Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E6 Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter Pressekonferanse 20. oktober 2009 Mo i Rana.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E6 Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter Pressekonferanse 20. oktober 2009 Mo i Rana."— Utskrift av presentasjonen:

1 E6 Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter Pressekonferanse 20. oktober 2009 Mo i Rana

2 Tema for pressekonferansen Utredning av alternative utbyggingsstrategier for E6 på Helgeland –Med kun statlig finansiering –Som en ”pakke” med delvis bompengefinansiering Faglig grunnlag for politisk behandling i de berørte kommunene

3 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler  Lite effektiv transport  Store kostnader for næringslivet  Ca 40 trafikkulykker årlig  2-3 mennesker omkommer i trafikken hvert år

4 E6 Helgeland Investeringsbehov på 3,8 milliarder kr Ca 30 km ny veg Ca 170 km utbedres i samsvar med valgt utbedringsstandard Ca 60 km tilfredsstillende standard 1100 mill kr 200 mill kr 1090 mill kr 840 mill kr 570 mill kr

5 Mål for utvikling og standardheving av E6 - utbedringsstandard Vegbredde minst 8,5 m der det gjøres tiltak og bruer mindre enn 7,5 m utbedres Ingen kurve skal ha mindre horisontalradius enn 150 m og ”problembakker” skal utbedres Faktisk bæreevne skal være større enn 10 tonn og telehiv fjernes Det bygges gang- sykkelveger rundt byer, mellom tettsted og langs skoleveg Etablering av stoppesteder/ hvileplasser for tunge kjøretøy Hovedrasteplasser utbedres Utvalgte kollektivknutepunkt gis universell utforming Krav til stoppsikt oppfylles. Hindre i siktsoner fjernes eller sikres. Skog ryddes i en bredde på 10 m. Rekkverk utbedres. Avkjørsler samles for å bedre trafikksikkerhet Skilt skal oppfylle krav i skiltnormalene

6 E6 Helgeland Øke standarden til 90 km/t? Kostnad øker med 2,6-3,1 mrd kr! Samfunnsøkonomisk nytte 300 mill kr Store deler av E6 må bygges som ny veg Omfattende og tidkrevende planlegging 650-850 mill kr 1100-1300 mill kr 100-130 mill kr 100-150 mill kr 650-750 mill kr Tilleggskostnader ved å øke fartsgrensen fra 80 km/t til 90 km/t

7 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Forutsatt bevilget 350 mill kr i perioden 2010-2013 til prosjektet Brenna-Brattås-Lien. Det sies videre: o”Lokalt arbeides det med opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E6 på Helgeland. Framdriften på dette prosjektet vil derfor være avhengig av om det blir tilslutning til et slikt opplegg”. For siste 6-årsperiode omtales E6 på Helgeland som følger: o”Dersom det ikke blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6-utbygging på Helgeland, fullføres prosjektet E6 Brenna-Brattås-Lien med statlige midler i siste seksårsperiode.” Videre omtales også utbedring av strekningene Mo-Bolna og Mosjøen-Osen: o”I siste seksårsperiode er det også aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter: Utbedring av E6 Mosjøen-Osen i Nordland. Strekningen har dårlig geometrisk standard og dårlig bæreevne. Dersom det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6-utbygging på Helgeland, vil det være mulig å forsere utbyggingen” oTilsvarende formulering er gitt for Mo-Bolna.

8 Statlige midler Nasjonal Transportplan 2010-2019 Behov3800 mill kr Statlige midler 2010-2013350 mill kr Statlige midler 2014-20191610 mill kr Rest å finansiere1840 mill kr

9 E6 Helgeland Utviklingskontrakt Ny kontraktsform som kombinerer utbygging og drift/ vedlikehold Kontraktsperiode 15 år. Utbygging i de 8-10 første årene Oppstart bør være i 2011 Mulige fordeler: –Kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lengre strekning. –Kontraktsforpliktelse som sikrer framdrift. Som del av forpliktelsen vil også finansieringen måtte låses og bindes opp til kontrakten. –En (eventuelt to) helhetlige og langsiktige kontrakter bør gi mindre kostnader. –Koblingen mellom utbygging og drift bør gi incitament til entreprenøren for å levere både kvalitet og kostnadsgunstige løsninger.

10 Bruk av bompenger i Norge I 2008 utgjorde bompengeandelen 40% av totale vegbyggingsmidler i Norge Utvikling i Bompenger:

11 Norge – prosjekter bompengefin./alt.fin. Vegpakke Salten, fase 1 Ryaforbindelsen Rv78 Toventunnelen

12 Bompenger inn i statsbudsjettet - prinsipp Statlige midler totalt Bom- penger Binder tilsvarende beløp statlige midler Statlige midler til ”fri” prioritering

13 Utbyggingspakke med delvis bompengefinansiering Behov3800 mill kr Statlige midler 2010-20191960 mill kr Statlige midler 2020-2022400 mill kr Vedlikeholdsmidler340 mill kr Sum statlige midler2700 mill kr Bompengebidrag1100 mill kr

14 Framdrift på utbyggingen Byggeperiode 2011-2020 Opptrapping i 2011-2012 Aktivitet på hele strekningen Prosjekt i 2011-2013 –Krokstrand-Raufjellfors –Urlandå-Skamdal –Mjåvatn-Angermo –Brenna-Kappskarmo- Brattås –Noen mindre tiltak –I sum ca 670 mill kr

15 Konklusjon Målsetting: E6 på Helgeland skal være utviklet med en standard i samsvar med nasjonale krav innen 2020 Kun statlige midler ”Pakke” med bompenger

16 E6 Helgeland Bompengeløsning Forutsetninger: Opp til 20 % rabatt Innkreving begge veger Trippel takst for lastebil over 3,5 tonn Innkreving i 15 år med start i 2013 Byggeperiode 2011- 2020 Reinforshei Takst kr 25 Bidrag 315 mill Krokstrand Takst kr 25,- Bidrag 60 mill Skamdalen Takst kr 20,- Bidrag 185 mill Båthola Takst kr 30,- Bidrag 270 mill Laksfors Takst kr 25,- Bidrag 170 mill Svenningvatnet. Takst kr 25,-. Bidrag 110 mill

17 E6 Helgeland Innkrevingsløsning Avlesing av elektronisk brikke eller nummerskiltavlesing Helautomatisk registrering Forskuddsbetaling/ abonnement eller etterskuddsbetaling med giro i posten Manuell betaling hos forhandlere Rabatt ved forskuddsbetaling/ abonnement Bomstasjon på rv 17

18 E6 Helgeland Prosess videre Prosess: Innføring av bompenger krever lokal tilslutning Eventuell bompengefinansiering må vedtas i de fire berørte kommunene (Rana, Hemnes, Vefsn og Grane) og av Nordland fylkeskommune Endelig behandling i Stortinget Tidsplan: Behandling i kommunene i høst Fylkestingsbehandling i desember 2009 eller februar 2010 Kvalitetssikring og forberedelse for Stortingsbehandling i første del av 2010 Framlegging av St.prp. Vår/ høst 2010 Byggestart 2011


Laste ned ppt "E6 Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter Pressekonferanse 20. oktober 2009 Mo i Rana."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google