Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.forskerforbundet.no Læreren Rollen og utdannningen St. meld. nr. 11 (2008-09) kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.forskerforbundet.no Læreren Rollen og utdannningen St. meld. nr. 11 (2008-09) kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.forskerforbundet.no Læreren Rollen og utdannningen St. meld. nr. 11 (2008-09) kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no

2 Bakgrunn • NOKUTs evalueringer • PISA • Andre undersøkelser viser: • Mange lærere underviser i fag de ikke har faglig bakgrunn i • Behov for styrket kompetanse om egenart i ungdomsalder • Men ikke helsvart: trivsel, demokrati og medbestemmelse • Forskerforbundets behandling

3 www.forskerforbundet.no 4- årig utdanning i to løp • Forslag: en lærerutdanning i to løp • Trinn 1-7: fire undervisningsfag, tre på 30, ett på 60 studiepoeng • Trinn 5-10: tre undervisningsfag, hver på 60 studiepoeng • Overgangsordninger • Mål: alle lærere skal ha relevant utdanning i fag de underviser i • FF posisjon: • Støtter prinsippet • Positivt med vektlegging av faglig fordypning og differensierte i to ulike løp

4 www.forskerforbundet.no 4- årig utdanning i to løp (2) • Utfordringer: • Antakeligvis bare de største institusjonene som kan tilby begge løp – konsekvenser for ansatte? • Endring av fagtilbud kan gjøre noen fag overflødig, andre vil kreve styrking • Overflødige ansatte? • Behov for viderekvalifisering? • Regionale hensyn - får institusjonene selv velge? • Søkergrunnlag for to separate løp? • Hardere konkurranse om studentene? • Forsterker spørsmålet om hva som er minste forsvarlige kullstørrelse • Etablering av ny grunnskoleutdanning – innebærer betydelig merarbeid i nok en periode – den ene rammeplanen avløser den andre før de får satt seg – nå er det på tide med ro!

5 www.forskerforbundet.no Styrket pedagogikkfag og styrket praksis • Forslag: • ”Pedagogikk og elevkunnskap”: utvides til 60 studiepoeng • Praksis i alle fire år + tydeligere rammer og krav til kvalitet • Utvikle system for kvalitetssikring av praksisskoler, praksislærer og praksisundervisning • ”føringer for organisering som fremmer integrering av teori og praksis” • FF posisjon: • Praksiselementet for lite synlig i utdanningen • Samarbeid praksiskole, praksislærer og de ansatte på høyskolene må utvikles • Noen gode tiltak - etterlyser mer om hvordan dette skal omsettes til praksis

6 www.forskerforbundet.no Styrket pedagogikkfag og styrket praksis (2) • Utfordringer • Iverksette dette i praksis • Ressurser?

7 www.forskerforbundet.no Krav til faglig innsats – en krevende utdanning • Forslag: mer aktiviserende og krevende læringskultur • Forkurs for studenter med svake forkunnskaper • Vurdere obligatoriske krav for å stimulere til læring • Senter for fremragende undervisning (for høy kvalitet) • Videreutvikle statistikkgrunnlaget • FF posisjon: • Positiv til tydeligere krav og økt faglig fokus • Utstrakt bruk av forkurs vil innebære varig merarbeid • Positivt med sentre for fremragende undervisning • Utfordringer • Øke studieinnsats og motivasjon • Forkurs eller opptakskrav

8 www.forskerforbundet.no Utrede masterutdanning • Forslag: utrede master og gradvis utvikle femårige tilbud • Tilby 800 studieplasser i masterstudier innen 2014 • Både som integrerte løp og som toårige løp • FF posisjon: fornuftig modell • I tråd med forbundets innspill • Gir både mer faglig fordypning, mer pedagogikk, økt profesjonsforståelse • Både faglig og erfaringsbasert master krever innføring i metode og masteroppgavene må være forskningsbasert

9 www.forskerforbundet.no Utrede masterutdanning (2) • Utfordringer • Utvikling av mastergrader er ressurskrevende – krever kvalifisering blant personalet • Femårige løp krever større og bredere fagmiljøer • Ressurser??? • Samarbeid og arbeidsdeling blir nødvendig

10 www.forskerforbundet.no Styrket forskningsforankring • Forslag: • Etablere forskerskoler for lærerutdannere • Styrke utdanningsforskningen • Vurdere å etablere kunnskapssenter for utdanning • Følge opp inst. arbeid med FoU, involvering av studentene etc • FF posisjon: • Positivt • Arbeid mot mastergrad krever større vektlegging av forsknings- og utviklingsarbeid ved lærerutdanningene • Utfordringer • Ressurskrevende – tid til FoU må økes – kompetansehevende tiltak blant personalet • Tilsetting av flere med dosent- og professorkompetanse • Økt konkurranse om de best kvalifiserte?

11 www.forskerforbundet.no Nasjonal styring og arbeidsdeling • Forslag: • Dimensjonere lærerutd i samsvar med behov etter ulike trinn og fag • Ta i bruk aktivitetskrav • Tydelige forventninger gjennom etatsstyringen • Stimulere til samarbeid om lærerutdanningstilbud • Lærerutdanningen i Norge er spredt – få institusjoner vil klare å tilby alle skolefagene i begge løpene – • Nødvendig med spesialisering, arbeidsdeling, faglig samarbeid • FF posisjon: • Samarbeid må være frivillig

12 www.forskerforbundet.no Nasjonal styring og arbeidsdeling (2) • Utfordringer • Uttelling i studiekomponenten? • Omstilling for ansatte?”institusjonene må utvikle en bærekraftig profil” • ”Tilbud ved nærliggende institusjoner bør supplere hverandre” • ”Hvis for få studietilbud på enkelte nivå eller i ulike fag så vil departementet koordinere og styre utviklingen gjennom styringsdialog og dimensjonering”

13 www.forskerforbundet.no | • Fjerde melding på mindre enn 20 år • Hvor stor nyhet er det når: • Stortinget endrer som regel forslaget • Ufaglærte må tilsettes i en av fem lærerstillinger innen 2020 • Lærerutdanningen er kanskje ikke så viktig – lærere har lært fag og observert 12000 timer med undervisning før de starter …


Laste ned ppt "Www.forskerforbundet.no Læreren Rollen og utdannningen St. meld. nr. 11 (2008-09) kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google