Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trang Tran Vegdirektoratet – Veg- og transport-Planlegging og grunnerverv Pilotprosjekter – hva er lov og hvordan går man fram?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trang Tran Vegdirektoratet – Veg- og transport-Planlegging og grunnerverv Pilotprosjekter – hva er lov og hvordan går man fram?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trang Tran Vegdirektoratet – Veg- og transport-Planlegging og grunnerverv Pilotprosjekter – hva er lov og hvordan går man fram?

2

3 Ambisjonen er 8 % sykkelandel Forutsetter ● Rask utrulling av sammenhengende hovedvegnett. ● I hovedsak basert på løsninger som er i vegnormalene. ● Bedre drift og vedlikehold.

4 Vi kan teste ut løsninger som et samlet fagmiljø har tro på. ● Vi trenger nytenkning ● Gode ider som er bærekraftig ● Vi skal planlegge og drifte slik at sykling er for ALLE, men ikke for alle overalt – I trafikkerte bygater for barn? – På landet der bilene går i 80 km/t for barn ?

5 Noen eksempler Sykling mot envegskjøring ●Åpnet for tiltaket på permanent basis i 2004 ●Innført i Drammen, Sandnes og Trondheim ●Der tiltaket er gjennomført har det vært godt samarbeid mellom Vegvesenet, politiet og kommunen ifm planlegging og gjennomføring ●Bakgrunn: positive erfaringer fra andre europeiske land ●Vegdirektoratet laget kriterier(Håndbok N300 del 3)

6 Midtstilt sykkelfelt/ sykkel boks

7 Løsninger vi gjerne skulle sett mer av: ● Mer 30 km/t som fartsgrense i bygater, og 40 er bedre enn 50 km/t ● Bred skulder som utbedring av eks. veg ● Blindgater som ikke er blinde for de som går og sykler – ta vare på snarveiene ● Kantparkering som fjernes for å gi plass for sykling ● Sykkelgate som alternativ til gågate

8 Sykkelgate

9 Hvordan gå fram for å lage et pilotprosjekt på riksveg? ● Kontakte Vegdirektoratet for avklaring, og det bør skje før lokale myndigheter gis signaler om hvilken standard Statens vegvesen vil legges til grunn. ● Betyr Fravik fra vegnormalene. ● Det finnes et eget skjema for søknad om fravik

10 Fraviksbehandling Myndighet til å fravike Håndbok N100 innen forskriftenes rammer legges til – Vegdirektoratet for riksveg – Fylkeskommunen for fylkesveg – Kommunen for kommunal veg

11 Fraviksbehandling – riksveg ● De tre verbene – SKAL, BØR og KAN har en definert betydning i normalsammenheng ● Verbene ”styrer” fraviksbehandlingen VerbBetydningFravik SKALKravVegdirektoratet BØRKravRegionvegsjef Melding til Vegdir. KANAnbefalingRegionvegsjef informeres Gjelder vegnormalene N100, N101, N200, N300, N301,N400, N500,

12 Fraviksskjemaet… 2 deler: Søknadsdel Behandlingsdel

13 Hva kreves det formelt sett for å få innvilget fravik ? Hva kreves av søknaden? ● Fravik skal begrunnes faglig, konsekvenser mhp. ● Trafikksikkerhet ● Fremkommelighet ● Miljø ● Kostnader for investering, drift og vedlikehold Andre forhold som bør vurderes er: ● Systemskifter ● Kryss ● Forhold til andre trafikantgrupper og transportformer Må ha før- og etterundersøkelser

14 Det enkleste er å kontakte Vegdirektoratet for avklaring, og det bør skje før lokale myndigheter gis signaler om hvilken standard Statens vegvesen vil legge til grunn. Mer om dette på: www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Vegnormaler/Fravik www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Vegnormaler/Fravik Fraviksystemet er ikke ment som en metode for å innføre nye normalløsninger

15 Hvorfor sykkelfelt ? ● Færre ulykker i kryss og avkjørsler, fordi bilene ser syklistene, vikeplikten er klar og fordi syklistene ”oppfører” seg som andre kjørende ● God framkommelighet for syklister-trafikk fra venstre viker ● Trygghetssøkende syklister f.eks barn kan benytte fortauet ● Ca halv pris i forhold til sykkelsti ● «Enkel «å holde ren og måke ● Lett å sykle forbi ● Tar lite plass 1,5-1,8m ● Feilparkering kan være et problem ● Sikker, men oppleves ikke så trygg

16 Den danske sykkelstien ● Er sikrere på strekning, men farligere i kryss, totalt sett litt farligere ● Fare for sykling i feil retning pga at det ser ut som en sykkelveg for oss ● Ca dobbelt så dyr per m pga. kantstein ● Vanskeligere å sykle forbi hvis ikke 2,5m bred ● Tar mer plass (min 2,2 m pga. kantavvisning) ● Vanskeligere å feie og måke ● Må skiltes som en envegskjørt sykkelveg i hvert kryss ● Unngår feilparkering er i større grad ? ● Oppleves som tryggere enn sykkelfelt


Laste ned ppt "Trang Tran Vegdirektoratet – Veg- og transport-Planlegging og grunnerverv Pilotprosjekter – hva er lov og hvordan går man fram?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google