endringer i leverandørens økonomi skal dokumentasjon for disse endringer fremlegges.

20 Prekvalifiseringskrav Bruk av ressurser fra andre leverandører: Forskrift om offentlige anskaffelser § 17-8 og § 17-9 Rådighet over nødvendige ressurser skal dokumenteres med en gjensidig forpliktelseserklæring fra disse foretakene. – Forpliktelseserklæring må være klart formulert og utvetydig. – Usikkerhet kan lede til avvisning – Leverandør bør derfor redegjøre for samarbeidet og dokumentere dette i henhold til anskaffelsesregelverket og kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget.

21 Prekvalifiseringskrav  Leverandørgrupper o Forskrift om offentlige anskaffelser § 17-7. o Studer kravene til firmakvalifikasjoner nøye. o Selskapsformer: ANS er det enkleste, mens AS og andre former også kan aksepteres der man har tilstrekkelig dokumentasjon for sikkerhet, garantier mv. o Leverandørene må dokumentere det planlagte samarbeidet. o Usikkerhet kan lede til avvisning. o Leverandører som planlegger deltakelse i grupper må redegjøre for samarbeidet og dokumentere dette slik anskaffelsesregelverket krever, sammenholdt med kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget.

22 Tidsplan ● Informasjonsmøte i Mo i Rana 1. oktober ● Innleveringsfrist 17. oktober, klokken 12.00 – Sendes til: Statens vegvesen, Ytterøra 22, Mosjøen – Merkes: Prekvalifiseringsgrunnlag delprosjekt Korgen-Bolna ● Gjennomgang av prekvalifiseringsdokumenter og sjekk av referanser ● Utsending av resultatene fra prekvalifiseringen skjer innen 14. november.

23 Oppsummering ● Besvar alle punkter i prekvalifiseringsgrunnlaget ● Skriv kort og presist ● Legg ved all nødvendig dokumentasjon ● Husk at innleveringsfristen er endelig ● Til neste fase: – De foreløpige rammene for konkurransen, samt informasjon om byggherres forventninger i dialogfasen, kan mottas ved henvendelse. – Til dialogen henvises det spesielt til «Rammene for konkurransen kap. B3»

24 For mer informasjon: ● Se prosjektets nettside – www.vegvesen.no/europaveg/e6helgeland www.vegvesen.no/europaveg/e6helgeland

25 Spørsmål?


Laste ned ppt "Prekvalifisering E6 Helgeland Delprosjekt Korgen - Bolna Informasjonsmøte Meyergården Hotell 1. oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google