Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEVEGRING Oslo kommune Veileder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEVEGRING Oslo kommune Veileder."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEVEGRING Oslo kommune Veileder

2 Begynnende fravær hos eleven:
Forsentkomming Sporadisk fravær fra enkelttimer eller dager (med eller uten gyldige meldinger

3 Tegn på mistrivsel hos eleven:
Er ekstremt innadvendt eller sjenert Er svært utrygg ved skolestart eller etter skolebytte Snakker aldri høyt i klassen Snakker ikke med voksne/medelever eller kun med utvalgte voksne/medelever Viser motstand mot å være ute i friminuttene eller er avhengig av en at en bestemt voksen/medelev er tilstede Har ofte fysiske plager, eks vondt i magen, hodet Gir nonverbalt eller verbalt uttrykk for nedstemthet eller redsel, generelt eller tilknyttet spesifikke situasjoner på skolen Trekker seg tilbake fra sosial interaksjon og/eller skolerelaterte aktiviteter Viser utagerende atferd, eks sinne i situasjoner der eleven utsettes for krav i skolehverdagen Viser motstand mot å delta eller forsøker å unngå enkelte fag, situasjoner eller aktiviteter på skolen Ringer ofte hjem i skoletida eller ønsker å gå hjem i løpet av dagen

4 Bekymring fra foresatte
Tar kontakt med skolen fordi eleven gir uttrykk for å ikke ville gå på skolen Blir værende lenge i leveringssituasjonen eller vil være med inn i klasserommet utover det som er ordinære rutiner Ringer eleven i skoletida for å sjekke at eleven har det bra.

5 Skolevegringens funksjon:
Unngå negative opplevelser: 1.Unngå stimuli som vekker generell negativ affekt eller emosjonelt ubehag 2. Unngå ubehagelige situasjoner eller evalueringssituasjoner Oppnå positive opplevelser: 3. Oppnå oppmerksomhet fra foreldre eller viktige andre 4. Oppnå goder utenfor skolen

6 RISIKO- OG BESKYTTENDE ATFERD

7 Elev Risiko: Beskyttelse:
Psykiske vansker: emosjonelle vansker, sårbarhet for stress Bekymringer for andre ting enn skole Innadvendt, behov for mye bekreftelse og trygghet, prestasjonsangst Få eller ingen jevnaldringsrelasjoner, mangelfull sosial kompetanse Uoppdagede lærevansker eller utviklingsmessige vansker Sykdom eller diffuse fysiske plager Beskyttelse: God sosial kompetanse, positiv selvhevdelse, minst en god venn Gode mestringsstrategier Skolefaglig mestring

8 Hjem Risiko: Beskyttelse:
Psykiske vansker eller lidelser hos foresatte Samspills vansker i familien, vansker med grensesetting Familien har lite støtte i sosialt nettverk Store endringer i familiesituasjon; sjukdom, død, skilsmisse, arbeidsledighet Foresatte har negative erfaringer med og /eller negative holdninger til skolen Beskyttelse: God psykisk helse hos foresatte Tydelig grensesetting, godt samarbeid mellom foresatte Støtte i sosialt nettverk Foresatte samarbeider godt med lærer og skolen

9 Skole Risiko: Beskyttelse:
Mangelfulle rutiner, lite konsekvent registrering, håndtering av fravær Dårlig klasse- og læringsmiljø, mobbing, bruk av straff, lite forutsigbarhet Mangelfulle rutiner for skole -hjem samarbeid Lite kontinuitet i opplæringen, tilfeldig overføring av informasjon, lærerbytte Beskyttelse: gode rutiner for å følge opp fravær God klasseledelse, tilpasset opplæring, tydelige mål og forventninger i fag Trygg god relasjon mellom lærer og elev God informasjonsflyt ved lærerbytte og overgang til ny skole Klar ansvarsdeling mellom kontaktlærer og andre ved skolen, gode samarbeidsrutiner med eksterne instanser

10 KARTLEGGING Kartlegging av skolesituasjonen Informasjon fra eleven
Informasjon fra foresatte Viktig å få kartlagt hva som er årsaken. Mobbing? Heimesituasjonen?

11 TILTAK, skole Bygge opp under gode voksenrelasjoner eleven har på skolen En viktig voksen har samtaler med eleven Bygge opp gode relasjoner eleven har til jevnaldrende Struktur og forutsigbarhet i skolehverdagen Være forberedt på mulige utfordringer Kartlegging av event. fagvansker Styrke elevens sosiale kompetanse Gi støtte i situasjoner som er utfordrende ”fluktrute” i angstsituasjoner Støtte fra foresatte trappes ned Gi foresatte informasjon om skolevegring Gi foresatte informasjon om hvordan eleven har det på skolen

12 TILTAK, hjemmet Kontakte lege ved fysiske plager
Sette av tid til samtaler med barnet Gi tydelige signal om at det er foresatte som bestemmer Trygge rammer, struktur og forutsigbarhet ved skoleoppmøte Involvere begge foresatte Forsøke nye strategier Fokusere på mestring av delmål Belønningssystem Unngå positive konsekvenser ved å være heime Oppmuntre til sosiale aktiviteter på fritida Samvær i familien Ekstern hjelp til å komme på skolen

13 SAMARBEIDSAVTALE

14 MÅL: Eleven skal på skolen

15 Skolens rutiner: Sjekkliste for systemgjennomgang
Rutiner for mistanke om skolevegring Når tiltak mislykkes: bekymring til barnevernet?


Laste ned ppt "SKOLEVEGRING Oslo kommune Veileder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google