Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett
Petroleumsrett - JUR5410 8./10. oktober 2007. Catherine Banet, Stipendiat. Nordisk Institutt for Sjørett – Avdeling for Petroleums- og Energirett. Petroleum Law - TPA - C. Banet

2 Introduksjon Tema: Nasjonal bakgrunn
Tredjepartsadgang (TPA) til oppstrøms gassrørledningsnett, på norsk kontinentalsokkel (NKS), med fokus på Gassled. Mål: Effektiv ressursforvaltning ved kompetitiv, transparent og ikke-diskriminerende adgang. Se §2 av Forskrift om andres bruk av innretninger (FI): “ […] å oppnå effektiv bruk av innretninger for å sikre rettighetshavere gode insentiver til lete- og utvinningsvirksomhet ut fra hensynet til god ressursforvaltning.” Nasjonal bakgrunn Fokus på gasseksport: økt gasseksport fra NKS (f. eks. Langeled , Snøhvit) lite bruk av gass innenlands (Se St.meld. Nr 9 Om innenlands bruk av naturgass) Mål: maksimere petroleumsressursene til fordel for norsk samfunnet. Se §1-2 av Lov om petroleumsvirksomhet (PL): “Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.” Historisk bakgrunn av TPA i Norge.

3 1. Organisering av oppstrøms gassrørledningsnett: utgangspunkter
1.1 Oversikt over organisering av gasstransport, transmisjon og distribusjonsnettet. Forskjell mellom oppstrøms og nedstrøms gassinfrastrukturer. Forskjell mellom 2 typers av oppstrøms rørledninger i det norske nettet. 2 forskjellige reguleringer (§ 69, 1. ledd PF): PL § 4-8 – PF Kap. 9 – TF Forskrift om andres bruk av innretninger (IF) De forskjellige typer av rørledninger: Field-to-coast og coast-to-coast rørledninger. Inter-field og intra-field rørledninger. (Kilde:

4 1.2. Noen siffer om norsk oppstrøms gassrørledningsnett
Mer enn 7800 km av offshore gassrørledninger. De fleste i Gassled. 99 til 99,5% av naturgass produksjon fra norsk kontinentalsokkel (NKS) eksportert. Samlet gassproduksjon i 2006: 88,5 milliarder Sm3 (15 % av europeisk forbruk). Altså, fokus på regimet for oppstrømsinfrastrukturer. Kilde: Oljedirektoratet.

5 2. Juridisk ramme for TPA i Norge
2.1. Norges plikter under EØS avtalen. Se også: St.meld. nr. 27 ( ) Om EØS-samarbeidet 2.2. TPA-prinsippene i EF-rett: Første Gassmarkedsdirektiv: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF av 22. juni 1998 om felles regler for det indre marked for naturgass (EFT L 204 av , s. 1), rettet ved EFT L 245 av , s. 43. Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 123/2001 art. 1. Avløst av: Andre Gassmarkedsdirektiv: Europaparlamentet og rådetsdirektiv 2003/55/EF av om felles regler for det indre gassmarked (EFT L 176 av , s.57), rettet ved EFT L16 av Tilføyd ved EØS-komiteens besl. nr. 146/2005 av 2. desember e.i.f. 01/06/2007. Europaparlamentets og rådets forordning om adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk (EF) nr. 1775/2005 av 28. september 2005 (EFT L289 av , s.1) – Ikke ennå tilføyd ved EØS-komiteens.

6 2.3. Norsk regelverk for TPA:
Lov nr.72: Lov om petroleumsvirksomhet Act (PetroleumsLoven - PL). FOR nr 653: Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (Forskrift om Petroleumsvirksomhet– PF). FOR nr 1724: Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (Forskrift om tariffer - TF). FOR nr 1625: Forskrift om andres bruk av innretninger (Forskrift om innretninger – IF). reformen

7 3. Definisjon av oppstrøms gassrørledningsnett i norsk lovgivning
§ 1-6 (m) PL: «Oppstrøms gassrørledningsnett, enhver gassrørledning eller ethvert gassrørledningsnett som drives eller opprettes innenfor rammen av et olje- eller gassproduksjonsprosjekt, eller som brukes for å overføre naturgass fra ett eller flere produksjonsanlegg av denne typen, til et behandlingsanlegg, en behandlingsterminal eller en endelig ilandføringsterminal. De deler av slike nett og anlegg som brukes til lokal produksjonsvirksomhet ved en forekomst der naturgassen produseres, anses ikke som oppstrøms gassrørledningsnett.» Se artikkel 2.2 Direktiv 98/30/EF, nå artikkel 2.2 Direktiv 2003/55/EF. Se Ot.prp. nr. 43 ( ) Om lov om petroleumsvirksomhet s. 17. § 4-8, 1. ledd, annet punktum, PL: « adgang til oppsstrøms gassrørledningsnett, herunder anlegg som yter tilknyttede tekniske tjenester i forbindelse med slik adgang.» § 59 PF, 1. ledd: ”behov for transport og/eller behandling av naturgass” (Se § 69, 2. ledd, PF)

8 4. Aktører i den oppstrøms gassrørledningsnett i Norge
4.1 Gassled, interessentskap som eies av olje- og gasselskapene på norsk sokkel. Opprettet 1. januar 2003. 4.2 Gassco, operatør av gass rørledningnett. Se §66 PF. 4.3 Olje og Energidepartementet (OED). 4.4 Tidligere: Gassforhandlingsutvalget (GFU). 4.5 Tredjepart: naturgassforetak og kvalifiserte kunder. Merk! Endring av § 1-6 (o), PL. Fra og med 1. juli 2007, kvalifiserte kunder er alle kunder. Se tidsplan for åpning av den indre markedet for gass definert i art Direktiv 2003/55/EF. Har “rett til adgang” (§59 PF, 1. ledd) – Går sammen med en plikt for eieren (§61, 1. ledd PF)

9 5. Betydning av tredjepartsadgang
5.1. Definisjon av TPA Grunnlag for TPA: § 4-8 PL, ”Andres bruk av innretninger”. EF direktiv fokuserer på nedstrøms TPA. Norsk loven mer presis og detaljert om oppstrøms TPA. Oppgave for torsdag 11. oktober. Understreke relevante perspektiver for TPA og gassalg i: Communication from the European Commission, Energy sector inquiry, COM(2006) 851 av The EU Electricity & Gas markets: Third legislative package, september 2007. 5.2. Alternativ for adgang: regulert mot forhandlet TPA kan reguleres på 2 forskjellige måter: Regulert adgang: Access is regulated on the basis of tariffs and/or other published provisions and obligations for use of the network; Forhandlet adgang: Access is negotiated between parties on the basis of the publication of the main commercial conditions for use of the system. 5.3. Hvorfor er TPA viktig? TPA som et virkemiddel for å skaffe en kompetitiv indre marked for gass. Se Fortalen punkt (6), (7) og (8) og art Direktiv 2003/55/EF. Fordeler: Gas suppliers and customers get the right to have their gas transported through the network: make pipeline capacity available; Competition through the free movement of gas and transparency provisions; Free choice of supplier for customers; Seperation of the gas sales market and the gas transportation market. Ikke et ukjent begrep i EF-rett: se “Essential Facilities Doctrine” (presentasjon).

10 6. Kapasitet reservering og allokering
6.1. Betydning av “ledig kapasitet” Definisjon: Section 60, al.2, PF. Identifikasjon av ledig kapasitet (§ 61, ledd, PF). En nødvendig betingelse for TPA. 6.2. Vilkår for rett til bruk (§ 59 FP) ”Et behørig begrunnet rimelig behov”. ”spesifikasjoner med rimelighet er forenlige med tekniske krav”. 6.3. Prosessuelt vilkår for bestilling og allokering av ledig kapasitet Forskjell mellom primærmarkedet og annenhåndsmarkedet. Reservering og allokering av kapasitet i det primærmarkedet (§ 61 og 62, FP). Time monitoring i reservering og allokering prosessen (§ 61, 3. ledd, FP). Adgang til kapasitet i det annenhåndsmarkedet (§ 64, FP) Se ”Booking” under Gassco websiden: og 6.4. Derogasjonsregime: Når adgang til nettet er nektet. Adgang gitt på “objektive og ikke-diskriminerende vilkår” (§ 59, 1. ledd PF). Men adgang kan også bli nektet (§ 59, 5. ledd, FP).

11 7. Regulering av transporttariffer
7.1. Definisjon. § 60, al. 5, PF: Med tariff forstås ”betaling for rett til bruk av kapasitet i oppstrøms gassrørledningsnett”. 7.2. Regulert tariff i førstehåndsmarkedet: § 63 PF: Betaling regler for rett til adgang (§ 63, 2. ledd, PF); Capacity fee plikt (§ 63, 2. ledd, PF); 2 tariff-elementer: kapital og drift. Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger: fastsettelse av tariffer. 7.3. Forhandlet tariff i annenhåndsmarkedet (§ 64, PF).

12 8. Aspekter vedrende tvangsfullbyrdelse av TPA
8.1. Myndigheters kompetanse av OED til å gi pålegg § 67 PF. 8.2. Avtaler om bruk av kapasitet § 65 PF. 8.3. Prosedyrer for tvister løsning § 68 PF.

13 9. Praktisk eksempel Noen relevante dokumenter vedrende adgang til kapasitet i Gassled: Terms and conditions for transportation of gas in Gassled; Company Agreements; Booking Manual; Shipper Manual; Standard Agreement for Trading of capacity in the Secondary Market.

14 Booking points:

15 Konklusjon


Laste ned ppt "Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google