Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett Petroleumsrett - JUR5410 6./8. oktober 2008. Catherine Banet, Stipendiat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett Petroleumsrett - JUR5410 6./8. oktober 2008. Catherine Banet, Stipendiat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett Petroleumsrett - JUR5410 6./8. oktober 2008. Catherine Banet, Stipendiat. Nordisk Institutt for Sjørett – Avdeling for Petroleums- og Energirett. catherine.banet@jus.uio.no

2 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet Tema: –Tredjepartsadgang (TPA) til oppstrøms gassrørledningsnett, på norsk kontinentalsokkel (NKS), med fokus på Gassled. –Mål: Effektiv ressursforvaltning ved kompetitiv, transparent og ikke-diskriminerende adgang. Se §2 av Forskrift om andres bruk av innretninger (FI): “ […] å oppnå effektiv bruk av innretninger for å sikre rettighetshavere gode insentiver til lete- og utvinningsvirksomhet ut fra hensynet til god ressursforvaltning.” Nasjonal bakgrunn –Fokus på gasseksport: økt gasseksport fra NKS (f. eks. Langeled www.ormenlange.com, Snøhvit)www.ormenlange.comSnøhvit lite bruk av gass innenlands (Se St.meld. Nr 9 Om innenlands bruk av naturgass) –Mål: maksimere petroleumsressursene til fordel for norsk samfunnet. Se §1-2 av Lov om petroleumsvirksomhet (PL): “Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.” –Historisk bakgrunn av TPA i Norge. Introduksjon

3 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 1. Organisering av oppstrøms gassrørledningsnett: utgangspunkter 1.1 Oversikt over organisering av gasstransport, transmisjon og distribusjonsnettet. Forskjell mellom oppstrøms og nedstrøms gassinfrastrukturer. Forskjell mellom 2 typers av oppstrøms rørledninger i det norske nettet. 2 forskjellige reguleringer (§ 69, 1. ledd PF): –PL § 4-8 – PF Kap. 9 – TF –Forskrift om andres bruk av innretninger (IF) De forskjellige typer av rørledninger: –Field-to-coast og coast-to-coast rørledninger. –Inter-field og intra-field rørledninger. (Kilde: www.total.com)

4 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 1.2.Noen siffer om norsk oppstrøms gassrørledningsnett Mer enn 7800 km av offshore gassrørledninger. De fleste i Gassled. 99 til 99,5% av naturgass produksjon fra norsk kontinentalsokkel (NKS) eksportert. Kilde: Oljedirektoratet. Samlet gassproduksjon i 2006: 88,5 milliarder Sm3 (15 % av europeisk forbruk); inkludert 86,5 mrd Sm3 til Europa i 2006 og 86,7 i 2007. (Kilde: OED) Altså, fokus på regimet for oppstrømsinfrastrukturer.

5 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 2. Juridisk ramme for TPA i Norge 2.1. Norges plikter under EØS avtalen. Se også: St.meld. nr. 27 (2001-2002) Om EØS-samarbeidet 1994-2001 2.2. TPA-prinsippene i EF-rett: –Første Gassmarkedsdirektiv: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF av 22. juni 1998 om felles regler for det indre marked for naturgass (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 1), rettet ved EFT L 245 av 4.9.1998, s. 43. Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 123/2001 art. 1. Avløst av: –Andre Gassmarkedsdirektiv: Europaparlamentet og rådetsdirektiv 2003/55/EF av 26.06.2003 om felles regler for det indre gassmarked (EFT L 176 av 15.7.2003, s.57), rettet ved EFT L16 av 23.01.2004. Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 146/2005 av 2. desember 2005. e.i.f. 01/06/2007. –Europaparlamentets og rådets forordning om adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk (EF) nr. 1775/2005 av 28. september 2005 (EFT L289 av 3.11.2005, s.1) –Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 101/2008 (publisering ventende).

6 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 2.3.Norsk regelverk for TPA: –Lov 1996-11-29 nr.72: Lov om petroleumsvirksomhet Act (PetroleumsLoven - PL). –FOR 1997-06-27 nr 653: Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (Forskrift om Petroleumsvirksomhet– PF). –FOR 2002-12-20 nr 1724: Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (Forskrift om tariffer - TF). –FOR 2005-12-20 nr 1625: Forskrift om andres bruk av innretninger (Forskrift om innretninger – IF). 2.4.2001 reformen

7 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 3. Definisjon av oppstrøms gassrørledningsnett i norsk lovgivning § 1-6 (m) PL: «Oppstrøms gassrørledningsnett, enhver gassrørledning eller ethvert gassrørledningsnett som drives eller opprettes innenfor rammen av et olje- eller gassproduksjonsprosjekt, eller som brukes for å overføre naturgass fra ett eller flere produksjonsanlegg av denne typen, til et behandlingsanlegg, en behandlingsterminal eller en endelig ilandføringsterminal. De deler av slike nett og anlegg som brukes til lokal produksjonsvirksomhet ved en forekomst der naturgassen produseres, anses ikke som oppstrøms gassrørledningsnett.» Se artikkel 2.2 Direktiv 98/30/EF, nå artikkel 2.2 Direktiv 2003/55/EF. Se Ot.prp. nr. 43 (1995-96) Om lov om petroleumsvirksomhet s. 17. § 4-8, 1. ledd, annet punktum, PL: « adgang til oppsstrøms gassrørledningsnett, herunder anlegg som yter tilknyttede tekniske tjenester i forbindelse med slik adgang.» § 59 PF, 1. ledd: ”behov for transport og/eller behandling av naturgass” (Se § 69, 2. ledd, PF)

8 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 4. Aktører i den oppstrøms gassrørledningsnett i Norge 4.1 Gassled, interessentskap som eies av olje- og gasselskapene på norsk sokkel. Opprettet 1. januar 2003. 4.2 Gassco, operatør av gass rørledningnett. Se §66 PF. 4.3 Olje og Energidepartementet (OED). 4.4 Tidligere: Gassforhandlingsutvalget (GFU). 4.5 Tredjepart: naturgassforetak og kvalifiserte kunder. Merk! Endring av § 1-6 (o), PL. Fra og med 1. juli 2007, kvalifiserte kunder er alle kunder. Se tidsplan for åpning av den indre markedet for gass definert i art. 23.1 Direktiv 2003/55/EF. Har “rett til adgang” (§59 PF, 1. ledd) – Går sammen med en plikt for eieren (§61, 1. ledd PF).

9 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 5. Betydning av tredjepartsadgang 5.1. Definisjon av TPA Grunnlag for TPA: § 4-8 PL, ”Andres bruk av innretninger”. EF direktiv fokuserer på nedstrøms TPA. Norsk loven mer presis og detaljert om oppstrøms TPA. Oppgave: Understreke relevante perspektiver for TPA og gassalg i: –Communication from the European Commission, Energy sector inquiry, COM(2006) 851 av 10.01.2007. –The EU Electricity & Gas markets: Third legislative package, september 2007. 5.2. Alternativ for adgang: regulert mot forhandlet TPA kan reguleres på 2 forskjellige måter: Regulert adgang: Access is regulated on the basis of tariffs and/or other published provisions and obligations for use of the network; Forhandlet adgang: Access is negotiated between parties on the basis of the publication of the main commercial conditions for use of the system.

10 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 5.3. Hvorfor er TPA viktig? TPA som et virkemiddel for å skaffe en kompetitiv indre marked for gass. Se Fortalen punkt (6), (7) og (8) og art. 20.2 Direktiv 2003/55/EF. Fordeler: -Gas suppliers and customers get the right to have their gas transported through the network: make pipeline capacity available; -Competition through the free movement of gas and transparency provisions; -Free choice of supplier for customers; -Separation of the gas sales market and the gas transportation market. Ikke et ukjent begrep i EF-rett: se “Essential Facilities Doctrine” (presentasjon). –Definition of Essential Facilities Doctrine. –The concept of essential facilities (in particular applicable to network industries). See Commission Decision Sea Containers/Stena Sealink (OJ [1994] L15, p.8). –Review of access to essential facilities under EC/EEA competition rules: under Art. 81 and Art. 82 EC Treaty. –The doctrine in EC case law: Never recognised by ECJ. Reference in several advocate general opinions: Ex: Oscar Bronner, C-/97, of 28 May 1998. –ECJ ruling regarding preferential access to energy transport networks: C-17/03 of 7 June 2005.

11 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 6. Kapasitet reservering og allokering 6.1. Betydning av “ledig kapasitet” Definisjon: Section 60, al.2, PF. Identifikasjon av ledig kapasitet (§ 61, 1.-2. ledd, PF). En nødvendig betingelse for TPA. 6.2. Vilkår for rett til bruk (§ 59 FP) a)”Et behørig begrunnet rimelig behov”. b)”spesifikasjoner med rimelighet er forenlige med tekniske krav”.

12 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet Mål: effektiv drift Rett til bruk av ledig kapasitet OperatørNaturgassforetak og kvalifiserte kunder Betingelser for adgang (§ 59 PF) Hvem har rett til adgang: naturgassforetakk og kvalifiserte kunder (PF § 59 + 60 1. ledd); som Har et behørig begrunnet rimelig behov (for transport og/eller behandling av naturgass) (PF § 59 1. ledd); og Handler/transporterer naturgass som er forenlig med tekniske krav (PF § 59 3. ledd). Operatør fastsetter de nærmere vilkår og prosedyrer … (PF § 59 4. ledd). Eieren /Gassled til avtale innstilling

13 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 6.3. Prosessuelt vilkår for bestilling og allokering av ledig kapasitet Forskjell mellom primærmarkedet og annenhåndsmarkedet. Reservering og allokering av kapasitet i det primærmarkedet (§ 61 og 62, FP). Time monitoring i reservering og allokering prosessen (§ 61, 3. ledd, FP). Adgang til kapasitet i det annenhåndsmarkedet (§ 64, FP) Se ”Booking” under Gassco websiden: http://www.gassco.no/ og http://www.gasviagasled.no/ 6.4. Derogasjonsregime: Når adgang til nettet er nektet. Adgang gitt på “objektive og ikke-diskriminerende vilkår” (§ 59, 1. ledd PF). Men adgang kan også bli nektet (§ 59, 5. ledd, FP).

14 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 7. Regulering av transporttariffer 7.1. Definisjon. § 60, al. 5, PF: Med tariff forstås ”betaling for rett til bruk av kapasitet i oppstrøms gassrørledningsnett”. 7.2. Regulert tariff i førstehåndsmarkedet: –§ 63 PF: Betaling regler for rett til adgang (§ 63, 2. ledd, PF); Capacity fee plikt (§ 63, 2. ledd, PF); 2 tariff-elementer: kapital og drift. –Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger: fastsettelse av tariffer. 7.3. Forhandlet tariff i annenhåndsmarkedet (§ 64, PF).

15 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 8. Aspekter vedrende tvangsfullbyrdelse av TPA 8.1.Myndigheters kompetanse av OED til å gi pålegg § 67 PF. 8.2.Avtaler om bruk av kapasitet § 65 PF. 8.3.Prosedyrer for tvister løsning § 68 PF.

16 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet 9. Praktisk eksempel Noen relevante dokumenter vedrende adgang til kapasitet i Gassled: –Terms and conditions for transportation of gas in Gassled; –Company Agreements; –Booking Manual; –Shipper Manual; –Standard Agreement for Trading of capacity in the Secondary Market.

17 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet Booking points: Merk: Tampen Link ble inkludert som område F i Gassled gyldig fra 1. september 2007, når Gassco overtok operatøransvaret for det.

18 Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 – C. Banet Konklusjon


Laste ned ppt "Petroleumsrett – TPA – Høst 2008 Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett Petroleumsrett - JUR5410 6./8. oktober 2008. Catherine Banet, Stipendiat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google