Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR BEHANDKING I MØTE 25. AUGUST 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR BEHANDKING I MØTE 25. AUGUST 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR BEHANDKING I MØTE 25. AUGUST 2009

2 Utgangspunkt Vegdirektørens oppsummering forrige møte: Konkretisere og tydeliggjøre visjon og mandat Fastlegge mål og metode for produktivitetsbedring Tredelt fokus: Etikk og ledelse Kapasitet og forutsigbarhet Kontraktstyper og samarbeidsformer Arbeidsgruppe:Jan Ove Holmen, Terje Venold, Jon Sandnes, Trond Johannesen, Andreas Setsaa, Bjørn Erik Selnes

3 Møter, innspill Arbeidsutvalget har hatt tre møter Ett av møtene har vært en gjennomgang av det svenske FIA-prosjektet og SOU’er for utvikling av nytt trafikkverk SVV har fulgt opp netttverk Møte med vägverket Sv om drift og vedlikehold Nordiske møter felles marked, NVF, sjefsforum Møte med Helsebygg MN om samspillkontrakter Møte Norra länken (VV – Veidekke)

4 Som tidligere angitt Bransjen involveres i etatsprosjekter, nettverk, retningslinjer, konkurransegrunnlag – både ut fra etablerte opplegg og ut fra vegdirektørens signaler Eksempler på etatsprosjekter Kompetanseutvikling drift og vedlikehold, Moderne vegtunneler KDV: Delprosjekter Erfaringsoverføring, Opplæring Gjennomgang asfaltsiden, avtalt opplegg Ressursmessig utfordring, prioritere, finne arbeids- form

5 Visjon og mandat –oppsummering av diskusjon i arbeidsgruppe Få fram betydningen av samferdsel for samfunnet og å skape merverdi gjennom samarbeid Enighet om en tredeling Langsiktig forbedring innen sektor og bransje Skape tillit og gode relasjoner Identifisere tiltak som gir bedre praksis på kort sikt Forpliktende form Bør vi bygge dette opp som samarbeidsavtaler på bransjenivå, tosidig på virksomhetsnivå og på prosjekt- /kontraktsnivå (?)

6 Visjon og mandat –tydeliggjøring (1) Et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende samfunn. Samfunnet er avhengig av at utvikling og drift av transportsystemet skjer på en kvalitetsmessig god måte med effektiv bruk av menneskelige og økonomiske ressurser. Som byggherre, rådgivere og entreprenører forplikter vi oss i et systematisk og langsiktig samarbeid å bidra til et best mulig totalresultat gjennom å skape merverdi ved å utvikle effektive gjennomføringsmodeller med vekt på etikk, miljø, sikkerhet og forutsigbarhet. Vi vil arbeide på en løsningsorientert måte som stimulerer til innovativ utførelse, økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. Dette skal prege alle ledd av verdikjeden slik at vi fremstår som en interessant og fremtidsrettet sektor som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg.

7 Visjon og mandat –tydeliggjøring (2) Utgangspunktet for gruppens arbeid er å skape forutsetninger for en markant forbedring av transportsektorens og bransjens produktivitet i et langsiktig perspektiv skape tillit og gode relasjoner mellom aktørene identifisere forbedringstiltak som gir bedre praksis på kort sikt Målsettingen er at i løpet av en fireårsperiode skal registreres en markant effektivitets­forbedring slik at transport- og anleggssektoren er og oppfattes som en viktig og respektert samfunnsbygger som gjennom en felles og lærende prosess på en effektiv måte utvikler transportsystemet for å tilfredsstille samfunnets og brukernes behov. I løpet av 2009 skal dagens rutiner og praksis være gjennomgått og forbedringspunkter som kan løses som strakstiltak, være identifisert og korrigert.

8 Visjon og mandat –tydeliggjøring (3) For å nå målet skal vi Skape forutsigbarhet og legge til rette for god utnyttelse av markedets kapasitet Øke kompetanse gjennom felles opplæring, FOU, åpenhet og erfaringsoverføring Ta i bruk utvidet systematisk samarbeid i dagens kontraktstyper Utvikle og utprøve nye og effektive gjennomføringsmodeller Følge opp forbedringsarbeidet ved holdningsundersøkelser og produktivitetsberegning

9 Visjon og mandat –tydeliggjøring (4) Gruppen har en rådgivende funksjon i forhold til vegdirektøren, og gir innspill til beslutninger om videreføring og innarbeiding i det ordinære arbeidet i linjeorganisasjonen på basis av arbeid i faggrupper og samarbeidsprosjekter på etats- og bransjenivå. Gruppen kan også gi innspill til etablerte samarbeidsopplegg. Det utarbeides mandat og mål for tiltak som iverksettes, og disse følges opp i policygruppen gjennom rapportering og orientering. Gruppen møtes etter behov, minimum to ganger pr år. Det gjøres en årlig evaluering av arbeidsform og sammensetning.

10 Visjon og mandat -utgangspunkt Forslag: Redusere dødtid med 25 % i løpet av 4 år Tilsvarer 30 % produktivitetsforbedring på 4 år ! Diskusjon avdekket tvil om grunnlaget for status Veidekkes tall hentet fra Bygg Spørsmålstegn ved FIA’s sammenligning med andre næringer Enighet om forbedringspotensial – usikkerhet ved dagens situasjon og målemetodikk

11 FIA Brukt analyser som drivkraft for forbedring Tre nivåer: Toppledere, ”operative ledere”, tverrfaglige arbeidsgrupper Nøytral ordfører som legger fram anbefalinger ut fra arbeidsgruppenes anbefalinger på prioriterte områder Deltagende verk beslutter implementering Verktøy, programmer, stor bredde Tålmodighet – evaluering etter fire år, liten målbar forbedring Fokus, informasjon, treff, priser, topplederfokus Gjennombrudd de siste par årene – innarbeidet i vägverket og banverkets strategier og virksomhetsplaner

12 FIA forts. Nedtonet 30 % forbedring Fokus på gode eksempler Programmet for ”utökad samverkan” blitt bransjeførende Ser på hele verdikjeden KUL-strategi (kundeleverandør) basert på FIA og GNA Videreføres – nye programmer for effektiv drift og HMS

13 Trafikverksutredningen Anleggsbransjen dyrker myten om det enkelte prosjekts unikhet (alle parter) Begrenser produktivitet og utvikling av industriell tenking Bransjen har et betydelig effektiviseringspotensial som ikke er tatt ut De offentlige byggherrene har bremset utviklingen Gi bedre tid til produksjonsplanlegging Konservatisme og kortsiktighet

14 Utfordringer Eksempler – ”påstander” - analyser –Egne beregninger 10-15 % sammenhengende utbygging –Vägförvaltningen Finland: 30 % ved bedre dataflyt, 3D –Trimmet prosjektering og bygging kombinert med bedre samarbeid (samspillkontrakter) –Kompetanseutfordringen, krav og opplæring –Konkretisere – ta tak i dagens praksis Finne måltall for produktivitetsforbedring – forslag engasjere NTNU


Laste ned ppt "POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR BEHANDKING I MØTE 25. AUGUST 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google