Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT, Avdeling for utredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT, Avdeling for utredning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT, Avdeling for utredning og analyse Møte i Nasjonalt forum for utdanningsforskning 24. april 2013

2 side SFU-ordningen Ordningen er en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning på bachelor- og masternivå Hensikten er at den skal være en parallell til SFF og andre toppsenterordninger innen forskning Det er et særlig fokus på å stimulere og belønne integrerende modeller mellom studenter, undervisere og utdanningens kunnskapsbase Det er utviklet egne krav og kriterier for utvelgelsen av sentrene der beslutningene tas i eksterne ekspertkomitéer Hovedkriteriene for utvelgelsen av sentrene er dokumentasjon av fremragende kvalitet i eksisterende utdanning En senterplan som viser operative tiltak for utdanningsinnovasjon og spredning av senterets kunnskap 2

3 side Hva sier evalueringen av pilotfasen? Gir positive vurderinger av SFU som et nasjonalt virkemiddel for å heve utdanningskvalitet  Men påpeker at den økonomiske rammen ble vurdert som lav for å nå ambisjonen om spredning nevnt i senterordningens mandat NOKUTs rolle som forvalter av ordningen har fungert meget godt, og SFU-ordningen bør utvikles i tråd med de hovedkriterier og prosedyrer som ble utviklet i første runde Merverdi for søkermiljøer som ikke nådde opp i pilotrunden  Økt bevissthet om indikatorer som dokumenterer det fremragende 3

4 side Hva vektlegges i de nye SFU-ene? SFU-ordningen skal: Stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilbyr fremragende utdanning Bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læringsarbeid som grunnlag for kvalitetsheving og fornyelse ved institusjonene Bidra til gode relasjoner mellom utdanning og relevante samfunns- og yrkesfelt Bidra til utvikling og spredning av kunnskap 4

5 side Krav som skal oppfylles for å kunne tildeles SFU-status Tilby fremragende FoU-basert utdanning Utvikle innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning Bidra til utvikling og spredning av kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring 5

6 side SFU-prosessen i 2013 Tre nye SFU-er ble lyst ut i mars – gitt tilfredsstillende kvalitet – skal en av disse innen helse – og sosialfag Søknadsfrist 12. mai Åpent søkerseminar 19. april med internasjonale og nasjonale foredragsholdere  Stor interesse både fra universiteter og høyskoler Etablere internasjonal ekspertkomité (fem medlemmer – første runde) Gjennomgå søknader og plukke ut finalister Institusjonsbesøk til finalekandidater (høst)  Komiteen suppleres med fagspesifikk kompetanse Eventuell tildeling av nye sentre (november/desember) 6

7 side Hva er utdanningskvalitet? Overordnet: Utdanningskvalitet = kvalitet og relevans på studentenes læringsutbytte Kvalitetskriterier: NOKUT har satt noen minimumskrav (akkrediteringskriterier) og vi har utviklet et sett med kvalitetsindikatorer i NOKUT-portalen Institusjonene bør sette høyere krav til seg selv ut fra egne forutsetninger SFU-ordningen – noe å strekke seg etter | 7

8 side SFU og FoU-basering- forventninger Vise ulike måter å sette FoU i «spill» inn mot utdanningsvirksomheten»  Formålet med FoU-basert utdanning er å heve kvaliteten på utdanningene  Den primære faktoren er ikke kvaliteten på det FoU- arbeidet som drives i seg selv, men hvordan koblingen mellom FoU og utdanning kan bidra til å styrke studentenes sluttkompetanse  For å dreie fokus over på institusjonenes realisering av FoU-basert utdanning synes det formålstjenlig å koble kravet om FoU-basert utdanning tettere til tenkningen rundt læringsutbytte og arbeidslivsrelevans 8

9 side 9 Utdanningskvalitet= Kvalitet og relevans på studentenes læringsutbytte Ledelse- og programdesign Relevans Digitalisering FoU-basering Internasjonalisering Dannelse Praksis Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk

10 side Hvordan styrke utdanningskvaliteten: Hva NOKUT selv vil gjøre Arbeide for endringer i tilsynsmodellen, bl.a.: Erstatte evalueringene av kvalitetssystemene med ny type institusjonsevaluering med skarpere blikk på institusjonenes håndtering av programnivået (fokus på læringsutbytte) Videreføre den nye modellen for direkte tilsyn med enkeltstudier Redusere ressursbruken på akkreditering etter søknad gjennom endringer i regelverk og prosess Arbeide for flere Sentre for fremragende utdanning Prioritere arbeidet med å fremskaffe og legge til rette data om utdanningskvalitet i portaler Prioritere helhetlige sammenstillinger og analyser om kvalitetstilstanden

11 side Hvordan styrke utdanningskvaliteten: NOKUTs oppfordring til institusjonenes ledelse Etabler flere interne incentiver for å styrke utdanningenes kvalitet og status Gå i bresjen for å styrke kvaliteten på programnivå: Fokus på læringsutbytte, programdesign og -ledelse

12


Laste ned ppt "Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT, Avdeling for utredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google