Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Vegen videre, innspill til diskusjon Bjørn Erik Selnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Vegen videre, innspill til diskusjon Bjørn Erik Selnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Vegen videre, innspill til diskusjon Bjørn Erik Selnes

2 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet. oktober 2004 Vil med utgangspunkt i -Vegvesenets hovedoppgaver, flergangs- byggherre med sektoransvar -Nordisk prosjekt fellesprosjekt (veg- og jernbane) -Ekstern og intern kartlegging -Spørreundersøkelse og tilbakemeldinger fra bransjen -Foreløpige konklusjoner etter ”byggherreprosjektet” prøve å si noe om veien videre

3 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Er dette et riktig bilde? I så fall har vi en jobb å gjøre!

4 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Hvor er vi i forhold til den gode og onde sirkel? (verdensbankens illustrasjon)

5 Prinsippskisse for ulike gjennomføringsmodeller og entrepriseformer

6 Byggherreprosjektet: - Utgangspunkt totaleffektivitet - Kvalitet og sikkerhet - Enhetlig og profesjonell - Sektoransvar Kartlegging: Se på dagens praksis både internt mellom regionene og eksternt ”Beste praksis” Riktig ressursbruk, arbeidsformer, gjennomføringsmodeller

7 Byggherreprosjektet: -Observasjoner Interne forskjeller, smalt spekter av kontraktsformer Ingen fasit - ulike strategier i andre etater Noen gått svært langt i å bygge ned egen organisasjon Best resultat der det er enighet om strategi og aksept for at det kreves utvikling både av bestiller og utfører (enkle, klare mål og fokus på totalresultat) Lære, ikke kopiere

8 Byggherreundersøkelse 2004 (prosjektpersonell entreprenører og konsulenter) Hovedinntrykk: Bra tilbakemelding, men vi oppfattes ikke som enhetlig Rådgiverne kritiske, nesten resignerte på pris ift kvalitet Bra på HMS, men ikke best Risiko, dokumentasjonsomfang, kompleksitet funksjonskontrakter Personlig karakteristikk av Statens vegvesen: Profesjonell, traust, pålitelig, imøtekommende, men konservativ. Ikke spesielt nyskapende og spennende, men heller ikke spesielt arrogant. Forbedringsområder: Opptre enhetlig, samordne, mer forutsigbart Mer fleksibilitet, kreativitet og samspill, forenkling Ta ansvar for overordnet rolle

9 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Både samfunnet og næringen er tjent med en kompetent vegetat/byggherre som sentral premissgiver Sektoransvar, pådriver i utviklingen, ansvar i forhold til hele verdikjeden Langsiktighet, økonomi, kvalitet, miljø, sikkerhet Åpen nettverksstrategi basert på likeverdighet, utnytte og utvikle kompetanse hos alle parter Ansvarliggjøre egen organisasjon, samarbeidspartnere og leverandører Grunnlag for videre utvikling:

10 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Statens vegvesen legger offensiv hovedstrategi til grunn for videre utvikling av byggherrefunksjonen Statens vegvesen ønsker å ta et aktivt sektoransvar og inviterer bransjen til å delta i et felles forbedringsprosjekt Det gjennomføres et tiltaksprogram basert på forslagene fra byggherreprosjektet for å sikre en enhetlig og tidfestet utvikling av byggherrekompetanse og -strategi. Endelig program besluttes etter gjennomgang med avdelingene og regionene

11 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Strategien innebærer at vi i større grad enn tidligere lar rådgivere og entreprenører konkurrere om løsninger og ikke bare om å utføre byggherrens løsning til lavest mulig pris. For rådgivingstjenester innebærer dette at vi i større grad enn tidligere søker de beste løsningene fremfor den laveste prisen på selve rådgivingsjobben. I utførelsesfasen vil strategien omfatte ulike entrepriseformer og kontraktstyper. Det legges vekt på å utvikle klare strategier for ulike fagområder. Strategien innebærer økt bruk av entrepriseformen totalentreprise. Men også økt bruk av kontraktstyper som bidrar til aktivt initiativ fra utførende f.eks målpris, samt bedre tilrettelegging for at entreprenøren kan komme med alternative anbud, og mer aktiv bruk av partneringbestemmelser i alle kontraktstyper. For drift og vedlikeholdsfasen er det nødvendig å se på risikofordelingen i kontraktene. Det er også nødvendig å ha et bevisst forhold til å utvikle mindre aktører til å kunne påta seg driftsoppgaver for å få større konkurranse om disse oppgavene. På lengre sikt vil det være interessant å prøve ut mer langsiktige kontrakter som også inkluderer utvikling av vegnettet i kontraktsområdet. Det legges vekt på systematiske markedsanalyser for å finne frem til optimal kontraktsstrategi. Det legges vekt på å samordne den overordnede prosjektstrategi i forhold til rutevis utbygging og i områder med sikte på effektiv gjennomføring. Statens vegvesens sektoransvar for rekruttering, kompetanse, erfaringsoverføring og utvikling skal ivaretas

12 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Hovedpunkter i tiltaksprogram: Etablere og implementere felles styringssystem Sikre enhetlig og profesjonell opptreden på alle nivå Videreutvikle kontraktsstrategi Effektivisere anskaffelsesprosessen Effektivisere organisasjonen Utvikle anleggsbransjen Utvikle forbilledlig HMS-praksis

13 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005

14

15

16

17

18

19 Synspunkter i bransjemøte 28. januar De foreslåtte tiltak synes å treffe i forhold til hvordan Vegvesenet oppleves Mye kan gjøres i dagens kontraktsformer gjennom å være bevisst risikodelingen mellom byggherre, rådgiver og entreprenør og ved å utnytte partneringbestemmelsene Positiv utvikling den siste tiden, Vegvesenet åpnet seg mer i forhold til bransjen, og for å ha kommet med konstruktive forslag i forhold til kontraktsbestemmelsene Bransjen ønsker en kompetent byggherre som tar sektoransvaret

20 Felles nordisk anleggsmarked (GNA) 8 prioriterte prosjekter 2005/2006 Nordisk visjon Utvikle entrepriseformer og alternative samarbeidsformer Felles database for tiltak og planer Felles database for ordliste Felles HMS-krav Utvikling av funksjonskrav Enhetlige kompetansekrav Felles sportekniske og sikkerhetsmessige krav på maskiner ved jernbanebygging

21 Felles nordisk anleggsmarked (GNA) Ønsker å involvere bransjen: –Etablerer bransjekontaktgruppe –Bransjerepresentanter i de to prosjektene som Statens vegvesen har gjennomføringsansvar for HMS-krav Funksjonskrav


Laste ned ppt "Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Vegen videre, innspill til diskusjon Bjørn Erik Selnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google