Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transportplan Nordland Handlingsprogram fylkesveger og ferjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transportplan Nordland Handlingsprogram fylkesveger og ferjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Transportplan Nordland Handlingsprogram fylkesveger og ferjer

2 Strategier i Transportplan Nordland som har betydning for utvikling av fylkesvegnettet Gjøre det tryggere å ferdes på veien. –Utbedre vegnettet og tilhørende infrastruktur i fylket slik at det fremstår tidsmessig, effektivt og sikkert –Redusere tallet på drepte og livsvarig skadde i trafikken i Nordland uten hensyn til veksten i trafikken Redusere næringslivets avstandsulemper. –Øke forutsigbarheten for godstransportene –Redusere transporttiden for gods mellom produksjonssted og marked –Tilpasse ferjekapasiteten til næringslivets behov

3 Strategier i Transportplan Nordland som har betydning for utvikling av fylkesvegnettet (forts) Få flere til å reise kollektivt Utforme et kollektivtilbud i de største byene/tettstedene som gir befolkningen et bussrutetilbud som kan fungere som et alternativ til bruk av egen bil Tilrettelegge for aktiv transport. –Bygge ut gang- og sykkelveger på strekninger hvor gange og sykkelbruk er en alternativ transportform. –Utforme klare kriterier for hvordan utbygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger i Nordland skal skje Gjøre transportinfrastruktur og tilbud tilgjengelig for alle. Legge vekt på universell utforming i alle faser av transportsystemet

4 Føringer for handlingsprogram for fylkesveger og ferjesamband 10 tonn tillatt aksellast på alle viktige transportruter for næringstransport Eliminere flaskehalser for framkommelighet for næringstransport Stanse forfall og oppgradere (utbedre) tilstanden på eksisterende veger, bruer og tunneler. Trafikksikkerhetstiltak som er målrettede mot de framtredende ulykkestypene Bygge gang- og sykkelveg for alle som har skoleveg uten tilbud om skoleskyss. 100 % fast dekke på alle (gamle) fylkesveger For å legge grunnlag for beslutning om framtidige langsiktige transportløsninger skal det gjennomføres konseptvalgutredninger for transportkorridoren fv. 17 Brønnøysund – Sandnessjøen og for forbindelsen fra fastlandet til Herøy og Dønna

5 Fylkeskommunen er fylkets største vegeier  Fylkeskommunen eier 47 % av offentlige veger i Nordland Kategori Veglengde (km) Fast dekke (km) Antall ferjesamband Riksveg1 225 5 Gamle fylkesveger2 5612 3146 Nye fylkesveger1 552 15 Kommunale veger3 500??? Sum8 8385 09226

6 Noen nøkkeltall for fylkesveger Ved utgangen av 2012 vil det gjenstå 246 km (ca. 9,6 %) grusveg på gamle fylkesveger. 33 % av trafikkulykkene på offentlige veger i Nordland skjer på fylkesvegene. 78 % av samlet fylkesveglengde har tillatt aksellast 10 tonn. På resterende andel tillates maks 8 tonn. Ca. 60 % av samlet fylkesveglengde har årsdøgntrafikk (ÅDT) mindre enn 500 kjøretøy. Hoveddelen av dette er gamle fylkesveger. 53 tunneler med samlet lengde ca. 66,4 km. 834 bruer. (spennvidde på 2,5 m eller mer).

7 Trafikkulykker på fylkesveger Gjennomsnitt siste 5 år: –96 personskadeulykker –5 personer drept –16 personer hardt skadd –125 – 130 lettere skadd 48 % er utforkjøringsulykker 18 % er møteulykker 33 % av vegtrafikkulykkene i Nordland skjer på fylkesveg ¾ av drepte og alvorlig skadde som resultat av møte- eller utforkjøringsulykke

8 Forfall og oppgradering vegkonstruksjon Gjenopprette forfall: Tiltak som gjenoppretter tilstand og standard som var utgangspunkt da vegen ble bygget (= vedlikeholdsmessig etterslep) Oppgradering: Tiltak som gir vegen en standard tilpasset dagens behov Mill 2013-kr VegelementForfallOppgraderingSum Drenering546390936 Vegfundament og dekke1 3641 2332 596 Vegutstyr335240575 Sum2 2441 8634 107

9 Tilstand på tunneler på fylkesveger 53 tunneler med samlet lengde på 66,4 km 22 (50,5 km) kan få spesielle krav dersom Tunnelsikkerhetsforskriften gjøres gjeldende for fylkesveger

10 Tilstand på bruer og ferjekaier på fylkesveger Mill 2013-kr KonstruksjonEtterslepOppgraderingSum Bruer under 20 meter179137316 Bruer 20-100 meter225112336 Bruer over 100 meter37873450 Sum bruer fylkesveg Nordland7823221 103 Ferjekaier39174213 Sum bruer og ferjekaier fylkesveg Nordland8214961 316 834 bruer (lengde ≥ 2,5 m) og 75 ferjekaier på fylkesvegene i Nordland

11 Behov for skredsikring på fylkesveger Mill. 2013-kr Fv.nrStedsnavnKommuneType skred Kostnads- overslag 805MyrlandsfjelletFlakstadSnø, stein 271 472SandnesliaGildeskålSnø 31 17Liafjell-OlvikvatnetLurøySnø, stein 481 818BallstaduraVestvågøySnø 9 633Smådalan I-IV og JuvikelvaSteigenSørpeskred 3 822FiskfjordHadselSnø 82 815Kangerura-SmortenVestvågøySnø 347 571Flågan TårnvikBodøSnø, is, stein 41 353RøvassdalenRanaSnø, is, stein 31 998Ramsvik-MortsundVestvågøySnø 18 864Kamman/ HersjeryggenVåganSnø, stein 16 17HolandsvikaMeløySnø, løsmasser 2 994HjellvollVestvågøySnø 8 Sum 1 340

12 Oppfølging gjeldende handlingsprogram gamle fylkesveger (Ft-sak 69/07) Formål 2010201120122013*)2010 - 13 HpBev.HpBev.HpBevHpBev.HpBev. Adm., planlegging og grunnerverv3,93,43,93,33,93,13,9 15,6 Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak15,613,515,613,015,612,315,6 62,5 Rassikring3,93,43,93,33,93,13,9 15,6 Utbedring bruer og kaier13,011,213,010,913,010,213,0 52,1 Forsterkning/utbedring av grusveger58,6104,345,6120,045,6154,545,6 195,3 Nyanlegg28,37,924,70,024,79,624,7 102,5 Sum123,3143,6106,8150,4106,8192,7106,8130,0443,6616,8 *) basert på forslag til budsjett 2013 Mill. 2013-kr

13 Oppfølging av gjeldende handlingsprogram for nye fylkesveger (Ft-sak 158/09) Formål 2010201120122013 *)2010 - 2013 HpBev.HpBev.HpBev.HpBev.HpBev. Strekningsvise prosjekt222,2219,9224,4204,7250,2139,8305,2 1 001,9 Mindre utbedringstiltak138,0140,353,957,439,352,828,1 259,2 Ferjekaier35,9 57,277,825,832,510,1 129,0 Gang- og sykkelveger2,2 13,517,725,824,410,1 51,6 Trafikksikkerhetstiltak19,1 15,720,910,115,410,1 55,0 Kollektivtrafikk2,2 0,0 2,23,12,2 6,7 Miljø og service6,7 3,43,37,97,24,5 22,4 Planlegging11,2 10,911,210,211,2 44,9 Sum437,6 379,2392,6372,5285,5381,5310,01 570,81 425,7 *) basert på forslag til budsjett 2013 Mill. 2013-kr

14 Vedtatt økonomiplan 2013 – 2016 (Ft-sak 62/12) Mill. 2012-kr Formål2013201420152016 Ferjedrift398,1423,1 Drift og vedlikehold404,8401,8400,8 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg1,7 Sum drift804,6826,6825,6 Investering fylkesveger441,1624,9354,8222,2 Bompenger252,5 Statlig tilskudd til rassikring55 Sum veg Nordland1553,21451,51180,41047,8

15 Bindinger investeringer etter 2016? ProsjektBinding Mill.kr Merknad Fv. 17 Røytvika - Kilboghamn150Starter i perioden 2013 - 2016 Fv. 17 rassikring Liafjellet og Olvikvatnet 480Statlig tilskudd til rassikring? Fv. 834 Løpsmarka - Festvåg330Nytt prosjekt? Utbedring tunneler etter inspeksjoner 30Årlig? Utbedring bruer20Årlig? Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 14Årlig? Planlegging og grunnerverv13Årlig?

16 Prioriteringsdilemma i nytt handlingsprogram Utbedre eksisterende veger? –Etterslep –Oppgradering –Trafikksikkerhet Bygge nye vegforbindelser? –Ferjeavløsning –Innkortinger Kombinasjoner?


Laste ned ppt "Transportplan Nordland Handlingsprogram fylkesveger og ferjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google