Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgstjenester for eldre med innvandrerbakgrunn – erfaringer og spørsmål. Enhet for mangfold og integrering IKM 5. Desember 2007 Reidun Ingebretsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgstjenester for eldre med innvandrerbakgrunn – erfaringer og spørsmål. Enhet for mangfold og integrering IKM 5. Desember 2007 Reidun Ingebretsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgstjenester for eldre med innvandrerbakgrunn – erfaringer og spørsmål. Enhet for mangfold og integrering IKM 5. Desember 2007 Reidun Ingebretsen (rin@nova.no) NOVA

2 Hvordan kan eldre med innvandrerbakgrunn nyttiggjøre seg tilbud om omsorgstjenester på lik linje med majoritets- befolkningen? Fokus: Eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn Finansiering: Arbeids- og inkluderings- departementet. Avdeling for integrering og mangfold

3 Mål Å utarbeide kunnskapsstatus, peke på kunnskapshull og problemstillinger som trenger nærmere utforsking Å utvikle kompetansen på området med sikte på forsking og evaluering Det er snakk om et langsiktig utviklingarbeid med informasjonsformidling og nettverksbygging

4 Bakgrunn Befolkningsstatistikk (SSB) Kartlegging av kommuner og bydeler med mer enn 200 personer 60 + med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn (Ingebretsen & Romøren 2005) Intervjuer med ansatte om deres erfaringer, ressurser og utfordringer i de kommunale omsorgstjenestene

5 Sentrale fakta og prognoser Ca 1 % of eldre 67+ in Norge har en ikke- vestlig etnisk minoritets bakgrunn De største gruppene kommer fra Bosnia- Hercegovina, Vietnam, Polen og Pakistan Relativt færre kvinner og gamle eldre enn i majoritetsbefolkningen, men tallet er økende. I befolkningen 19% 60+, blant innv. 9% og blant ikke-vestlige 4,5% Estimert økning i den totale minoritets populasjonen fra 8% in 2005 til 19-27% i 2060 Estimert 14 ganger økning i antall eldre (67+) fra ikke-vestlige minoriteter fra 6415 personer i 2006 til 90634 personer i 2060 (alt.MMM- moderat vekst)

6 Sentrale signaler “Dagens og morgendagens utfordringer krever økt vektlegging av tilpassede tjenester med en tverrfaglig og bred tilnærming, hvor samspillet med den enkelte bruker er i sentrum” (St.meld. nr. 25 (2005–2006) s 9) ”...tjenestene skal være preget av respekt for menneskeverdet, omsorg og ansvar for den enkelte uavhengig av alder, kjønn og rase, og uavhengig av sykdom, plager og fase i livsløpet” Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005, s 10)

7 Sentrale temaer i omsorgen Informasjon, språk og kommunikasjon Spørsmål om forventninger til og tilpasning av tjenester Multikulturell omsorg og personalopplæring Multiethnic group of elderly in Oslo (Hurtig 2007)

8 Diskusjonstemaer Familieomsorg vs offentlige tjenester: Omsorgslønn er mye etterspurt. Eksempler på kombinasjoner av familieomsorg og hjemmetjenester. Til nå har ikke sykehjem blitt mye benyttet, men dette vil kunne endres med at den eldre del av minoritetsbefolkningen øker og familiemønstre endres. ”Vanlige” eller kulturspesifikke tjenester? - Fokus på spesifikk informasjon og forebyggende arbeid kombinert med individuell tilpasning og kultursensitiv omsorg Omsorgsarbeidere er mer multikulturelle enn brukerne - Det trengs opplæring i språk og kulturkompetanse (for alle ansatte). Ansatte i bresjen for brukere.

9 Utfordringer Språk - kommunikasjon Nye forventninger - kulturforståelse Respekt personlig stell kosthold normer og ritualer Dilemmaer knyttet til: forsvarlig omsorg kriterier for verdighet forventn. til egeninnsats

10 Ikke dekke seg bak forestillinger om at det er viktig å inkludere alle, men... Det er jo så få av dem De flytter vel hjem igjen Familien tar seg vel av dem De vil vel helst være blant sine egne Vi behandler alle likt

11 De andre - og oss Torres (2006) kritiserer bruken av kategorien ”eldre innvandrere”. Det kan tolkes i retning av at det er en ensartet gruppe. Det blir ofte snakk om at ”de” har ”spesielle behov”. Mangfold og kulturvariasjon blant etniske minoriteter Individuell tilnærming Betydningen av å forstå de kulturelle premisser som ligger til grunn for egen praksis

12 Hvordan gjøre tjenestene mer tilgjengelige? Kunnskap og inf. om tjenestene Tilgang til tjenestene Brukernes beslutninger om å benytte tjenestene Kartlegging av barrierer og planlegging av strategier

13 Omsorgsplanen fram til 2015 fem strategier: –Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging –Kapasitetsvekst og kompetanseheving –Bedre samhandling og medisinsk oppfølging –Aktiv omsorg –Partnerskap mellom familie og lokalsamfunn

14 Forslag til kommunene Kartlegging av befolkningen også med tanke på minoritetsbefolkningen av eldre Satse på målrettet informasjon til minoritetsetniske eldre og deres familier Sikre tilstrekkelig tolketjeneste Invitere til møter og seniorsentre Bruke seniorveiledere og nøkkelpersoner for å etablere kontakt og gi informasjon Internopplæring til personell om individuell tilnærming og kulturkunnskap Utvikle er gjensidig bekreftende multikulturelt arbeidsmiljø for omsorgsarbeidere.

15 Forskningsbehov Kartlegge bruk av offentlige omsorgstjenester blant eldre med minoritetsetnisk bakgrunn sammenliknet med majoritetsbefolkningen Studere prosesser som kan lette informasion, forebyggende arbeid og oppfølging av personer som trenger omsorg Samle mer kunnskap om forventninger til og erfaringer med omsorgtjenestene fra eldre selv og deres familier Høste erfaringer med organisering av samarbeid mellom omsorgstjenestene og familiene, og mellom ulike ledd i hjelpeapparatet Forebyggende arbeid og møteplasser Helseforhold - inkludert psykisk helse og demens

16 På gang Initiativer fra Oslo kommune,Helse- og velferdsetaten Storbyprosjekt:POEEM Forebyggende arbeid - Møteplasser og samarbeid med frivillige organisasjoner Eldre med innvandrerbakgrunn - preferanser og erfaringer med omsorgstjenestene Demens - ønske om videreføring på bakgrunn av NORdemens, j.fr. helhetlig plan for styrket demensomsorg

17 Anbefalinger Fokusere på informasjon og kommunikasjon Lytte til brukerne av omsorgstjenester og undersøke hvordan tjenestene passer med deres behov Establere samarbeid mellom interesseorganisasjoner og organisasjoner for etniske minoriteter Utvikle internasjonalt samarbeid Være oppmerksom på European Network on Intercultural Elderly Care (ENIEC) //www.eniec.eu/


Laste ned ppt "Omsorgstjenester for eldre med innvandrerbakgrunn – erfaringer og spørsmål. Enhet for mangfold og integrering IKM 5. Desember 2007 Reidun Ingebretsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google