Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hanne Elin Skår Forløpskoordinator ved Helse Førde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hanne Elin Skår Forløpskoordinator ved Helse Førde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hanne Elin Skår Forløpskoordinator ved Helse Førde.

2  Ein meir brukerorientert kreftomsorg.  Norge skal bli eit foregangsland for gode pasientforløp og for kreftforebygging.  Fleire skal overleve og leve lenger med kreft.  Best mulig livskvalitet for kreftpasientar og pårørande.  Modellen er henta fra Danmark.

3  Formålet er at kreftpasientar skal oppleve eit godt organisert og forutsigbart forløp uten unødvendige ikkje medisinsk begrunna forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  Eit pakkeforløp er eit standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon med pasient og pårørande og konkrete forløpstider.

4  26 organspesifikke pakkeforløp. Dei største er lunge, bryst, prostata og tjukk/endetarmskreft.  Diagnostisk pakkeforløp, uspesifikke symptomer som kan være kreft for eksempel vekttap og anemi.  Metastase med ukjent utgangspunkt.

5  Utredning.  Initial behandling.  Oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall.  Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for diagnostikk og behandling er utgangspunktet for pakkeforløp kreft.

6  Kalenderdagar.  I kvart pakkeforløp er det forløpstider fra henvisning-og utredningsfasen fram til oppstart av behandling.  Ulike tider for kvart enkelt pakkeforløp.  Er normgivande, fortsatt gjelder pasientrettighetslova §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

7  Forløpstidene vert monitorert ved at definerte koder blir lagt inn på ulike målepunkt.  Start pakkeforløp.  Utredning start.  Biopsi.  Beslutning i tverrfaglege møter (MDT).  Initial behandling start.  Tall fra NPR etter koding av pakkeforløp.

8  Mistanke om kreft.  Begrunna mistanke om kreft.  Filterfunksjon.

9  Sikre rask og god informasjonsutveksling.  Rask utredning forutsetter at alle relevante opplysningar om pasienten er tilgjengelige.  Henvisande lege er ansvarleg for at henvisning stemmer med gjeldande standard og diagnoseveiledar for det aktuelle pakkeforløp.  Komorbiditet.

10  Henviser til spesialisthelsetenesta ved mistanke om eller ved begrunna mistanke om kreft.  Informasjon om pakkeforløp til pasient ved mistanke om alvorleg sjukdom.  Fungerer som ein koordinator for pasientar i den tida dei ikkje er inneliggande på sjukehus.

11  Kliniske beslutningar på best mulig tverrfagleg grunnlag. MDT også i samarbeid med HUS.  Ulike behandlingsmuligheter skal vurderast.  Beslutning om diagnose, sjukdomstadium og valg av behandling.  Beslutningar skal journalførast.

12  Informasjon og samtale med pasient og pårørande.  Målet er at ein skal oppleve god informasjon, involvering, innflytelse og dialog med helsetjenesta  Respekt og empati.  Medvirkning og kommunikasjon gir eit tilrettelagt pasientforløp med god kontinuitet.

13  2 forløpskoordinatorar. Skal sikre samanhengande aktivitet i heile pakkeforløpet.  Medisinsk og kirurgisk klinikk. Etablere samarbeid med dei ulike avdeligane om pakkeforløp. Faste MDT møter.  Kontaktinformasjon ut til avdelingane, visittkort og eiga arbeidsgruppe i Dips, «Pakkeforløp kreft kontor»  Tilgjengelighet.  Samarbeid med PKO. Koordinator samarbeid mellom Helse Førde og anna helseforetak (HUS).

14 De fire pakkeforløpene er kommet godt i gang, men analysene tyder på en viss feilregistrering av kodene. Fordelingen mellom sykehusene / HF-ene med henblikk på andel inkluderte: HUS:64 % Haugesund:85 % Førde:89 % SUS:81 % HDS:64 %

15  Forløpskoordinator kodar dei ulike tidene i eit pakkeforløp i DIPS.  Målet er at 70 % av pasientane skal få utredning og behandlingstart innan dei angitte ventetidene,og at 70 % av pasientane vert inkludert i pakkeforløp kreft.  Dei ulike ventetidene vert registret (koda) og ein får kvar månad tall fra NPR.

16  Felles motivasjon fastlege/spesialisthelsetenesta.  Gode henvisningar.  Korte ventetider, finne flaskehalsar.  Samarbeid mellom forløpskoordinatorar.  Koordinatornettverk med kreftkoordinatorar i kommunane og Kreftforeninga.

17 Takk for meg ! «Hvis du ser at nokon er svak, så gje dei ein verden der dei er sterke nok»


Laste ned ppt "Hanne Elin Skår Forløpskoordinator ved Helse Førde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google