Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinerende enhet Farsund kommune. Fra kommunens helse og omsorgsplan (vedtatt 2012) Kommunen manglet en tydelig, åpen og tilgjengelig koordinerende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinerende enhet Farsund kommune. Fra kommunens helse og omsorgsplan (vedtatt 2012) Kommunen manglet en tydelig, åpen og tilgjengelig koordinerende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinerende enhet Farsund kommune

2 Fra kommunens helse og omsorgsplan (vedtatt 2012) Kommunen manglet en tydelig, åpen og tilgjengelig koordinerende enhet for rehabilitering, habilitering og individuell plan Kommunen manglet felles utredning, saksbehandling og tildeling av tjenester etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester som også omfatter psykisk helsehjelp og rustiltak. Kan føre til at ikke alle søknader blir utredet og behandlet ut fra en tverrfaglig tilnærming. Kommunen hadde utfordringer knyttet til opplæring av koordinatorer, koordinering av individuelle planer og tekniske løsninger for samhandling og deling av informasjon

3 Utfordringer ift det praktiske arbeidet med IP: Å få ansatte til å ta rollen som koordinator for brukere med individuell plan Ulike oppfatninger av ansvar i forskjellige kommunale enheter og sektorer Enhetenes budsjettdisiplin som hinder for gode tverrfaglige og tverrenhetlige løsninger Samarbeid med tjenester utenom de tradisjonelle helse-, pleie- og omsorgstjenestene Sikre tilstrekkelig informasjonsspredning Gode prosedyrer for tverrfaglig samarbeid som følges opp i praksis

4 VISJON Sånn vil vi ha det i Farsund: Innbyggere med behov for helse og omsorgstjenester lever et verdig liv på egne premisser der rehabilitering og habilitering er det førende prinsipp i all tjenesteyting. I rehabilitering – og habiliteringstilbudene i Farsund kommune jobbes det med fokus på funksjonsforbedring med utgangspunkt i brukerens egne ressurser, med en helhetlig, tverrfaglig tilnærming og der individuell plan inngår som en naturlig redskap i arbeidet.

5 Mål: Forvaltningsenheten er utviklet til en synlig og tilgjengelig koordinerende enhet for rehabilitering, habilitering og individuell plan Tverrfaglighet og likebehandling er sikret gjennom at alle søknader og tjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester behandles i forvaltningsenheten God samhandling mellom faggrupper i kartlegging av rehabiliterings og habiliterings potensial og i tjenesteytingen God samhandling mellom faggrupper i institusjon, omsorgsboliger og hjemmetjenester og psykisk helsehjelp. Alle enheter har ansatte med kunnskaper og ferdigheter til å være koordinatorer for individuell plan. Kommunen har en web- basert individuell plan der bruker eier planen og er aktivt med i arbeidet med planen og som sikrer og bedrer koordinering, samordning og utveksling av nødvendig informasjon.

6 Formell kompetanse i dagens koordinerende enhet i Farsund: Sykepleier Vernepleier Sosionom Fysioterapeut Ergoterapeut I tillegg har enheten ansatte med lang og variert erfaring fra saksbehandling innen kommunale tjenester.

7 Oppgaver tillagt koordinerende enhet i Farsund: Veilede og informere – eks via kommunens nettsider Fokus på brukermedvirkning i alle tjenester Mottak av henvendelser Overordnet ansvar for individuell plan på systemnivå Oppnevning av koordinatorer – (både med og uten ip) Opplæring og veiledning av koordinatorer Oversikt over individuelle planer og bruken av disse Systemansvarlig Acos IP Oversikt over tjenester, tjenestesteder, tiltak, tjenestebeskrivelser Oversikt over samhandlingspartnere internt og eksternt Oversikt over spesialisert re-/habilitering God kunnskap og oversikt over lovverk innen re-/habilitering

8 Litt om effekter av web-basert IP På individnivå: Planeier gis større mulighet til direkte medvirkning – Direkte medvirkning til innhold og deltagelse – Individuell plan eies og styres av planeier. – Kontroll på tilgang til opplysninger (konfidensialitet) Planeier deltar i rettighetsstyringen og tilgangskontrollen. Planeier bestemmer hvem som skal få se hva, og når noen eventuelt ikke skal delta i arbeidet lenger. En person eller instans får ikke tilgang uten godkjenning fra planeier, slik at planeier til enhver tid vet hvem som kan tilgang til hans/hennes opplysninger. Meldingssystemet i planen gir muligheter til kontakt/kommunikasjon mellom planeier og de ulike deltakerne i planen også utenom planmøtene.

9 Samhandling forenkles – Kommunen og spesialisthelsetjeneste/andre tjenesteytere kan delta uavhengig av hvor de befinner seg geografisk – Effektiv og tydelig kommunikasjon mellom deltakerne – Elektronisk meldingssystem (møtevirksomhet og tiltaksendringer) – Reduserer behovet for fysiske møter, reiser og tid på telefon Forandret rolle og mindre arbeid for koordinator – Enklere å utarbeide, oppdatere og endre planen – Møtevirksomhet og tiltaks oppfølging er forenklet

10 Effekt av web- basert IP på systemnivå: Web-basert IP gir kommunen en overordnet, samlet og anonymisert statistikk, som viser omfanget av individuelle planer i Farsund. Gir kommunen god oversikt over hvor mange planer som til enhver tid er i aktiv bruk, og hvor mange som er passive. Gir også oversikt over hvor mange planer den enkelte koordinator har ansvar for, aldersfordeling på planeier med mer. Dette kan danne grunnlag for et viktig oppfølgingsarbeid i kommunen.

11 Takk for meg…


Laste ned ppt "Koordinerende enhet Farsund kommune. Fra kommunens helse og omsorgsplan (vedtatt 2012) Kommunen manglet en tydelig, åpen og tilgjengelig koordinerende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google