Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innvandrere og demens Overlege Arnhild Valen-Sendstad, Rosenborgsenteret / Klinikk for medisin, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innvandrere og demens Overlege Arnhild Valen-Sendstad, Rosenborgsenteret / Klinikk for medisin, Lovisenberg Diakonale Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innvandrere og demens Overlege Arnhild Valen-Sendstad, Rosenborgsenteret / Klinikk for medisin, Lovisenberg Diakonale Sykehus

2 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Oversikt over foredraget Innvandrer - definisjoner Demensbegrepet Ulike folkeslag (etnisitet) Demensdiagnosen - kultur og utdannelse Kunnskap om Alzheimer Familietradisjon, kultur og tro Komorbiditet Utfordring

3 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Innvandrer En fellesbetegnelse på en utenlandsk født person, fast bosatt i Norge Årsak til innvandring kan variere (arbeid, familietilknytning eller flukt) Flyktning brukes om personer som er innvilget asyl. Antall innvandrere med flyktninge-bakgrunn har vært stigende

4 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Innvandrerbefolkningen - definisjon Delen av befolkningen som har to foreldre som begge er født utenfor Norge Deles i første og andre generasjons innvandrere Første generasjon er selv født utenfor Norge Andre generasjon er født i Norge, men foreldrene er født i utlandet

5 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Antall i Norge Innvandrerbefolkningen utgjør 330 000, (7,5% av befolkningen). Av disse er 277 300 førstegenerasjon 30 000 mellom 50-60 år, 30 000 over 60 år. Antall eldre vil øke betydelig i årene fremover Ca 50% av de fra ikke- vestlige land bor i Oslo og Akershus. 70 % av innvandrerbefolkingen er fra ikke- vestlige land. 40% er fra Asia og 12% fra Afrika

6 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Demens-kjennetegn Svekkelse av kognitive, emosjonelle og viljesmessige funksjoner Får sosiale og yrkesmessige konsekvenser Påvirker evnen til å mestre dagliglivets aktiviteter

7 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Klassifikasjon - demens Degenerative hjernesykdommer Alzheimers sykdom Frontotemporal demens Parkinson sykdom med demens Demens med Lewylegemer Andre Vaskulær demens Småkar sykdom Enkelt-infarkt demens eller multi-infarkt demens Hypoksi demens Inkludert blanding av vaskulær demens og Alzheimer

8 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Klassifikasjon - demens Sekundær demens Alkoholisk betinget demens Vitaminmangel demens Encephalitt og demens (Herpes, Lues, AIDS, Borrelia) Creutzfeldt-Jacobs sykdom Endokrine sykdommer og demens Hodetraumer og demens Andre

9 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Eksempler på demensbegrepet hos ulike folkeslag Ordet ”demens” er problematisk og mange oppfatter det som en fornærmelse Asia: Ord for demens eksisterer ikke i et stort antall asiatiske språk Afro-amerikanere: ”worration” satt sammen av kombinasjonen av ordene ”worry and stress”. Et annet begrep er eller ”falling out”. Sør-Amerikanere: ”Bad blood” eller ”crazy”

10 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Kultur og utdannelse - ulike faktorer som kan påvirke en demensdiagnose Språk Utdannelse Testresultatene kan variere Spesifikke tester for enkelte kulturer Livssituasjoner og kulturelle holdninger

11 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Etniske minoriteter og familieomsorg Forskjellig kulturell forståelse øker barrierene til å søke hjelp Lav utdannelse, lite informasjon, religion Vanskelig å registrere tidlige kognitive endringer Skamfølelse Liten medisinsk omsorg De syke eldre isoleres

12 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Hvordan diagnostisere demens hos en innvandrer? Somatisk undersøkelse Laboratorieundersøkelser Kognitiv testing (f.eks. MMSE og klokketesten) Nevropsykolog bør aller helst gjøre kognitv testing Tolk tilstede Komparentsamtale

13 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Tolketjenesten Lov om pasientrettigheter: ”Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, erfaring, kultur og språkbakgrunn” Offentlig godkjent tolk bør bestilles og brukes Telefontolkning til nøds. Ikke til demente Familiemedlemmer bør helst ikke brukes. (De kan holde tilbake informasjon, kan være partiske og kan komme med egne tanker og holdninger istedenfor å formidle pasientens egentlige ord)

14 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Hvilken rolle spiller kultur og religion i demensomsorgen? Fatalistisk holdning (”Som Allah vil”) ”Alzheimer er en straff fra Gud” (Hunton 2000) ”Besatt av onde ånder” (Braun 1997) ”Aldring er årsak til demens” Demens blir sett på et resultat av et lidendes menneskes erfaring på stress, press og angst Kasuistikk. 65år gammel mann fra Pakistan. Kom til Norge for 20 år siden. Forandret seg fra å være en ressurs til å bli en belastning for familien

15 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Kunnskap om demens Avhengig av utdannelses-nivået Knowledge of Alzheimer´s disease in four ethnic groups of older adults, L. Ayalon og P.A. Areán, International Journal of Geriatric Psychiatry, 2004

16 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Familieomsorg Kvinne/manns rollen og omsorgsarbeid Den kulturelle forståelsen av å ha en dement person i familien skaper en barriere mot å søke hjelp utenfor familien I en asiatisk befolkning er det sterk forventning til familieomsorg Ethnic minority elderly and the family caregivers across the spectrum of dementia severity, Ladson Hinton, Alzheimer Disease and associated disorders, 2002

17 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Familieomsorg De positive aspektene i Alzheimer-omsorg: Omsorgsgivere fra ulike raser opplever omsorgsarbeidet forskjellig Faktorer som tradisjoner,religiøsitet, mindre angst og lav sosioøkonomisk status er viktig Positive aspects of Alzheimer´s caregiving: The role of race, L. Roff et al., Journal of gerontology, 2004

18 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Demens og BPSD Presenterer BPSD seg ulikt i de forskjellige minoritetene? En studie med 5776 pasienter blir presentert Ethnic differences in the Prevalence and Pattern of dementia-related behaviors, Sink et al., Jounal of American Geriatrics Society, 2004

19 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Minoriteter og demens Amerikanske studier (Clark 2004) viser: Alzheimers sykdom begynner 7 år tidligere hos latin-amerikanere enn hos andre hvite. Afro-amerikanere over 55 år hadde 2-3 ganger større risiko for demensutvikling enn europeere Innvandrere har økt risiko for Diabetes Mellitus Type 2 Diabetes type 2 øker risikoen for Alzheimer utvikling (65% øket risiko) (Arch. of Neurology 2004)

20 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Komorbiditet Diabetes Mellitus Type 2. Kardio-vaskulære sykdommer Cerebro-vaskulære sykdommer Psykiske lidelser f.eks. depresjon Infeksjon (TBC, HIV) andre

21 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Utfordring Trenger kunnskaper om særegenheter i de ulike folkegruppene Mer kunnskaper om kultur, tro og familiestruktur i de forskjellige folkeslag Større kunnskaper om demenssykdommene og sammenheng med andre medisinske sykdommer og ulik etnistet

22 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Utfordringer (fortsettelse) Forebygge kognitiv svikt og demensutvikling der det er mulig Arbeide med egne og andres holdninger ovenfor de som rammes av demenssykdommer I vårt land planlegge et adekvat helsetilbud også for innvandrere som får demens.

23 22.09.04Overlege Arnhild Valen-Sendstad Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Innvandrere og demens Overlege Arnhild Valen-Sendstad, Rosenborgsenteret / Klinikk for medisin, Lovisenberg Diakonale Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google