Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

R RETT MARTE K. ØYJORD, SJUKEPLEIAR ROSENDALSSONA Rett legemiddelbruk i heimetenesta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "R RETT MARTE K. ØYJORD, SJUKEPLEIAR ROSENDALSSONA Rett legemiddelbruk i heimetenesta."— Utskrift av presentasjonen:

1 R RETT MARTE K. ØYJORD, SJUKEPLEIAR ROSENDALSSONA Rett legemiddelbruk i heimetenesta

2 Innsatsområder

3 Kvinnherad Kommune Befolkning: 13200 Geografisk utfordrande. 3 soner innan pleie og omsorg

4 Rosendalssona har 4 basar i heimetenesta. Ingen kjem til fjells på ein flat veg! Visdomsord

5 Kvifor ville vi delta i dette prosjektet? Vi opplevde at det var for mange avvik i forbindelse med medikamenthandtering. - Tidspress (medikamenthandtering nedprioritert/for lite tid avsatt i det daglege.) - For mange feil mellom medikamentlister hos fastlege og heimetenesta. - Dårleg/lite samarbeid mellom fastlege og heimetenesta. - Ynskjer å delta på ein god læringsarena, utveksle erfaringar med andre kommunar.

6 Vårt hovudmål «Gjennom tverrfagleg organisering og i samarbeid med pasienten har vi til ei kvar tid sikra rett legemiddelbruk.»

7

8 Arbeidsmål for prosjektet -Gjennomføre prosjektet etter mål i tiltakspakken. -Måle fremgangen i extranet, og printe ut til vaktrommet for motivasjon. -Informere og engasjere våre kollegaer til å delta med prosjektarbeidet. -Opprette meir og bedre kontakt med fastlegar.

9 Prosjektet må tilpassast lokalt Våre fordelar -Positive (men travle) fastlegar. -Få fastlegar å forhalde seg til, kun 5 legar og 2 legekontor med i prosjektet. -Leiinga involvert, verksemdsleiaren med i prosjektgruppa. -Motiverande å sjå raske forbedringar, målingar viktig.

10 Våre utfordringar -Tidspress. - Ressurskrevande. - Farmasøyttjenester kostbart. -Stort prosjekt, kan virka overveldande. -Mange medarbeidarar som skal motiverast/innvolverast etterkvart.

11 Vår prosjektgjennomføring - Vi valgte ut 20 brukarar til prosjektet, delt på 3 grupper. - Oppstartsmøte med fastlegar. - Vi brukte tiltakspakken til prosjektet med intervju, samstemming av legemiddellister og blodprøver der det var aktuelt. - Kontakt med farmasøyt. - 12 LMG på samme dag, farmasøyt med. - Oppdaterte legemiddellister og dokumenterte i epj. (profil.) - Informerte brukarar ved endringar i medikament.

12 Målingar i extranet

13 Elektronisk pasientjournal(Profil) - Vår kommune bruker Profil. - Elektroniske meldingar til fastlege har vore ein stor fordel. - Lagt inn aktuelle skjema frå tiltakspakken under skjema i Profil. (sjekkliste LMG og praktisk gjennomføring.) - Oppretta eige rapporteringsområde til LMG. (vi brukar rutinekontroll under legekontakt.) (eige pkt. for samstemming/LMG blir oppretta under medikamenthandtering etter kommunalt prosjekt med endring av tiltaksområder i profil i kommunen vår.) - Vi bruker evaluering for å sikre oppfølging kvar 6mnd, om ikkje behov for LMG før. (for å sjå kven som skal evaluerast får ein opp liste ved å trykke rapporter, fag/medisin, evaluering av tiltak.)

14 Våre erfaringar frå læringsnettverket - Bedre kontakt med aktuelle brukarar i hektisk kvardag. - Positive tilbakemeldingar frå kollegaer som ser resultata. - Bedre kontakt med fastlegar. - Opplever at fastlegar oppdaterer andre medikamentlister på eige initiativ. - Både fastlegar og prosjektgruppe gjer uttrykk for positiv erfaring med involvering av farmasøyt. - Bedre kontakt mellom heimetenestegruppene grunna læringsnettverket. - Vi har fått god erfaring frå læringsnettverk som metode og frå tiltakspakken som verktøy undervegs. Problem: - Opplever at legevaktskontakt og sjukehusopphald er ei utfordring, utarbeider prosedyrar for samstemming i forbindelse med dette.

15 Vidareføring av prosjekt - Vi har utarbeida prosedyrar for å sikre vidare arbeid med samstemming/LMG i sona vår, og i resten av kommunen. -Prosedyrane er utprøvd i vår sone, og no sendt til andre soner i kommunen som nett har starta arbeidet med samstemming/LMG. - Prosedyrane skal inn i kvalitetssystemet til kommunen. Døme prosedyrar: Rutine for samstemming/LMG mellom fastlege og heimetenesta.

16 FAGDELENDok.ID: Rutine for sammstemming av legemiddel mellom heimetenesta og fastlegar. Utgåve:Erstattar:Utarbeida av:Dato (gjeld frå):Godkjent av:Sidenr: 01 1 av 1 Formål Sikre rett legemiddelhandtering. Definisjoner Sikre like medikamentlister hos heimetenesta og fastlege. Sikre oppdaterte medikamentlister med indikasjon og diagnosar. Bruksområde Alle brukarar som har signert ansvarsoverføring av legemiddel til pleie og omsorg. Ansvar Revisjon: Verksemdsleiar. Tilrettelegging: Gruppeleiar. Gjennomføring: Alle sjukepleiarar i heimetenesta i kommunen. ReferanserPasient og brukerrettighetsloven (LOV-1999-07-02-63) Lov om helsepersonell m.v. (LOV-1999-07-02-64) Helsetilsynsloven (LOV-1984-03-30-15) Internkontrollforskriften (FOR-2002-12-20-1731) Forskrift om fastlegeordning i kommunene. (Fastlegeforskriften)(FOR-2000-04-14- 328)Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. (Legemiddelhåndteringsforskriften)(FOR-2000-04-03-320)

17 KVALITETSSYSTEM Handling -Sende elektronisk melding til fastlege og be om å få tilsendt oppdatert medikamentliste med indikasjonar + diagnosar med kodar. -Ved årleg sammstemming/behov for LMG fyll ut skjema «sjekkliste før LMG» i lag med brukar(ligg under skjema i profil) -Skriv resyme frå dette til fastlegen og be fastlegen vurdere behov for blodprøvar og legemiddelgjennomgang med heimetenesta eller av fastlege åleine. -Kontrollere fastlege si medikamentliste opp mot heimetenesta si og gje tilbakemelding til fastlege om det er noko som ikkje sammstemmer. -Føre på indikasjonar der desse manglar. -Føre på diagnosar som manglar i diagnoseliste i Profil. -Skrive ut oppdatert medikamentliste og ordne evt. feil i dosett. -Skrive ut oppdatert medikamentliste til brukar sin heimjournal. -Informere brukar om evt. endringar i medikamenta. Avvikshandtering Alle avvik skal skrivast som avvik i profil og følgje avvikshandteringa i kommunen. Distribusjon Prosedyren skal vera kjend for alle medisinansvarlege i kommunen.

18 Arbeid vidare -Forsette å implementere prosedyrane i kvardagen. -Motivere/engasjere og halde oppe trykk på arbeidet. -Bruke leantavler aktivt for å motivere og for å synliggjere arbeidet. - Fortsatt kontakt mellom medlemmene i prosjektgruppa for å utveksle erfaringar og halde fokus på arbeidet. Vår sone er nyleg byrja med overgang til multidose, og arbeidet med rutiner for dette. Oppdatert samstemming lettar oppstarten av multidose merkbart.

19 Takk for merksemda! leif.kongestol@kvinnherad.kommune.no

20


Laste ned ppt "R RETT MARTE K. ØYJORD, SJUKEPLEIAR ROSENDALSSONA Rett legemiddelbruk i heimetenesta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google