Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjoner i Vejsektoren København 9. oktober 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjoner i Vejsektoren København 9. oktober 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjoner i Vejsektoren København 9. oktober 2013
Ferjefri E 39 Case studie - gjennomføringsstrategier Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

2 Tanker, muligheter og utfordringer

3 Utredningen omfatter Planprosessen Gjennomføringsstrategi Finansiering
Organisering Kontraktstrategi og anskaffelsesprosedyrer Konkurranseforutsetninger; insentiver, risikofordeling og prisformat.

4 Forutsetninger Det er lagt til grunn at prosjektet skal realiseres i løpet av 20 år, inkl planlegging, prosjektering og bygging Omfatter: Fjordkrysninger + utvalgte strekninger Prosjektgruppen mener dette er realistisk forutsatt: - Politisk tilrettelegging - Effektiv og forutsigbar planprosess - Forutsigbar finansiering - Effektiv organisering - Bransje- og markedsmedvirkning

5 Effektiv og forutsigbar planprosess
Må fastsette fremdrift for planprosessene som ivaretar sentrale og lokale interesser, samt rettssikkerhet. Forutsetter gjeldende plan- og bygningslov med de muligheter den åpner for. Dette gir forutsigbarhet for bransjen og markedet.

6 Planstatus og vegen videre
Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) for de fleste delstrekningene. Foreslår videre en 2-delt planprosess: - Områdereguleringsplan med KU - Detaljreguleringsplan

7 Planprosess – Fase 1 Områdereguleringsplan med konsekvensutredning
Fastsatt Planprogram (SD) Planvedtak (MD/SD) (korridor) Forslag til planprogram Planforslag med KU Høring Høring

8 KS2 - anbudskonkurranse -
Planprosess – før fase 2 KS2 - anbudskonkurranse - Kontrakt

9 Planprosess – Fase 2 Detaljreguleringsplan Planvedtak (MD/SD)
KS2 Kontrakt Plan- oppstart Innspill forslag Høring Plan- oppstart Innspill forslag Høring

10 En slik modell krever Forutsigbar planprosess ift fremdrift og beslutning Gir nødvendig grunnlag for å informere og forberede markedsaktørene, når ting kommer og hva som kommer. Hvis ikke: - Uklar entreprenør- og byggherrerisiko - Skaper usikkerhet i markedet

11 Tekniske utfordringer
For enkelte deler av dette prosjektet vil det være nyttig å få inn entreprenører og rådgivere tidligere enn normalt. Dette kan oppnås ved bruk av, feks: - Konkurransepreget dialog Hensikt: Utvikle og optimalisere løsninger blant ulike forslag fra hver enkelt tilbyder, basert på dialog i en tidlig fase av prosjektet

12 konkurransepreget dialog
Anskaffelsesprosedyre – gitt i LOA og FOA. Egnet for kompliserte prosjekter og grensesprengende tekniske løsninger Involverer entreprenører og rådgivere i prosessen med å komme frem til optimale og gode løsninger Baseres på tidlig dialog og bruk av felles kompetanse og erfaring

13 konkurransepreget dialog
Erfaring: E6 Dagsone vest, Trondheim Fergeutviklingskontrakt Konseptutvikling ferjefri E39 for fjordkrysningene

14 Dagsone vest – bebyggelse

15 Gjennomføring av konkurransepreget dialog
Prekvalifisering – en forutsetning Invitasjon til dialog (begrenset antall) Skisseprosjekt: (må forklare metode og usikkerhet) Dialog – basert på innlevert skisse, krever tillit, likebehandling og diskresjon, parallelt for de deltagende tilbyderne, men helt uten «cross-flow» av informasjon Dialog i flere trinn for å oppnå forbedringer (i form av redusert risiko, basert på skreddersydd risiko-modell for hver tilbyder) Dialog avsluttes når byggherre definerer resultatet (konseptet) som tilfredsstillende for anbudsregning

16 Gjennomføring av konkurransepreget dialog
Når oppdragsgiver har funnet en eller flere løsninger som oppfyller behovet skal dialogen erklæres for avsluttet. Oppfordre deltagerne (som er igjen) til å avgi endelig tilbud Ingen forhandlinger etter dette, men tilbud kan avklares, presiseres og tilpasses – men grunnleggende elementer må ikke endres Vurdering på bakgrunn av tildelingskriteriene; Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal velges

17 Erfaringer Statens vegvesen har gjennom planlegging og gjennomføring av Konkurransepreget dialog etablert grunnlag for måloppnåelse, både med hensyn til generelle og prosjektspesifikke mål. Deltagerne har utviklet løsningsforslag som har behandlet prosjektets utfordringer med sterk fokus på reduksjon av usikkerhet. Dette har resultert i kontraktsinngåelse basert på en løsning som oppdragsgiver mener tilfredsstiller prosjektets behov, til en kostnad som ligger innenfor prosjektets styringsramme og med en akseptabel risikoprofil.

18 Erfaringer Konkurransepreget dialog kan anbefales som anskaffelsesprosedyre i vegprosjekter der vilkårene for anvendelse av prosedyren er oppfylt. Det er videre utviklet en praksis for fremtidig bruk av Konkurransepreget dialog som anskaffelsesform i Statens vegvesen. Evalueringsrapport: Finnes på – fagrapporter, dekker prosessen fra konkurransen startet til kontrakt inngått.

19 Marked Forventer stor interesse nasjonalt og internasjonalt
Krever forutsigbarhet, omfattende leverandørutvikling og informasjon om prosjektet og kontraktenes innhold, både ift tekniske- og kontraktsmessige forutsetninger, feks: - Kvalifikasjonskriterier - kontraktsbestemmelser - Risikohåndtering/risikofordeling - Roller og ansvar - Etc

20 Kan gi retning til ny organisering og finansiering ?
ny finansiering

21 Organisering Det er krevende å etablere en organisasjon med ansvar for et prosjekt som strekker seg over 1100 km, mange tekniske utfordringer og mange delprosjekter Anbefaler å opprette en egen utbyggingsenhet for utbyggingen av ferjefri E39. Gir grunnlag for enhetlig opptreden, ledelse og styring.

22 Finansiering Effektiv og optimal gjennomføring forutsetter sikker og tilstrekkelig tilgang på likviditet, som sikrer forutsatt framdrift. Valg av finansieringsmåte er et politisk spørsmål.

23 Utfordringer E 39 vil være utfordrende for mange parter
- Politisk, lokalt og sentralt - Statens vegvesen som byggherre - Rådgivere og entreprenører

24 Utfordringer Statens vegvesen: Forutsigbar finansiering Planavklaring
Organisering Marked og konkurransesituasjonen

25 Utfordringer Rådgivere og Entreprenører:
Store og teknisk krevende kontrakter - Teknisk kompetanse - Bemanning og ressurstilgang - Organisering - Risiko - Plan- og prosjekteringsledelse - Plan- og prosjekteringskompetanse

26 Hva betyr et slikt prosjekt for bransjen ?
Rekruttering Kompetansebygging etc

27 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Innovasjoner i Vejsektoren København 9. oktober 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google