Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revidering og kvalitetssikring av læreplaner Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler Kongsberg 5. mai 2011 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revidering og kvalitetssikring av læreplaner Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler Kongsberg 5. mai 2011 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revidering og kvalitetssikring av læreplaner Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler Kongsberg 5. mai 2011 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby

2 Oversikt • Historikk • Krav til system for kvalitetssikring • Sentrale elementer i kvalitetssikring • Utdanningsplaner – hvor stabile bør de være? • Utdanningsplaner og kvalifikasjonsrammeverk • Når må NOKUT involveres • Hvordan NOKUT kan involveres | 2

3 | 3 Krav om system for kvalitetssikring (KS) • I fagskoleloven juni 2007 • I KDs forskrift april 2008 • I NOKUTs retningslinjer januar 2009 • Krav til alle januar 2010 • Full drift januar 2011 §

4 Kvalitetssirkelen | 4 Plan Gjennom- føring Kunnskaps- innhenting Analyse og vurdering Tiltak

5 Krav til kvalitetssikringssystem (KS) | 5 • Kvantitativ informasjon • Studentenes vurdering • Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering • Eksterne interessenter • Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten • Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten !

6 KS: Kvantitativ informasjon Belyse kvaliteten Eksempler: • Studentgruppens nivå og bakgrunn ved opptak • Innsatsfaktorer i undervisning og infrastruktur • Eksamensresultater • Gjennomstrømming | 6

7 KS: Studentenes vurdering Studentene skal gis anledning til å vurdere • utdanningstilbudets innhold • undervisning, arbeidsmetoder • utstyr og annen infrastruktur • det totale læringsmiljøet Studentvurderingene må dokumenteres og brukes aktivt i kvalitetsarbeidet. | 7

8 KS: Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering Faglærerne og sensorene må gi sin egen skriftlige vurdering av • styrker og svakheter i utdanningstilbudet • plan • gjennomført aktivitet | 8

9 KS: Eksterne interessenter For at fagskoleutdanningene alltid skal ha nødvendig yrkesrelevans, må kvalitetssikringen omfatte periodiske undersøkelser av eksterne interessenters vurderinger. Eksterne interessenter er • arbeidslivet og/eller dets organisasjoner • fagskolekandidater med ett eller to års yrkeserfaring | 9

10 KS: Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten Overordnet vurdering av kvaliteten i utdanningstilbudene • Fremstilling av denne for styret • NOKUT kan be om kopi av fremstillingen | 10

11 KS: Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten Kunnskapen brukes til • Forbedringer i tilfeller av svikt i forhold til kravene • Kvalitetsutvikle utdanningstilbudene ytterligere Begrunnede forslag og vedtak om tiltak må fremgå av dokumentene | 11

12 KS i kvalitetssirkelen | 12 Plan Gjennom- føring Kunnskaps- innhenting Analyse og vurdering Tiltak •Kvantitativ informasjon •Studenter •Lærere og sensorer •Eksterne interessenter

13 | 13 Plan Gjennom- føring Kunnskaps- innhenting Analyse og vurdering Tiltak •Ledelsens analyse og vurdering •Kvantitativ informasjon •Studenter •Lærere og sensorer •Eksterne interessenter KS i kvalitetssirkelen

14 | 14 Plan Gjennom- føring Kunnskaps- innhenting Analyse og vurdering Tiltak •Bruk av kunnskapen •Kvantitativ informasjon •Studenter •Lærere og sensorer •Eksterne interessenter •Ledelsens analyse og vurdering KS i kvalitetssirkelen

15 Hovedpoeng med KS • KS skal fremme kvalitet • KS skal ikke være en papirøvelse • NOKUT vil ikke reagere på avdekket kvalitetssvikt • NOKUT vil reagere om man ikke gjør noe med kvalitetssvikt | 15

16 Sentrale faglige spørsmål | 16 • Hvor skal studentene komme? • Bør studentene komme dit? • Hvordan skal studentene komme dit? • Hvilke studenter skal dit? Læringsmål Yrkesrettethet og nivå Planer Opptakskrav

17 | 17 Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring. NOKUTs kriterium 2, om læringsmål

18 | 18 NOKUTs kriterium 2, om læringsmål Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring.

19 NOKUTs kriterium 6, om sammenhengen i planen | 19 • Planen må beskrive sammenhengen mellom de forskjellige fag, deler og kvalifikasjoner som inngår eller kan inngå i utdanningstilbudet.

20 | 20 • Planen må være utformet slik at studentene kan kontrollere at de får det utdanningstilbudet de er lovet. NOKUTs kriterium 6, om lesbarhet

21 • Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak (fagskoleloven § 1) • Utdanningstilbudet skal ha relevans i forhold til nærings- og samfunnsliv (NOKUTs retningslinjer kriterium 3) • Utdanningstilbudet skal være aktuell i forhold til utviklingen innen yrkesfeltet (NOKUTs retningslinjer kriterium 7) | 21 Fagskoleutdanningenes kobling til arbeidslivet

22 To typer læring Enkelkretslæring: Gjør vi tingene riktig? • Utgangspunkt i etablerte mål og registrerte resultater • Gir grunnlag for skrittvis og kontinuerlig forbedring Dobbelkretslæring: Gjør vi de riktige tingene? • Stiller spørsmål ved målformulering, resultatmåling og grunnleggende forutsetninger • Gir grunnlag for radikale forbedringer og innovasjoner | 22

23 Grense for vesentlig endring Enkelkretslæring: Gjør vi tingene riktig? • Skolen kvalitetssikrer endringer | 23 Dobbelkretslæring: Gjør vi de riktige tingene? • NOKUT må godkjenne

24 Endret fokus – fra innsats til utbytte | 24

25 NOKUT og NKR Brev fra NOKUT til Kunnskapsdepartementet 12. september 2008 «… en tilpasning av studieplanene til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som innebærer at studiets sluttkvalifikasjoner forblir uendret, er et kvalitetshevende tiltak som ligger innenfor institusjonens faglige fullmakter. NOKUT ser det følgelig ikke som en vesentlig endring som må forelegges NOKUT for vurdering.» | 25

26 Erfaring med NKR fra høyere utdanning Mange finner at en utdanning ikke inneholder de rette delene, når man beskriver det totale læringsutbyttet | 26

27 NUFHS avtale med NOKUT • Cirka 60 skoler gir utdanning etter den nasjonale planen for eldreomsorg • NUFHS har revidert planen til «Helse, aldring og aktiv omsorg» • NUFHS og NOKUT har inngått en avtale om at skoler kan være med i en felles godkjenningsrunde i NOKUT. • Frist for innlevering: oktober 2011. | 27

28 Egenreklame • NOKUTs fagskolekonferanse i Ålesund 19. – 20. oktober 2011 • Arbeidstittel: Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen? • Invitasjoner sendes ut juni 2011 | 28

29 Takk for oppmerksomheten! Bjørn R. Stensby brs@nokut.no | 29


Laste ned ppt "Revidering og kvalitetssikring av læreplaner Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler Kongsberg 5. mai 2011 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google