Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GSI- og statistikksamling 7.9.2016 Fylkesmannens oppdrag…. og hensikten med dette møtet: Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GSI- og statistikksamling 7.9.2016 Fylkesmannens oppdrag…. og hensikten med dette møtet: Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene."— Utskrift av presentasjonen:

1 GSI- og statistikksamling 7.9.2016 Fylkesmannens oppdrag…. og hensikten med dette møtet: Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.

2 Program for dagen 10.00 – 10.30 Hvordan legge grunnlaget for et økt foreldereengasjement i skolen? Kjersti Falck, FUG 10.30 – 11.30 Verktøyene i Skoleporten og Statistikkportalen. Hvordan kan vi bruke dem bedre i et systematisk forbedringsarbeid? 11.30 – 12.15 Lunsj 12.15 – 14.00 GSI

3 «Kunnskap verifiseres sosialt» (Niklas Luhmann)

4 Verktøy i skoleporten. Hvordan kan vi bruke dem i et systematisk forbedringsarbeid?

5 Nytt om verktøyene 1 Nasjonale prøver 2016 – Alle nasjonale prøver skal gjennomføres digitalt i år – Det ligger en film ute om gjennomføringen, også på sosiale medier – Prøveheftene blir lagt ut som PDF. Lurt med eget arkiv? – Ny veiledning for skoleledere – med fokus på hva som gjøres med resultatene NB! Tjenestevei Tid for å flytte fokus fra teknisk gjennomføring til bruk av resultater

6 Nytt om verktøyene 2 Ny kartleggingsprøver i digitale ferdigheter – Gjennomføres i november i stede for februar/mars – Ny prøve ferdig utviklet jan/feb 2018 Prøvebanken: Læringsstøttende prøver gjelder alle elever, mens kartleggingsprøver er til for å kartlegge/plukke ut de elevene som har behov for ekstra støtte Pålogging: Skoleadministrator gir tilgang i PAS – Et nytt og bedre system skal erstatte dagens PAS, og som kommuniserer bedre med øvrige systemer Den enkelte lærer skal da kunne hente ut passord til sine elever Oppstart i november – kartleggingsprøve digitale ferdigheter NB! Feidepålogging

7 Organisasjonsutvikling: Kvalitet- og forbedringsverktøy RefLex Ståstedsanalyse Aktuelle brukerundersøkelser: – Elevundersøkelse, foreldreundersøkelse, lærerundersøkelse Tilstandsrapporten Statistikkportalen --------------------------------------------------------------------------------- NB! Kvalitetsverktøy satt inn i et årshjul er = system for kvalitetsvurdering Hva er en god balanse mellom kvantitative og kvalitative vurderingsdata?

8 Refleksjonsoppgaver Hvordan kan vi bidra til å øke kvaliteten på bruken av de verktøyene og de dataene skolene/skoleeier har tilgang til?

9 GSI Utdanningsdirektoratet har hovedansvaret Samarbeider med SSB WIS leverandør av den tekniske løsningen FM har ansvaret for å veilede kommunene, som igjen har ansvaret for å veilede skolene. FM har også ansvaret for å veilede ikke-kommunale skoler. Faggruppen møtes 2-3 ganger i året Samling med fylkesmennene en gang per år

10 3 skjemaer Grunnskoleskjemaet Voksenopplæringsskjemaet Kulturskoleskjemaet

11 1. Brukerregistrering/pålogging for ulike Udir-system PAS/PGS – eksamen/ nasjonale prøver/ kartleggingsprøver – har sin egen brukerregistrering/ pålogging (ikke UBAS) Øvrige system (noen få unntak): UBAS – Utdanningsdirektoratets BrukerAdministrative System – Registrering av brukere og tildeling av rettigheter til brukere (‘provisioning’): knytte brukere til organisasjonsenhet(er) gi brukere roller i ulike system – Forenklet tildeling gjennom ‘standardroller’ standardrolle = et forhåndsdefinert sett av roller i ulike system tilpasset brukers nivå i hierarkiet: – Fylkesadministrator - Skoleeier - Skoleleder – Leder opplæringskontor – Barnehagemyndighet - Barnehagestyrer – Ved pålogging til det enkelte system: autentisering og autorisering av bruker Unntak: – NAVI - http://www.wis.no/navisb/ (folkehøgskoler) http://www.wis.no/navisb/ – Innsamlingsportalen - http://www.wis.no/965/0/572-8075.html (OT, VG privat) http://www.wis.no/965/0/572-8075.html

12 2. Brukeradministrator sitt ansvar og delegering av ansvar (1) UBAS er basert på delegering av ansvaret for brukeradministrasjon: a. UBAS brukeradministratorer på alle nivåer: – Udir – fylkesmenn – kommuner/ fylkeskommuner – som skoleiere og/eller barnehagemyndighet – de enkelte skoler/ barnehager/ opplæringskontor b. Brukeradministrator har overordnet ansvar for: – alle Brukeradministratorer på underliggende nivå – sikre at de riktige personer innehar Brukeradministrator-roller – sikre at Brukeradministratorer får tilstrekkelig informasjon og veiledning

13 2. Brukeradministrator sitt ansvar og delegering av ansvar (2) c.Til enhver tid riktig brukerinformasjon i UBAS på eget og underordnede nivå: – Brukeridenten = personlig og organisasjons-tilknyttet (ikke-privat) epost-adresse knyttet til kun én person: f.eks ‘ola.nordmann@kommune.no’ ikke epost-adresse som deles av flere: ‘post@skole.no’ flere skal ha samme tilganger: hver enkelt registreres med personlig epost-adresse pga sikkerhetshensyn: epost-adresse benyttes til utsendelse av éngangs-passord ikke privat epost-adresse : ‘navn@gmail.com’ skal være én epost-adresse som man har i kraft av sin tilknytning til organisasjonen og som man mister tilgang til når man slutter – Roller/tilganger i UBAS skal være i samsvar med personenes faktiske arbeidsoppgaver og ansvar i organisasjonen – Jobb nr 1: Rydding i UBAS

14 29.08: Åpning testperiode (utsatt fra 25.08.) 21.09: Åpning GSI 01.10: Telledato 12.10: Frist levering skoler 26.10: Frist levering skoleeier 09.11: Første frist Fylkesmannen 17.11: Udir/SSB sender tilbakemelding FM 01.12: Endelig frist Fylkesmannen 05.12: Udir/SSB tar ut endelige data 07.12: Udir sender orienteringsnotat til KD 14.12: Endelig publisering av data 20.12: Evaluering av årets innsamling

15 Struktur Alle enheter med elever eller lærerressurser skal inn i GSI Vi ønsker at voksenopplæringsenheter uten elever og ressurser skal ut av skjema. De som kun driver med introduksjonsprogrammet skal ikke registrere i GSI. For kulturskoler i drift i GSI, hvis kommunen ikke drifter egen eller interkommunal tjeneste føres ressursene på kommunen sentralt.

16 Spørsmål underveis Spørsmål/svar-side på GSI-sidene Send gjerne spørsmål underveis skriftlig

17 I fjor Mange endringer forrige år o Mange kutt o Nye felter for kompetansekrav for tilsetting og for undervisning Hvordan har det gått?

18 I år Mindre endringer i år, men fortsatt noen ting å være oppmerksom på: o Kompetansekravene o Leirskole o Presiseringer på realkompetansevurdering o Asylsituasjonen

19 GRUNNSKOLESKJEMAET

20 Kompetansekrav for tilsetting Nytt for Montessoriskoler og Steinerskoler: Steiner og Montessori trenger ikke ta hensyn til krav om spesialkompetanse ved spørsmål om tilsetting, men registrerer etter samme krav som andre skoler.

21 Kompetansekrav for tilsetting Blir dette ok å fylle ut i år? Uklarheter som må presiseres i veiledning eller ofte stilte spørsmål?

22 Kompetansekrav for undervisning Presisering: Kun lærere som underviser i faget det aktuelle skoleåret, skal registreres. Enkelte førte også lærere som ikke underviste i faget, fordi de ønsket å gi dem videreutdanning. De skal ikke registreres på faget i GSI, men de skal kunne søke på videreutdanning.

23 Kompetansekrav for undervisning Hvert fag registreres for seg En feil som flere gjorde i fjor var å registrere alle lærerne på alle fag. Dette innebar at mange også fordelte læreres studiepoeng på samisk og norsk tegnspråk, selv om skolen ikke hadde elever som fikk denne typen undervisning.

24 Kompetansekrav for undervisning Presisering for Montessoriskoler og Steinerskoler: o Steiner- og Montessoriskoler må registrere hvor mange studiepoeng lærerne som underviser i det enkelte fag har, uavhengig av om det er et krav om det på skolen.

25 Tallene på lærerkompetanse kan ikke brukes til å si hvor stor andel av lærerne som underviser i et fag som oppfyller kompetansekravene for undervisning. Men de sier noe om behovet for etterutdanning/videreutdanning.

26 Beholder H5 – Hvor mange årstimer gis til fysisk aktivitet

27 Leirskole fordelt på vår/høst og trinn Tilskuddsavdelingen i Udir ønsker å benytte opplysningene til en ny modell for tilskuddsordningen for leirskoleopplæring. Dette skal kunne forenkle søknadsprosessen for kommunene, og gjøre forvaltningen av tilskuddsordningen mindre ressurskrevende. Evalueres etter et år og videreføring av feltene må innebære at de blir brukt på en god måte i tilskuddsordningen.

28 KULTURSKOLESKJEMAET

29 Ingen endringer fra i fjor

30 ENDRINGER I VOKSENOPPLÆRINGSSKJEMA

31 Realkompetansevurdering Man skal fylle inn deltakere uavhengig av når de er realkompetansevurdert Skal presiseres i veiledning, skjema?

32 Asylsøkere Nytt felt A13 for asylsøkere som deltar i voksenopplæring på grunnskolens område Skal kun føres deltagere som er under 18 år ved starten av skoleåret Rett til grunnskoleopplæring for voksne bare hvis man ikke har fylt 18 år før skoleåret begynner

33 Asylsøkersituasjonen Stor interesse rundt asylsøker i grunnskolealder og gruppen over grunnskolealder, men under 18 år. Alle kommuner og fylkeskommuner med asylsøkere har måttet svare på undersøkelser.

34 Asylsøkersituasjonen Trenger informasjon om: Antall asylsøkere i grunnskolealder som går i grunnskolen Antall asylsøkere over grunnskolealder, men under 18 ved skolestart som går i grunnskoleopplæring for voksne

35 Asylsøkersituasjonen For å slippe å sende ut undersøkelser til kommunene omtrent samtidig med at de svarer på de samme spørsmålene i GSI, har vi foreslått at vi i stedet tapper foreløpige data fra GSI etter skoleeiers frist for å gi et foreløpig situasjonsbilde. Fylkeskommunene får egen undersøkelse om elever i vgo og de som tar 0. år (Thor Heyerdahl-modell)

36 Asylsøkersituasjonen Vi må vite om det er mange i alderen 16-18 som verken er i videregående opplæring, Thor Heyerdahl-modell eller grunnskoleopplæring for voksne, for å vurdere om det er behov for tiltak


Laste ned ppt "GSI- og statistikksamling 7.9.2016 Fylkesmannens oppdrag…. og hensikten med dette møtet: Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google