Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV alene, eller sammen med andre? Hvordan kan NAV inngå som en del av et helhetlig velferdstilbud i kommunene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV alene, eller sammen med andre? Hvordan kan NAV inngå som en del av et helhetlig velferdstilbud i kommunene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV alene, eller sammen med andre? Hvordan kan NAV inngå som en del av et helhetlig velferdstilbud i kommunene?

2 Brukerperspektivet. Samarbeid på tvers av virksomheter: Når det er nødvendig for å yte en forsvarlig og helhetlig tjeneste til brukeren. På en måte som gir brukeren reell medbestemmelse i eget liv, og eierforhold til de tiltakene som iverksettes.

3 Tjenesteperspektivet Samarbeid på tvers: Nødvendig å for å levere en forsvarlig tjeneste. Uhensiktsmessig å opprette parallelle funksjoner i flere tjenester. Utvikler kvalitet og kompetanse i den enkelte tjenesten.

4 Utviklingstrekk i velferdstjenestene Fra generaliserte til spesialiserte tjenester. Overføring av oppgaver og ansvar til kommunene NAV-reformen Skilte «sosialkontoret» fra de øvrige kommunale velferdstjenestene ”Deling” av lovverket Lov om sosiale tjenester i NAV Helse- og omsorgstjenesteloven Styrking av rettigheter Rettsikkerhet Enkeltvedtak om tjenester Tilsyn og internkontroll

5 Det kommunale fagfeltet (slagmarken?) NAV Helse Psyk Barne vern Barne vern Flyktning Rus Skole Bolig

6 NAV-kontorets oppgaver og funksjon 1)”Flere i arbeid og færre på stønad” 2)Rettighetsavklaring 3)Inntektssikring - Lov om sosiale tjenester i NAV.

7 NAVs funksjon i hjelpeapparatet NAV har en sentral rolle fordi: ”Alle” må forholde seg til NAV. NAV møter mennesker når livet har endret seg. NAV har en lovpålagt veiledningsplikt. Forvaltningsloven Lov om sosiale tjenester i NAV Forpliktelsene er uavhengig av «fagområde»

8 Utviklingstrekk i NAV-kontoret Selvbetjeningsløsninger og kontaktsenterne tar de enkle oppgavene. Rendyrking og strukturering av oppfølgingsoppgavene Statlig ytelsesforvaltning er tatt ut av lokalkontorene. I mindre grad styrt av ytelser. Men fortsatt litt for mye… Større andel av ressursene går til oppfølging av brukere med sammensatt problematikk Økning i antall sosialhjelpsmottakere og utbetaling av sosialhjelp ”Opphopning” av langtidsmottakere Sammensatt problematikk – langt unna arbeidsmarkedet. Yrkesrollen: Fra «saksbehandler» til «veileder»

9 Hvorfor må NAV samarbeide? ”Ingen av NAV sine brukere har økonomiske problemer…. ”

10 Hva trenger NAV å samarbeid om? Tilgang på spesifikk kompetanse. Kartlegging og utprøving. Utredning Dokumentasjon Vurdering av ulike handlingsalternativer Bistand i kvalifiserings/rehabiliteringsprosessen Praktisk oppfølgingsbistand/støtte Praktisk bistand for øvrig Boligfremskaffelse og veiledning Tjenester til barn og andre familiemedlemmer.

11 Hva er NAVs bidrag i samarbeidet? «Fanger opp» behov og rettigheter. Bidrar med forutsigbar inntekt Gir fokus rehabiliteringsprosessen Gir fagtjenestene ”arbeidsro” Disponerer et betydelig virkemiddelapparat. Har spisskompetanse på arbeidsmarked og økonomi.

12 Helhetlig virksomhet At tjenestene samlet sett dekker kommunens ansvar og oppgaver I lovverket skilles det ikke på NAV og kommunen. Effektiv ressursutnyttelse Sørge for at hver enkelt virksomhet får optimale forhold til å løse sin spesifikke oppgave. Klare ansvarsområder. Unngå «ansvarsløse» områder Unngå dobbelt tjenesteyting Ha oversikt over de samlede konsekvensene av tiltak i enkeltvirksomheter. Styrer beslutningsprosessen.

13 Koordinering og ledelsesforankring Skriftlige rutiner/instrukser for samhandlingen Konkrete beskrivelser av Oppgaver/ansvar Forventninger og standarder Roller i samarbeidsrelasjonen Forankres på overordnet nivå i administrasjonen NAV bør organiseres i samme ”sektor” som øvrige kommunale velferdstjenester. Nærhet til nærmeste felles beslutningstaker Deltakelse i relevante ledelsesfora. Enklere å holde oversikt over om kommunen samlet sett, oppfyller lovkrav.

14 Forutsetninger for samarbeid. Gjensidig oppfatning av nytte – i forhold til ressursbruk Sammenfallende forventninger til hverandres bidrag i samarbeidet. Samme grad av ”eksklusivitet” – likeverdighet i samarbeidet. Forståelse for rammebetingelser og funksjoner. Regelverk Praksis Likebehandling Aksept av samhandlingsregler. Likeverdig tilgang til tjenester og ytelser Åpen og tydelig kommunikasjon internt. MEN Tverrfaglig lojalitet eksternt.


Laste ned ppt "NAV alene, eller sammen med andre? Hvordan kan NAV inngå som en del av et helhetlig velferdstilbud i kommunene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google