Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vegpakke E6 Helgeland Prosess og konkurranseform Møte med Entreprenører 18. august 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vegpakke E6 Helgeland Prosess og konkurranseform Møte med Entreprenører 18. august 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vegpakke E6 Helgeland Prosess og konkurranseform Møte med Entreprenører 18. august 2014

2 Vegpakke E6 Helgeland Totalt 262 km lang strekning ● 142 km skal utbedres eller bygges nytt – 62 km Helgeland nord (Korgen – Bolna) – 15 km Brattås - Lien – 65 km Helgeland sør (NT-grense – Korgen) ● Kostnad for pakken ca. 5,2 mrd.kr (2014) – Helgeland nord ca. 1690 mill.kr – Brattås- Lien ca. 1380 mill.kr – Helgeland sør ca. 2120 mill.kr ● I tillegg kommer D/V for Helgeland nord og sør som utføres med ny kontraktsform - vegutviklingskontrakter

3 E6 Helgeland nord

4 Vegutviklingskontrakt – Hva er det? Entreprenør overtar driftsansvar for eksisterende vegnett Entreprenør drifter og utvikler (prosjekterer, bygger nytt/utbedrer) vegnettet Entreprenør drifter oppgradert vegnett og utbedrer eventuelle «reklamasjoner» Staten overtar et oppgradert vegnett

5 E6 Helgeland Vegutviklingskontrakt - hensikt ● Kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lengre strekning. ● Kontraktsforpliktelse som sikrer framdrift. ● Koblingen mellom utbygging og drift bør gi incitament til entreprenøren for å levere både kvalitet og kostnadsgunstige løsninger. ● Færre grensesnitt gir en mer hensiktsmessig og effektiv gjennomføring.

6

7 Erfaring fra OPS-kontraktene har vært viktige « Evaluering av OPS i vegsektoren» utarbeidet av Dovre Internasjonal as og Transportøkonomisk Institutt juli 2007. Denne rapportens observasjoner samsvarer med våre valg for den nye kontraktsformen:  Bygging av lengre og sammenhengende strekning.  Kopling av prosjektering, bygging og drift.  Kortere kontraktsperiode enn 25 år. Kontraktsperiode for prosjektet er 15 år.  Kostnadene for bygge- og driftsarbeidene gjøres opp fortløpende ut fra faktisk produksjon.  Det gjennomføres sluttoppgjør for byggearbeidene når disse er ferdige.  Ønske om drift av vesentlig lengre strekninger enn i OPS-kontraktene lagt til grunn for konkurransegrunnlaget (167,5 km i Helgeland nord).  Ansvar for grunnforhold tas av byggherren.  Bruk av totalentreprise som entrepriseform og kopling mot drift /vedlikehold vil kunne gi incitamenter for god kvalitet i utførelse og valg av løsninger.  Byggetid som konkurranseelement innenfor fastsatte rammer. Avvik fra OPS-kontraktene ● Hovedforskjeller er finansieringsform og bruk av balanserte, fremforhandlede kontraktsbestemmelser, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-11.

8 Dialog med bransjen tidligere – Kontraktsbestemmelser – Kontraheringsform. Forhandling/ prekvalifisering – Størrelse – dele opp kontrakter – Varighet på kontrakt – Hvilke type arbeider – inkl. planarbeid – Hvordan skal vi beskrive arbeidene - detaljering – Risikofordeling – Håndtering av etterslep på vegnettet – Incitamenter? – Opsjoner? – Kobling mot funksjonskontrakt, drift- og vedlikehold.

9 Vegpakke E6 Helgeland - Kontraktinndeling Vegpakke E6 Helgeland Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland nord Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland sør Brattåsen - Lien

10 Kontraktsoppbygging Gjennomføring av konkurransen

11 Veguviklingskontrakt - prosjekteringsgrunnlag ● Vedtatte reguleringsplaner ● Veglinjedata - grunnlag for mengdeberegninger…. ● Terrengmodeller ● Geotekniske og geologiske rapporter ● Bæreevnemålinger og kartlegging ved bruk av georadar ● Bruer – plassering og antatt lengde ● Prosjekteringsbeskrivelser ● Funksjonsbeskrivelser ● Enkelte utførelsesbeskrivelser

12 De ulike fasene

13 Skissetilbud, gjennomføring av dialogfase og levering av tilbud ● I innledning til dialogfasen skal deltagerne utarbeide et skissetilbud som beskriver leverandørens forslag til løsninger ● Under dialogen kan alle aspekter ved kontrakten drøftes med de utvalgte deltagerne, herunder tekniske, tidsmessige og økonomiske forhold. ● Formålet med dialogfasen er å identifisere og fastslå hvordan byggherrens krav og behov best kan oppfylles. ● Likebehandling i dialog og Taushetsplikt ● Når byggherren har funnet den eller de løsninger som oppfyller behovet, erklærer byggherren dialogen for avsluttet. ● Endelig tilbud skal være basert på det/de løsningsforslag som er blitt drøftet i dialogfasen

14 Konkurransepreget dialog – hva er vi usikre på Mange mulige løsningsalternativer hvor entreprenørene best kan si hvilke løsninger som er de mest lønnsomme: ● Valg av vegoverbygning og mulig bruk av eksisterende vegoverbygning ● Valg og utforming av konstruksjoner ● Utforming av spesielle deler av arbeidene: – Fjellskjæring på parsellen Urlandå - Skamdal – Løsmasseskjæring på parsellen Fallheia - Sandheia – Rasteplass på parsellen Krokstrand sentrum ● Trafikkavvikling i byggeperioden ● Kvalitetsoppfølging og styring av kontraktsarbeidet ● Driftsmessige gevinster gjennom valgte løsninger

15 Prosjektets nettside http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6helgeland


Laste ned ppt "Vegpakke E6 Helgeland Prosess og konkurranseform Møte med Entreprenører 18. august 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google