Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olaviken tilbyr spesialisthelsetjeneste-tilbud ved å drive: Alderspsykiatrisk poliklinikk Hukommelsesklinikk Dagavdeling. Utvikles med lokaler på Haraldsplass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olaviken tilbyr spesialisthelsetjeneste-tilbud ved å drive: Alderspsykiatrisk poliklinikk Hukommelsesklinikk Dagavdeling. Utvikles med lokaler på Haraldsplass."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olaviken tilbyr spesialisthelsetjeneste-tilbud ved å drive: Alderspsykiatrisk poliklinikk Hukommelsesklinikk Dagavdeling. Utvikles med lokaler på Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS). Døgnavdelinger på Olaviken og planlegger ny sengepost med lokaler på HDS.

2 Høring- Bergen kommune De fleste syke er gamle ! De fleste gamle er friske? 90% av eldre over 60 år har en somatisk lidelse..

3 Utfordringer Figur Antall eldre 2000–2050 (Kilde SSB Alternativ MMMM 2006).

4 Alderspsykiatri er et fagfelt som ligger i grenselandet mellom geriatri og psykiatri: Alderspsykiatriske lidelser kjennetegnes av nær sammenheng mellom psykisk lidelse/ psykisk fungering og somatisk sykdom Videre er det en nær sammenheng mellom psykisk sykdom og biologiske, psykologiske og sosiale aldringsprosesser. Profesjons Kamp eller ?

5 Den alderspsykiatriske pasient: Pasienter med alvorlige psykiske lidelse som debuterer etter 65/70 års alder. Pasienter over 65/70 år med alvorlig psykisk lidelse fra tidligere, men som ikke har vært i behandling innen psykisk helsevern. Pasienter med uavklart kognitiv svikt, demens/delirium/depresjon/psykose/annet. Pasienter med demens, som har atferds- og/eller psykiske tilleggssymptom.

6 De 3 D’ene D Delirium Depresjon Demens Forvirring Akutt forvirring Konfusjon

7 Felles for de 3 D’ene er Kognitiv svikt – Kognisjon – tenkeevne –Oppmerksomhet –Orienteringsevne –Hukommelse –Språk –Visouspatiale evner –Abstrakt tenkning –vurderingsevne Eldre mennesker har mindre reservekapasitet.

8 Hvordan skille delirium fra demens. – Delirium - demens Oppstår: akutt snikende Forløp: fluktuerende konstant Bevissthet: redusert oppm. klar bevissthet Varighet: timer til uker måneder år Kontakt: fjern, ukonsentrert nærværende Emosjoner: emosjonelt opprør avflatet Psykotiske: fargerike,skremmende enkle,nøytrale Gulmann

9 Demens En felles betegnelse på tilstander som skyldes sykdom i hjernen. - en organisk hjerneskade. Over hundre kjente årsaker som fører til demens. Vanligvis er tilstanden kronisk og vil utvikle seg over tid. Det er en klinisk diagnose.

10 Ulike typer demens -glidende overganger. Demens ved Alzheimers sykdom (ca 55-60%) Vaskulær demens ( ca 25%) Frontotemporal demens Lewy-body demens

11 Forekomst av ulike psykiatriske lidelser i høy alder Demens 65+5% Demens 75+15% Demens 85+30% Depresjon 65+12-19% Alvorlig depresjon4% Funksjonelle psykoser 65+<1% Delirium20-25% Personlighetsforstyrrelser? Bla K. Engedal 2004

12 Demens: Hjemmesykepleien ca 16-25% Ved sykehjem ca 80% Depresjon: Ved sykehjem somatisk avd ca 30% demens avdeling ca 40% Delirium: Indremedisin/geriatrisk avd ca 25% Hjemmesykepleien ca 25% Ortopedisk avdeling ca 40% Forekomst av ulike psykiske lidelser i høy alder

13 Berger - skalaen Fase 1Den demente fungerer i miljøet, men begynnende hukommelsessvikt forstyrrer daglige aktiviteter. Fase 2 Den demente fungerer uten hjelp bare i kjente omgivelser. Fase 3 Den demente kan kle på seg, men må ha veiledning. KRITISK PUNKT Fase 4Den demente kan ikke lenger f.eks. kle på seg med veiledning, men må ha praktisk hjelp. Fase 5 Den demente må ha mer omfattende hjelp på alle områder. Fase 6 Terminalfasen. Den demente er sengeliggende, eller sitter i stol. Reagerer bare på taktil stimulering.

14 Behov for tilbud zBokollektiv/ skjermet enhet zUtredning zDagtilbud zSkjermet enhet zEnhet for pasienter m/ stort pleiebehov zKorttids opphold i institusjon Pårørendegrupper Veiledning rådgivning Eek, A.; Engedal, K (2003) Plansje Samarbeidsmøter med pårørende, eks flere kommuner Avlastning i eget hjem Eks Bærum Kommune Bearbeidet etter: Arbeidslag eks Trondheim

15 Tiltak for hjemmeboende: Utredning og diagnostisering og vedtak om hjelp: –Hukommelsesteam –Kriterier for tilbud om hjelp –Samarbeidsmøter og videre samarbeid med pasient og pårørende –Kartlegging av funksjonsnivå –Sikkerhet i hjemmet

16 Tiltak for hjemmeboende forts. Kompetent og egnet personale Primærkontakt. Få personer å forholde seg til Ernæring –Organisering av måltider Aktiviteter Tilrettelagt dagtilbud Tilrettelagt korttidsplass Det fysiske miljø Avlastningstilbud i institusjon i eget hjem i dagsenter Omsorgslønn Tilrettelegging: Siste nytt: Arbeidslag for brukere med demens

17 Kvalitetsforskriften §3.OPPGAVER OG INNHOLD I TJENESTENE Kommunene skal etablere et system av prosedyrer som sikrer rett tjeneste til rett tid. Pasienten skal: Oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet Tilbud tilrettelagt for personer med demens f å tilstrekkelig n æ ring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat f å tilpasset hjelp ved m å ltider og nok tid og ro til å spise F å ivaretatt personlig hygiene mulighet for å ivareta egenomsorg og tilpasset hjelp ved av og p å kledning Tilbud og varierte og tilpassede aktiviter samt rett til å bevare sosiale behov ved mulighet for samv æ r,, felleskap og sosial kontakt Utdrag fra kvalitetsforskiften s 11. (2004)

18 Grunnlag for demensplan

19 Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving Bedre samhandling og medisinsk oppfølging Aktiv omsorg Partnerskap med familie og lokalsamfunn

20 Demensplan 2015 ”Den gode dagen” Utfordringene: - Diagnostisering og medisinsk samhandling - Dagtilbud – det manglende mellomleddet i omsorgskjeden - Støtte og veiledning til pårørende og ansatte - Forskning og utvikling - Boligtilpasning - Økt antall personer med demens Omsorgsplan 2015 forutsetter vektlegging av tiltak før aktuelt med heldøgnstilbud, tiltak som kan lette pårørendes omsorgsbyrde.

21 Rapport om styrking av spesialisthelse - tjenester for eldre. 1.februar 2008

22 HØRING –Bergen kommune Utfordringer: Spredning av eksisterende gode tiltak til alle bydeler Øke antall dagtilbud Etablere tilbud for yngre demente Individuelle tiltak/avlastning i hjemmet Pårørende Organisering av hjemmesykepleien Differensiering av sykehjemsavdelinger Tilbud til APSD pasienter/forsterkede enheter KOMPETANSEHEVING

23

24 Morgendagens eldre. Nye utfordringer. Nye krav.


Laste ned ppt "Olaviken tilbyr spesialisthelsetjeneste-tilbud ved å drive: Alderspsykiatrisk poliklinikk Hukommelsesklinikk Dagavdeling. Utvikles med lokaler på Haraldsplass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google