Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLES NORDISK ANLEGGSMARKED ER DET MULIG? GNA-prosjektet Nordisk chefsforum 11. august 2008 GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLES NORDISK ANLEGGSMARKED ER DET MULIG? GNA-prosjektet Nordisk chefsforum 11. august 2008 GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD"— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLES NORDISK ANLEGGSMARKED ER DET MULIG? GNA-prosjektet Nordisk chefsforum 11. august 2008 GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD www.nvfnorden.org

2 Bakgrunn GNA Initiativ: Nordisk ministerråd Sveriges formannskap 2003 Fokus: Integrasjon Prosjekt: Veg og jernbane

3 Hvor er vi ? Infrastrukturens gode og onde sirkel Illustrasjon Finnra/Verdensbanken

4 Er dette et riktig bilde? Vanskelig å sammenligne prosjektbasert og industribasert virksomhet – men utvilsomt betydelig potensial for økt totaleffektivitet

5 Det nordiske i forhold til det europeiske - En felles nordisk tilnærming kan trekke til seg internasjonale aktører - Et tettere nordisk samarbeid kan gi fordeler i den videre utviklingen mot et europeisk marked - Felles forståelse av rammer og regler viktig for rettferdig konkurranse Det nordiske aspektet - Mer samordnet praksis gjør det lettere å arbeide over grensene - Bedre utnyttelse av nasjonale prosjekter Generelt - Produktivitetsveksten i bygge- og anleggssektoren lavere enn andre næringer - Øke produktiviteten, bedre erfaringsoverføring, utnytte kjent kunnskap - Bestillerstrategier som understøtter innovasjon og utvikling - Sikre og utvikle kvalitet og kompetanse - Sterkere brukerinvolvering - ”Value for money” Viktige momenter, målsettinger

6 Sluttrapport, oppdrag fra Nordisk minister- råd. Fase 1: Ministerrådet www.norden.org Avtale om å gjennomføre utviklingsprosjekt for å fremme et felles nordisk anleggs- marked. 8 prioriterte Videreføring, utviklingsprosjekt konsolidering 2005-2006 2007-2008 Verksnivå Fase 1AvtaleFase 2 Fase 3 GNA-prosjektets faser

7 Organisering GNA fase 2 og 3 Bestiller- gruppe GD Nordisk styr.gruppe Nordisk visjon Utviklings- prosjekt Prosjekt- direktiv B E Selnes, Statens vegvesen (ordf.) Rolf Kr. Jelstad, Jernbaneverket Per Simonsen, Vejdirektoratet Matti Piispanen (M Pukkila), Vägförvaltningen Tom Ramstedt, Vägverket Helené From (H Øhman), Banverket Camilla Svendgård (A Aaland), Statens veg (sekr) Ansvar for prosjektene fordelt mellom verkene. Fase 2: 2005- 2006 Besluttet fase 3 2007-2008 Endelig rekommendasjon juli 2008 Bransjens medvirkning Koord. Nordisk Vegteknisk Forening Nasjonale prosjekter (FIA, Infra 2010) Vägverket-Banverket Sverige, Vägförvaltningen Finland, Statens vegvesen-Jernbaneverket Norge, Vejdirektoratet Danmark Observatører: Bancentralen Finland, Vegagredin Island, Landsverk Færøyene

8 DelprojektAnsvarlig verkLand Nordisk visjonVägverket (fase 2) Sverige Felles portal anslag og planerVejdirektoratetDanmark Felles ordliste, terminologiVägverket (fase 3) Sverige Utvikle entrepriseformer og alternative samarbeidsformer Samordnet anskaffelsespraksis Vägförvaltningen Vägverket (fase 3) Finland Sverige Felles HMS-kravStatens vegvesenNorge Felles funksjonskrav drift og vedlikehold vegStatens vegvesenNorge Felles sportekniske og sikkerhetsmessige krav til maskiner ved jernbanebygging JernbaneverketNorge Sverige Felles kompetansekravBanverket (fase 2) Sverige Grensehindringer, avtaler, skatter, avgifterNordisk ministerråd Prioriterte prosjekter GNA fase 2 og 3

9 GNA 2007-2008 Besluttet i bestillergruppe – GD oktober 06 Fortsetter som prosjekt til 1. juli 2008 -> linje, implementering Visjonen legges til grunn for utvikling av trafikkverkenes strategier Utvikle og etablere felles portal for anslag og planer Utvikle og etablere felles ordliste for ”kontraktstermer” Felles utvikling entreprise- og samarbeidsformer Felles HMS-krav, legge grunnlag for felles plan Felles funksjonsspesifikasjoner drift og vedlikehold av veg Felles krav til maskiner ved jernbanebygging (Norge, Sverige) Felles kompetansekrav – videreføring veg vurderes/ utgår jernbane

10 Et velfungerende nordisk anleggsmarked uten grenser! Det felles nordiske anleggsmarkedet kjennetegnes av: Samfunnsøkonomisk effektivitet, høy etikk og stor tillit Ingen nasjonale hindringer som begrenser leverandørenes mobilitet. Et bredt leverandørmarked med god erfaringsutveksling mellom bestiller og utfører. Sikre og miljøvennlige produksjonsmetoder. Et felles syn på innretningen i trafikkverkenes bestillerstrategier. Anskaffelsesformer som stimulerer til innovativ utførelse økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. En interessant framtidsbransje som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg. NORDISK VISJON

11 Det felles nordiske anleggsmarkedet kjennetegnes av: Samfunnsøkonomisk effektivitet, høy etikk og stor tillit Ingen nasjonale hindringer som begrenser leverandørenes mobilitet. Et bredt leverandørmarked med god erfaringsutveksling mellom bestiller og utfører. Sikre og miljøvennlige produksjonsmetoder. Et felles syn på innretningen i trafikkverkenes bestillerstrategier. Anskaffelsesformer som stimulerer til innovativ utførelse økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. En interessant framtidsbransje som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg. Nordisk visjon

12 Nordisk samarbeid Lange tradisjoner, godt utviklet nettverk og informasjons- utveksling Norden ikke et felles skatte- og avgiftsområde, ikke fri bevegelse over grensene – gjenstår mye ift intensjonene Analyse for ministerrådet: Manglende resultater bunner i for omfattende ambisjonsnivå, uklart oppfølgingsansvar, forhold til EU, nasjonale ulikheter Anbefaler: Langsiktig høy ambisjon kombinert med tiltak som kan gi raske resultater og klart ansvar i forhold til videre prosess GNA godt tilpasset Rekommendasjonen

13 GNA’s struktur Visjon som representerer et høyt langsiktig ambisjonsnivå Felles portal for anslag og planer og ordliste som kan iverksettes umiddelbart (og videreutvikles om ønskelig) Det samme gjelder kompetansekrav - forsiktig start som krever et videre arbeid. Felles entrepriseformer representerer et område som kan brukes for å utvikle egne organisasjoner og bransje der det er behov for forbedringer og en felles utvikling, med lokale tilpasninger innenfor en utviklingsretning. Felles HMS-krav: aktivt og langsiktig arbeid med holdninger og atferd, konkrete tiltak kan iverksettes umiddelbart (felles registrering og rutiner, ledelsesfokus), kan ligge til rette for et systematisk nettverksarbeid med bransje og tilsynsmyndigheter. Felles funksjonskrav for drift og vedlikehold av veg representerer et område der det er laget et helt nytt forslag basert på det beste fra landene, og der det foreslås en trinnvis innføring i de nordiske vegetatene med felles oppfølging – kan være et eksempel på et område der man kan få felles praksis, og som kan utvides til andre områder. Felles krav til maskiner ved jernbanebygging legger fram konkrete forslag til en tilnærming mellom Sverige og Norge, og avdekker byråkrati som oppstår når forskrifter ikke harmoniseres.

14 Felles prosjektportal Portalen etablert gjennom link til de ulike verkenes nettsider for prosjekt- og kontraktsinformasjon Alle verk gir en oversikt for prosjekter over 5 mill € Flere har utarbeidet detaljert oversikt over kommende kontrakter (Banverket og Vägverket har utarbeidet felles upphandlingstidsplan som oppdateres månedlig) Nasjonal bransje ønsker omfattende informasjon på kontraktsnivå med løpende oppdatering – også konsulentkontrakter. Internasjonale aktører ønsker primært oversikt over de virkelig store prosjektene/kontraktene http://webapp.vd.dk/gna/ Status 25. juni 2008

15 Felles prosjektportal Rekommendasjon: Det etableres permanent opplegg for drift av portalen som legges på server hos Vejdirektoratet, Danmark som har koordineringsansvar, utpekes ansvarlig kontaktperson i hvert verk, kfr PSI 2008-06-23 Utviklingspotensial: Portalen utvides til å omfatte entreprenør- og konsulentkontrakter slik at både internasjonalt, nordisk, nasjonalt og regionalt/lokalt nivå dekkes Portalen brukes som utgangspunkt for nasjonal og nordisk gjennomgang for å samordne tid for store tilbudsutlysinger Det tas initiativ i forhold til andre store offentlige byggherrer for å få til en tilsvarende gjennomgang og mulig samordning av store tilbudsutlysinger Status 25. juni 2008

16 Felles ordliste Opprinnelig planlagt oppdatert til ca 150 termer knyttet til bestiller-/utfører/kontraktsforhold Utvidet til ca 1000 ord etter tilbakemelding fra bransje (finske entreprenører) Foreligger på svensk, dansk, finsk, norsk, engelsk Ordlisten er linket til prosjektportalen Status 25. juni 2008

17 Felles ordliste Rekommendasjon Ordliste tas i bruk sammen med prosjektportalen Terminologien diskuteres og kvalitetssikres i forhold til aktuelle entrepriseformer, harmonisering av ordbruk tema for diskusjon i nettverksgrupper (internt og med bransje) Samordnes med internasjonale ordlister og terminologi Opplegg for oppdatering, vedlikehold avtales, ansvarlig i hvert verk og koordineringsansvarlig pekes ut Vägverket, Sverige gis koordinerings- og oppdaterings- ansvar Status 25. juni 2008

18 Felles HMS-krav Praksis forskjellig til tross for samme utgangspunkt (EU) –Sterkest fokus i Norge, påvirket av offshorebransjen –Tilsynsmyndighetene arbeider forskjellig –Strengere krav og flere oppgaver til byggherren i Norge, mer enn sak mellom tilsyn og entreprenør i de andre landene Entreprenørenes tilbakemelding etter fase 2: –Viktigste prosjekt i GNA –Bestillerens fokus og praksis avgjørende betydning I GNA er arbeidet knyttet til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet –Bidratt til at dette er satt på kartet (tilbakemelding Finland) Fortsatt noe ulik holdning og motivasjon? Ikke fokusert område i Danmark. Status 25. juni 2008

19 Felles HMS-krav Utarbeidet forslag til felles parametere og rapportering innen HMS Utarbeidet forslag til felles evalueringsopplegg med mulighet for kobling til bonusopplegg –Enkelt skjema som kan kombineres med andre elementer Utarbeidet forslag til utviklingsplan med åpning for separat tilpasningsperiode Status 25. juni 2008

20 Felles HMS-krav Rekommendasjon: Implementering av prosjektets forslag med individuell tilpasning Utvikling mot felles nivå i løpet av perioden 2008-2012 Årlig sammenligning, evaluering Utvikle nettverk og samarbeid med tilsynsmyndighetene (Koordineringsansvar: Statens vegvesen Norge, årlige HMS-seminarer NVF/NIM, bransje, tilsyn) Status 25. juni 2008

21 Felles krav til maskiner i jernbanebygging (Norsk - svensk prosjekt) Forslag til samordning (kryssakseptans, felles merking) utarbeidet, ikke ferdigstilt Kartlagt forskjeller med sikte på enklere godkjenning Krever aksept og endringer på tilsyns- og ministeriums- nivå Betydelig interesse hos jernbaneentreprenørene (også i andre land) Status 25. juni 2008

22 Felles krav til maskiner i jernbanebygging (Norsk - svensk prosjekt) Rekommendasjon: Viktig prosjekt for forenkling og redusert byråkrati ved arbeid over landegrensene, bør videreføres med nødvendige beslutninger på ministernivå som inkluderer jernbaneverk og tilsyn Prosjektet sluttføres i jernbaneregi (NIM) i løpet av 2008, jernbanedirektørene legger fram rekommendasjonene for sine ministere, videreføres i linjeorganisasjonene Bør utvides til å inkludere Danmark (åpner mot Europa) –siste punkt foreslått sløyfet – utenfor gruppas mandat Status 25. juni 2008

23 Felles funksjonskrav drift og vedlikehold av veg Forslag til felles funksjonsbeskrivelse utarbeidet i fase 2 –åpner for nasjonal fastsetting av spesielle bestemmelser og grenseverdier –Implementeres ved revisjon av nasjonale bestemmelser Utarbeidet også på engelsk (utgangspunkt Era Net Road-prosjekt) Norsk revisjon i samsvar med felles beskrivelse klar 2009 Sverige og Finland legger forslaget til grunn ved revisjoner, Danmark vil tilpasse på lengre sikt –forbedres gjennom revisjonsarbeidet –etablert nettverksgruppe for å ivareta samordning –valgt ikke å legge felles kode til grunn Status 25. juni 2008

24 Felles funksjonskrav drift og vedlikehold av veg Rekommendasjon Har i fase 3 vært i overgangen til implementeringsfase –Behov for å klargjøre konsekvens av bestillergruppens direktiv (GD) Anbefales at den felles beskrivelsen legges til grunn ved revisjon av nasjonale retningslinjer –Framdrift tilpasses det nasjonale revisjonsarbeidet –Forbedringer skjer gjennom revisjonsarbeidet og diskuteres, evalueres i nettverksgruppe og bransjeseminarer –Legges til grunn som felles nordisk grunnlag i EU-prosjekter, internasjonalt arbeid Status 25. juni 2008

25 Felles kompetansekrav Forslag i fase 2 om samordning av krav på angitte områder for personell som arbeider på veg og bane Jernbaneetatene fant dette for krevende, og ønsket ikke å gå videre fra fase 2 Etter en vurdering av å bruke eksisterende samarbeids- gruppe på vegsiden, ble det besluttet stoppet også her Innspill på møter og seminarer om utnyttelse og samarbeid om opplæringsopplegg og kursmateriale Mange og sterke reaksjoner på at et viktig felt for arbeid over landegrensene og utvikling av felles praksis ikke er prioritert Status 25. juni 2008

26 Felles kompetansekrav Rekommendasjon Felles utviklingsprosjekter og felles opplæring oppfattes som viktig for å etablere felles praksis Linjeorganisasjonene bør gjennomgå sine opplæringsopplegg og utnytte dette felles Bør som et minimum videreføres gjennom nettverksgrupper Aktuelt å rekommendere nytt prosjekt for felles kompetansekrav for utvalgte områder? Entreprenørene angir at forskjellig praksis og holdninger er vanskeligere å forholde seg til enn ulike regler – vil avhjelpes gjennom felles opplæring Status 25. juni 2008

27 Entreprise- og samarbeidsformer (1) Vägförvaltningen (Fi) gjennomfører utviklingsprosjekt for tilpasning av allliansemodell til nordiske ramme- betingelser og EU’s anskaffelsesregelverk – ferdig 2008? Utreder samtidig ”samspill/tidlig partnering” som alternativ (fortsetter – forslag til mal for konkurransegrunnlag) (?) Analyserapport fra fase 2 oppdateres i løpet av 0808 (oversikt over entreprise- og samarbeidsformer med analyse sett fra bestiller og utfører og rekommendasjon av strategi/beste praksis) Erfaringer med nye kontrakts- og samarbeids- former fulgt opp og evaluert etter felles mal Status 25. juni 2008

28 Entreprise- og samarbeidsformer (2) Gjennomgang av dagens praksis innenfor anlegg og drift/ vedlikehold gjennomgått med nøkkelpersoner i linjeorganisasjonen Utvikling av lærestoff som stilles til disposisjon for verkene (Sverige utökad samverkan) Oppdatert rapport om anskaffelsesrutiner Seminarer og samlinger med gode tilbake- meldinger Status 25. juni 2008

29 Entreprise- og samarbeidsformer (3) Krevende utgangspunkt – ulik byggherreorganisering, ulik strategi, praksis som avviker fra strategi, ulikheter mellom landene og internt i landene Tilnærming med større forståelse for bruk av ulike kontraktstyper og samarbeidsformer og mer ensartet praksis - interesse for nye modeller - forbedringspotensial i dagens praksis Lagt grunnlag for et mer systematisert nettverksarbeid, men ikke klart å utvikle felles etatspraksis Nøkkelpersoner ønsker å utnytte kunnskap og gode idéer, og utnytte det i egen praksis ”Finne det fruktbare skjæringspunktet mellom samordning og kreativ frihet” Status 25. juni 2008

30 Entreprise- og samarbeidsformer Rekommendasjon – forbedring dagens praksis: Innføre samarbeidsrutiner på ”FIA nivå 1” som fast praksis på alle (?) prosjekter både på anlegg og drift, vedlikehold (”senpartnering” –”FIA nivå 1, ”målpris”) Innføre felles tilbakemeldingsrutiner mellom byggherre og entreprenør i alle verkene Utvikle og utnytte felles opplæringsopplegg Etablere felles erfaringsutvekslingssystem med fagseminarer og årlige ”benchmarkingsamlinger” (framfor felles evalueringsskjema) Etablere fast nettverksopplegg med nøkkelpersonell og bransje Status 25. juni 2008

31 Entreprise- og samarbeidsformer Rekommendasjon – nye gjennomføringsmodeller: Avklare bruk av allliansemodell (Vägförvaltningen Fi) ”samspillkontrakt /tidlig entreprenørinvolvering”, ”konkurransepreget dialog” Gjennomføre pilotprosjekter med felles evaluering Utnytte erfaringene fra OPS og PPP i felles nordisk mal for beskrivelse av ulike modeller for total- og funksjons- entrepriser (+ erfaringer andre byggherrer) Etablere utviklingskontrakter knyttet til prosjektene – samordne utviklingsområder og erfaringer i felles opplegg Status 25. juni 2008

32 Utfordringer Egentlige interesse og motivasjon for GNA i byggherreorganisasjon og bransje Må forankres tungt i organisasjonene hvis ambisjonsnivået er høyt Systematisert nettverk nødvendig for videreføring, linjeorganisasjon - bransje/NVF Fortsatt mye å hente på systematisering av erfaringsoverføring og nettverk –Både på strategisk nivå og objektnivå –Avklare nivå for videre arbeid

33 Eksempel: Funksjonskrav Forslag tilpasset gradvis nasjonal implementering Norsk revisjon i gang – forslagene foredles Avkall på felles ”aktivitetskode”, men legge den felles beskrivelsen til grunn for nasjonale kodesystemer Eller fri vurdering med nettverksmøter for å utveksle erfaringer

34 Innføre felles tilbakemelding bestiller/entreprenør (eks. HMS)

35 Overgang prosjekt - linje GNA avsluttes 1. juli – utsettes til 1. september –sluttrapport med ”testamente” – anbefalt videreføring Linjeorganisasjonen inn i sluttfase –Nøkkelpersoner drift og vedlikehold veg oktober 07 –Nøkkelpersoner anskaffelser mars 08 –Anbefalt ny kontakt før sluttbehandling bestillergruppe Sesjon Via Nordica juni 08 Åpne seminarer bransje for tilbakemelding Sluttmøte bestillergruppe oktober 08

36 Nordisk visjonGodkjent – evalueres, forankres i verkene Felles portal anslag og planer Driftssettes, ansvar linjeorganisasjon/ Vejdirektoratet Danmark koorineringsansvar Felles ordliste, terminologi Driftssettes, kobles til portal, Vägverket Sverige koordineringsansvar Utvikle entrepriseformer og alternative samarbeidsformer Samordnet anskaffelsespraksis Forslag til opplegg allianse-/samspillkontrakter Innføre “senpartnering” etter fast plan Felles tilbakemelding bestiller/entreprenør Styrke og videreføre nettverk benchmarking– seminarer Felles HMS-krav Enhetlig rapporteringssystem og evaluerings- /bonussystem, forslag til handlingsplan med trinnvise nasjonale målsettinger, Statens vegvesen koordineringsansvar Felles funksjonskrav drift og vedlikehold veg Felles beskrivelse med nasjonale tilleggsbestemmelser og krav legges til grunn for nasjonale retningslinjer – Statens vegvesen Norge koordineringsansvar Felles krav til jernbanemaskinerSluttføre og iverksette framlagt forslag Felles kompetansekravFelles utnyttelse opplæring/kurs – foreslår nytt prosjekt Grensehindringer, avtaler, skatter, avgifter Nordisk ministerråds grensehindringsgruppe Oppsummert

37 Lover, forskrifter, nasjonale standarder, grensehindringer Etatsinterne rutiner og prosedyrer Nettverk og erfaringsoverføring Informasjon Samarbeidsnivåer i praksis

38 Lover, forskrifter, nasjonale standarder, grensehindringer Etatsinternt Nettverk Informasjon Samarbeidsnivåer status – potensial? VisjonProsjektportalOrdliste Entreprise- og samarbeidsformer Helse, miljø og sikkerhetAnskaffelsespraksisFelles funksjonskravFelles krav maskiner jernbanebyggingFelles kompetanskrav

39 Prosesser - utvikling Styrt trinnvis Vanlig utvikling tid effekt

40 Samordning, strategi: Rekommendasjon Legg den felles visjonen til grunn for videre utvikling av trafikkverkenes byggherrestrategier Innarbeid prinsipper og tiltak i virksomhetsplaner og sett krav i styringssystem kombinert med bistand til og opplæring av operativt personell på prosjekter Etabler strukturerte samarbeidsopplegg med bransje og samarbeidspartnere Utnytte og utvikle felles opplæring, FOU

41 Samordning, strategi: Rekommendasjon Byggherrens fokus avgjørende – tydelighet, gjøre det vi sier Toppledelsens fokus, linjens ansvarlighet og kompetanse og utfordringer til utførende Utnytt egne tradisjoner (medvirkning og besluttsomhet), men vær ydmyk og lær av andre Entreprenørene angir at forskjellig praksis og holdninger er vanskeligere å forholde seg til enn ulike regler – vil avhjelpes gjennom felles opplæring

42 Samordning, strategi: Rekommendasjon Viderefør GNA-samarbeidet i nordisk nettverk – finn form som ikke virker ekskluderende (åpen seminarform) –Nettverk byggherreorganisasjon – 1-2 ganger pr år –NVF som bransjenettverk (åpne for NIM…) –Tema GD-møter/NIM-møter Etabler felles erfaringsutvekslingssystem med fagseminarer og årlige ”benchmarkingsamlinger”

43 OthersMarket Place Guidelines and regulations Procurement process Cooperation practice Database for appropriations and plans Word list Technical descriptions General contract conditions Product standards Dispute procedures Interpretation EU-directives Rules for fair competition (”jävfrågor”) Health Security Environment Machinery specifications Competence requirements Vision Tender- and contract- specifications Innovative procurement models Elektronic tender- treatment Education of procurement personnel Models for cooperation- practice, risk handling Common performance specifications Follow up practice/ Information, experience transfer Review of tax- and toll regulations Review of competition- obstructing agreements Common IT-systems Possible actions (2004)

44 Aktuelle nye samarbeidsområder : Ytre miljø, klimapåvirkning, energi Felles kompetansekrav Spesifikasjoner, anskaffelsespraksis …… ???? –Gi tilbakemelding i forhold til forslag i 04-rapport og bransjeinnspill (Bilfinger Berger/Rambøll) innen 15. august – beslutning styringsgruppe 25. juni

45 Videre prosess : Avhengig av beslutning GD – hvert verk bestemmer Forankring i linjen Nettverk (byggherre - bransje) NVF’s rolle byggherrenettverk Store endringer både forvaltning/byggherre- og statlig produksjon – konsekvenser –større forståelse for samordning byggherre??? Fortsatt vanskelig å krysse landegrenser (ikke en ”juridisk region”)


Laste ned ppt "FELLES NORDISK ANLEGGSMARKED ER DET MULIG? GNA-prosjektet Nordisk chefsforum 11. august 2008 GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google