Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggherreprosjektet i Statens vegvesen Oppfølging av tiltaksplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggherreprosjektet i Statens vegvesen Oppfølging av tiltaksplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggherreprosjektet i Statens vegvesen Oppfølging av tiltaksplan
Temamøte drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar Byggherreprosjektet i Statens vegvesen Oppfølging av tiltaksplan Bjørn Erik Selnes Gardermoen, 12. mai 2005

2 Byggherreprosjektet:
- Utgangspunkt totaleffektivitet - Kvalitet og sikkerhet - Enhetlig og profesjonell - Sektoransvar Kartlegging: Se på dagens praksis både internt mellom regionene og eksternt ”Beste praksis” Riktig ressursbruk, arbeidsformer, gjennomføringsmodeller

3 Byggherreprosjektet:
Observasjoner Interne forskjeller, smalt spekter av kontraktsformer Ingen fasit - ulike strategier i andre virksomheter Noen gått svært langt i å bygge ned egen organisasjon Best resultat der det er enighet om strategi og aksept for at det kreves utvikling både av bestiller og utfører (enkle, klare mål og fokus på totalresultat) Lære, ikke kopiere

4 Byggherreundersøkelse 2004
(prosjektpersonell entreprenører og konsulenter) Hovedinntrykk: Bra tilbakemelding, men vi oppfattes ikke som enhetlig Rådgiverne kritiske, nesten resignerte på pris ift kvalitet Bra på HMS, men ikke best Risiko, dokumentasjonsomfang, kompleksitet funksjonskontrakter Personlig karakteristikk av Statens vegvesen: Profesjonell, traust, pålitelig, imøtekommende, men konservativ. Ikke spesielt nyskapende og spennende, men heller ikke spesielt arrogant. Forbedringsområder: Opptre enhetlig, samordne, mer forutsigbart Mer fleksibilitet, kreativitet og samspill, forenkling Ta ansvar for overordnet rolle

5 Grunnlag for videre utvikling:
Både samfunnet og næringen er tjent med en kompetent vegetat/byggherre som sentral premissgiver Sektoransvar, pådriver i utviklingen, ansvar i forhold til hele verdikjeden Effektivitet - økonomi, kvalitet, miljø, sikkerhet - Langsiktighet Åpen nettverksstrategi basert på likeverdighet, utnytte og utvikle kompetanse hos alle parter Ansvarliggjøre egen organisasjon, samarbeidspartnere og leverandører

6 Etatsledermøtet: Statens vegvesen legger offensiv hovedstrategi til grunn for videre utvikling av byggherrefunksjonen Statens vegvesen ønsker å ta et aktivt sektoransvar og inviterer bransjen til å delta i et felles forbedringsprosjekt Det gjennomføres et tiltaksprogram basert på forslagene fra byggherreprosjektet for å sikre en enhetlig og tidfestet utvikling av byggherrekompetanse og -strategi. Endelig program besluttes etter gjennomgang med avdelingene og regionene

7 Offensiv strategi: Strategien innebærer at vi i større grad enn tidligere lar rådgivere og entreprenører konkurrere om løsninger og ikke bare om å utføre byggherrens løsning til lavest mulig pris. For rådgivingstjenester innebærer dette at vi i større grad enn tidligere søker de beste løsningene fremfor den laveste prisen på selve rådgivingsjobben. I utførelsesfasen vil strategien omfatte ulike entrepriseformer og kontraktstyper. Det legges vekt på å utvikle klare strategier for ulike fagområder. Strategien innebærer økt bruk av entrepriseformen totalentreprise. Men også økt bruk av kontraktstyper som bidrar til aktivt initiativ fra utførende f.eks målpris, samt bedre tilrettelegging for at entreprenøren kan komme med alternative anbud, og mer aktiv bruk av partneringbestemmelser i alle kontraktstyper. For drift og vedlikeholdsfasen er det nødvendig å se på risikofordelingen i kontraktene. Det er også nødvendig å ha et bevisst forhold til å utvikle mindre aktører til å kunne påta seg driftsoppgaver for å få større konkurranse om disse oppgavene. På lengre sikt vil det være interessant å prøve ut mer langsiktige kontrakter som også inkluderer utvikling av vegnettet i kontraktsområdet. Det legges vekt på systematiske markedsanalyser for å finne frem til optimal kontraktsstrategi. Det legges vekt på å samordne den overordnede prosjektstrategi i forhold til rutevis utbygging og i områder med sikte på effektiv gjennomføring. Statens vegvesens sektoransvar for rekruttering, kompetanse, erfaringsoverføring og utvikling skal ivaretas

8 Hovedpunkter i tiltaksprogram:
Etablere og implementere felles styringssystem Sikre enhetlig og profesjonell opptreden på alle nivå Videreutvikle kontraktsstrategi Effektivisere anskaffelsesprosessen Effektivisere organisasjonen Utvikle anleggsbransjen Utvikle forbilledlig HMS-praksis

9 Styringssystem

10 Effektivisere organisasjonen
Gjøres i sammenheng med samlet vurdering av ny organisasjon Fokus på kjerneoppgavene, prosjektgjennomføring og tilpasset støtteapparat

11 Sikre enhetlig og profesjonell opptreden på alle nivå
Porteføljestyring Utvikle og gjennomføre kompetanseprogram marked, innkjøp og konkurransegrunnlag Etablere opplegg og retningslinjer for stikkprøvekontroll Revisjon av håndbok 151 til å gjelde alle typer oppgaver (prosjektstyring) Felles incitaments- og sanksjonssystem Traineeopplegg

12 Videreutvikle kontraktsstrategi
Utvikle kompetanse- og kontraktsstrategi for asfalt og vegmerking Utvikle kompetanse- og kontraktsstrategi for elektro Opplegg for markedsovervåking og samordning Maler for ulike kontraktstyper Risikodeling, utvikling funksjonskontrakter Tildelingskriterier rådgivningstjenester

13 Effektivisere anskaffelsesprosessen
Opplegg for sentral firmagodkjenning Opplegg for anbudsutlysing på nett Etatsstandard for dokumentbehandling Forenklet beskrivelse av småprosjekter Retningslinjer for tilbudsavgjørelser, delegere ansvar, overflødiggjøre anskaffelsesnemnd

14 Bransjeutvikling Systematisk møteopplegg med bransjen Etablere og systematisere samarbeidsfora Felles forbedringsprosjekt (?) Erfaringsoverføring Samarbeid andre byggherrer

15 Utvikle forbilledlig HMS-praksis
Etablere samarbeid med andre byggherrer, veg- og jernbaneetatene i Norden Skjerpet ledelsesfokus Etablere felles opplegg med incitament og konsekvens Utvikles gjennom samarbeidsprosjekt med tilsynsmyndigheter og andre

16 Arbeidsform Gjennomføres av linjeorganisasjonen etter tidfestet og avtalt plan Sentral koordineringsgruppe med lederne for Utbygging, Veg og trafikk og Teknologi Sentralt byggherreforum rådgivende gruppe Involverende arbeidsopplegg

17 Synspunkter i bransjemøte 28. januar
De foreslåtte tiltak synes å treffe i forhold til hvordan Vegvesenet oppleves Påpeker at mye kan gjøres i dagens kontraktsformer gjennom å være bevisst risikodelingen mellom byggherre, rådgiver og entreprenør og ved å utnytte partneringbestemmelsene Positiv utvikling den siste tiden, Vegvesenet åpnet seg mer i forhold til bransjen, og for å ha kommet med konstruktive forslag i forhold til kontraktsbestemmelsene Bransjen ønsker en kompetent byggherre som tar sektoransvaret

18 Felles nordisk anleggsmarked (GNA)
8 prioriterte prosjekter 2005/2006 Nordisk visjon Utvikle entrepriseformer og alternative samarbeidsformer Felles database for tiltak og planer Felles database for ordliste Felles HMS-krav Utvikling av funksjonskrav Enhetlige kompetansekrav Felles sportekniske og sikkerhetsmessige krav på maskiner ved jernbanebygging


Laste ned ppt "Byggherreprosjektet i Statens vegvesen Oppfølging av tiltaksplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google