Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De gamle vannveier- en sykehjemsstudie Wenche Frogn Sellæg Ragnhild Omli Liv Heidi Skotnes Sykehuset Namsos, Nord-Trøndelag HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De gamle vannveier- en sykehjemsstudie Wenche Frogn Sellæg Ragnhild Omli Liv Heidi Skotnes Sykehuset Namsos, Nord-Trøndelag HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 De gamle vannveier- en sykehjemsstudie Wenche Frogn Sellæg Ragnhild Omli Liv Heidi Skotnes Sykehuset Namsos, Nord-Trøndelag HF

2 Aldersforandringer i nedre urinveier Blærens kapasitet avtar Detrusormuskelen svekkes Dårligere flow Ufullstendig tømming Evnen til å utsette miksjonen blir dårligere

3 Aldersforandringer forts….. Antall uhemmede kontraksjoner øker Kvinner : Urethra atrofi Nedsatt lukningstrykk Redusert sensorisk funksjon Avbrutte kontraksjoner Menn : Økt urethral motstand

4 Aldersforandringer - Disponerer for vannlatingsproblemer - men er alene ikke årsak til sykdom

5 Sykehjemmets hverdag Urininkontinens Urinveisinfeksjoner Urinretensjon

6 Prevalens av inkontinens i en sykehjemsbefolkning 2014 beboere – gj.sn.alder 84,3 år- 75% kvinner 49 % inkontinent ( minst 2 lekkasjer siste uke ) 84 % brukte bleier 38,7% vannlatingsregime ( ”scheduled toileting”) 3,5% kateter (Brandeis GH et al JAGS 1998 Apr,46[4])

7 Prevalens av inkontinens hos hjemmeboende eldre kvinner 7949 kvinner – gj.snittsalder 76,9 år 14 % daglig inkontinens siste 12 måneder 27 % rapporterte lekkasjeepisoder siste 12 måneder Prevalensen økte med : alder tidligere hjerneslag høy BMI diabetes mellitus KOLS hysterectomi (Brown JC et al Obstet Gynecol 1996 May,87),

8 Infeksjoner i sykehjem En punktprevalensundersøkelse ved sykehjem i Oslo 3474 pasienter (2000) 4650 pasienter (2001) Andel infeksjoner 5.6 % 7,5 % Andel urinveisinfeksjoner 2,5 % 3,4 % (Andersen B.M.,Rasch M Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122)

9 Nasjonal punktprevalensundersøkelse ved 300 norske sykehjem 6,6 % av sykehjemspasientene hadde infeksjon Av disse var : 50 % urinveisinfeksjoner 25 % hud/bløtdelsinfeksjoner 20 % pneumonier 5 % postoperative sårinfeksjoner ( Sundar T, Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122 )

10 Infeksjoner i sykehjem En retrospektiv undersøkelse av pasientjournaler i 1998 Av 223 pasienter fikk 111 pasienter til sammen 239 antibiotikakurer Urinveisinfeksjoner : 50 % ( 122 kurer ) Luftveisinfeksjoner : 27 % Hud/bløtdelsinfeksjoner : 11 % (Tobiassen m.fl. Tidskrf Nor Lægeforen 2002;122)

11 Urinretensjon hos sykehjemspasienter 8 artikler ved søk i Medline – flertallet omhandlet bruk av kateter / intermittrende kateterisering Akutt retensjon hos eldre menn: 1 av 10 menn over 70 1 av 3 menn over 80 ( Emberton M,Anson K, BMJ 1999,318:921-25) Urinretensjon i en geriatrisk rehabiliteringsenhet : 11 % av 167 pasienter – økende med økende alder (Borrie et al

12 VANNLATINGSPLAGER HOS GAMLE PÅ SYKEHJEM EN PROSPEKTIV STUDIE AV 183 SYKEHJEMSPASIENTER Geriatrisk sykepleiere Ragnhild Omli og Liv Heidi Skotnes

13

14

15 Mål med prosjektet Å få oversikt over omfanget av inkontinens Å få oversikt over omfanget av resturin Å få oversikt over omfanget av infeksjoner Å få oversikt over resturin og infeksjoner

16 Prosessen Fra ide til ferdig utarbeidet styringsdokument: nov.1996 – mai 1999 Godkjenning regional komite for medisinsk forskningsetikk og konsesjon til opprettelse av dataregister: juni 1999 Forberedelser:høsten 1999 Datainnsamling des.1999 – feb.2002

17 Gjennomføring Registreringsskjema Vannlatingsskjema 2 døgn Måling av væskeinntak 2 døgn Urinprøver/blodprøver Barthel ADL-index Måling av residualurin med ultralydscanner

18

19 VEILEDERE August Bakke, professor i urologi Universitetet i Bergen Arnstein Mykletun, statistiker Universitetet i Bergen Stian Lydersen, statistiker medisinsk fakultet, NTNU

20 Resultater Populasjon Omfanget av inkontinens Omfanget av infeksjoner Omfanget av resturin Omfanget av resturin og infeksjoner

21 Populasjon Av 183 beboere var 125 kvinner og 58 menn Gjennomsnitts alder 84 år, min.65år,- maks 102år Fysisk funksjon (Barthel ADL) Mental funksjon: 80 beboere (44%) hadde diagnosen demens

22 Forts. Mortalitet 24% Liggetid i institusjon; gjennomsnitt 4 år min.1mnd. – maks. 21 år

23 Fysisk funksjon (Barthel ADL- index) Selvhjulpen 18-20 poeng 15 Hjelpetrengende 10-17 poeng 58 Svært hjelpetrengende 0-9 poeng 110 Gjennomsnitt 8 poeng

24 Sykdommer og andre forhold som virker inn på vannlatingsfunksjonen Apoplexia 59 Parkinson 11 Diabetes 35 Osteoporose 19 Prost.hyp./ca.prost 8/6 Striktur 4 Urogen.prolaps 4 Kjent blæreparese 5 Obstipasjon 75

25 Omfang av inkontinens Av 183 beboere var 40 kontinente (22%) 133 beboere brukte bleier (73%) 7 beboere hadde permanent kateter (4%) 2 beboere brukte SIK/RIK 1 beboer hadde suprapubis kateter

26

27 Antall brukte bleier per døgn Antall beboere Ant. Bleier 1-2 bleier3-45-67-89-1011-1213-14 Gjennomsnitt 3,4 bleier pr.døgn

28 Av 133 beboere anslo personalet at 47 (27%) brukte bleier for sikkerhets skyld. 51 beboere (28%) ga uttrykk for å komme på toalettet oftere enn hva personalet anså som nødvendig

29 Omfang av infeksjoner i løpet av 1 år 60% 10% 30% Ikke infeksjon Menn Kvinner

30 Omfang av infeksjoner 66% (120) beboere har hatt infeksjon i løpet av oppholdet på sykehjem (Gjennomsnitt liggetid i institusjon: 4 år) Antall behandlinger for urinveisinfeksjoner 1-36 i løpet av innleggelsestid.

31 Omfang av resturin 55 % av alle har resturin på 50 ml eller mer på måling 1 52 % har resturin på 50 ml eller mer på måling 2 Maksverdi:638 ml, gjennomsnitt 99 ml Signifikans mellom begge målinger p = 0,007 (2-tailed)

32 Resturinvolum i grupper 0-49ml100-199ml200-399ml400-ml50-99ml

33 Sammenheng mellom resturin og infeksjoner Denne undersøkelsen viste ingen signifikant sammenheng mellom resturin og infeksjoner hos gamle på sykehjem. Statistikk: chi-sq og uavhengig tohalet t-test som viste p>0,05 Alle analyser er foretatt separat av begge kjønn

34 Diabetes og resturin Av 35 beboere med diabetes hadde 33 resturin Gjennomsnitt restvolum: 135 ml. Min. 21ml, maks 418 ml 25 beboere (71%) med diabetes og resturin hadde urinveisinfeksjon i løpet av et år


Laste ned ppt "De gamle vannveier- en sykehjemsstudie Wenche Frogn Sellæg Ragnhild Omli Liv Heidi Skotnes Sykehuset Namsos, Nord-Trøndelag HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google