Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.12.2012informasjon fra Haugesund kommune1 BESTILLERKONTORET Pårørendeskole 03.12.2012 Edel K. Mikkelsen og Anita H. Villanger Enhetsleder Bestillerkontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.12.2012informasjon fra Haugesund kommune1 BESTILLERKONTORET Pårørendeskole 03.12.2012 Edel K. Mikkelsen og Anita H. Villanger Enhetsleder Bestillerkontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 informasjon fra Haugesund kommune1 BESTILLERKONTORET Pårørendeskole Edel K. Mikkelsen og Anita H. Villanger Enhetsleder Bestillerkontoret HAUGESUND KOMMUNE

2 informasjon fra Haugesund kommune2 Presentasjon av Bestillerkontoret Bestiller-utførermodell Generelt om Bestillerkontoret i Haugesund kommune e-post :

3 informasjon fra Haugesund kommune3 Bestiller-utfører modellen: Rettsikkerhet for borgerne; –forutsigbarhet og likebehandling At borgerne får et likeverdig tilbud – uavhengig av bosted i kommunen, boligstandard og alder At tjenesten holder den kvalitet som er forutsatt At utfører følger opp vedtak og gir tjenester At utfører har økonomi til å utføre de pålagte oppgaver Skille bestiller- og utførerrollen (forvaltning og tjenesteyting)

4 informasjon fra Haugesund kommune4 Bestillerkontoret kan tildele følgende tjenester: Personlig hjelp Praktisk bistand Miljøarbeidertjeneste Brukerstyrt personlig assistent Individuell plan Ferdig middag Dag-/aktivitetstilbud Trygghetsalarm Omsorgslønn Støttekontakter Avlastningstiltak Sykehjemsplass Aldershjemsplass Omsorgsboliger i regi av Haugesund BoligbyggelagHaugesund Boligbyggelag Kommunale omsorgsboliger Boliger for mennesker med utviklingshemminger Boliger for mennesker med psykiske lidelser Bestillerkontoret er koordinerende enhet (KE) for rehabilitering og habilitering i Haugesund kommune.

5 informasjon fra Haugesund kommune5 Bemanning: 3 saksbehandlere for hjemmetjenester 2 saksbehandlere til institusjonsbaserte tjenester 1 saksbehandler ansvarlig for barn/unge med utfordrende livssituasjon Konsulent for tjenester til personer med utv.hemming /IP koordinator Rådgiver / jurist 2 Sekretærer Enhetsleder

6 informasjon fra Haugesund kommune6 KVALITETSNIVÅ Faktorer som er viktige for tjenestemottaker: Brukermedvirkning Kontinuitet Integritet Trygghet Rett til et aktivt og meningsfullt liv Tilgjengelighet

7 informasjon fra Haugesund kommune7 KVALITETSNIVÅ Utforme tverrfaglig tilbud sammen med brukeren – Ta hensyn til brukers ønsker og behov Koble inn pårørende og samarbeidsparter brukernes behov - Samtale med/hjemmebesøk Bruke utarbeidet kartleggingsskjema

8 informasjon fra Haugesund kommune8 KVALITETSNIVÅ Medansvar - Bruker og pårørende trekkes inn. Bruker har ansvar for eget liv Likeverdig og helhetlig vurdering - Helsetilstand og funksjonsnivå avgjør hjelpetiltak. Kartlegging og vurdering Fleksibilitet - Ta hensyn til at brukeres ønsker og behov kan variere Finne praktiske løsninger som ivaretar brukerens hjelpebehov

9 informasjon fra Haugesund kommune9 Tjenestetilbudet Hjemmebaserte tjenester og forebyggende tiltak Hukommelsesteamet Haraldsvang omsorgssenter Sykehjem med skjermet enhet og samsehage. Udland omsorgssenter Sykehjem med skjermet enhet og sansehage Stølen med skjermet enhet, sansehage og dagavdeling Bjørgene omsorgssenter Sykehjem med med skjermet enhet, sansehage og ambulerende demensteam (prosjekt)

10 informasjon fra Haugesund kommune Søknad om tjeneste Inn Henvendelse Dag 1 søknad Varsling fra HS Saken registreres i Gerica Dag 2

11 informasjon fra Haugesund kommune11 Rutine for saksgang Saken fordeles Innhenting av opplysninger Vurdering- drøfte med bruker Dag 4 Kartlegging : Kartleggingskjema Brannskjema Tannbeh. skjema Egenbet. oversikt Serviceerklæring IPLOS nøkkelboks Råd og veiledning evt. oversendes til rett instans Ut

12 informasjon fra Haugesund kommune Rutine for saksgang Vurdering og drøfting med utfører Vedtak fattes Innen 30 dager Positivt vedtak sendes søker Jfr. FVL Negativt vedtak sendes søker jfr. FVL Saken til arkiv Ut


Laste ned ppt "03.12.2012informasjon fra Haugesund kommune1 BESTILLERKONTORET Pårørendeskole 03.12.2012 Edel K. Mikkelsen og Anita H. Villanger Enhetsleder Bestillerkontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google