Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling -utfordringer- Anne-Tove Brenne, overlege Kreftklinikken St. Olavs Hospital Kompetansesenter i Lindrende Behandling Midt-Norge 20.03.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling -utfordringer- Anne-Tove Brenne, overlege Kreftklinikken St. Olavs Hospital Kompetansesenter i Lindrende Behandling Midt-Norge 20.03.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling -utfordringer- Anne-Tove Brenne, overlege Kreftklinikken St. Olavs Hospital Kompetansesenter i Lindrende Behandling Midt-Norge 20.03.2014

2 Utfordringer innen kreftomsorgen

3 Totalt antall krefttilfeller øker 1975: 12941 nye krefttilfeller 2010: 28271 nye krefttilfeller

4 … flere kreftoverlevere 1975: 52 572 personer levde med kreftsykdom 2010: 207 224 personer levde med kreftsykdom

5 Mange dør fortsatt av kreft 2011: 10 838 personer døde av kreft i Norge

6 I Norge dør kun 12 % av kreftsyke hjemme – Norge: 12.8% – England: 22.1% – Belgia: 27.9% – Italia: 35.8% – Nederland: 45.4% Gomes, Annals of Oncology, 2012 Cohen, JCO, 2010

7 nrk.no 29.03.12

8 Kreftbehandlingen blir stadig mer kompleks Økte forventninger hos pasientene Økt poliklinisk drift ved sykehusene Samhandlingsreformen fra 2012 –BEON

9 Hva trenger pasienten? Høy kvalitet på behandling og oppfølging Oppfølging så nær hjemmet som mulig Sømløse vekslinger mellom ledd i behandlingskjeden Å bli sett og hørt

10 Kreftpasienten

11 Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

12 Fem målområder

13 Pasientforløp HD: ”…avgjørende vekt på utvikling av standardiserte pasientforløp, som virkemiddel for å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for sammenhengende helsetjenester og god samhandling”

14 Pasientforløp Avviksmeldinger og pasientklager har vist at forløpene ikke fungerer som de skal Risikoområder: forsinket utredning, mangelfull informasjonsflyt, manglende kontinuitet, manglende overvåking av komplikasjoner

15 Definisjon pasientforløp En modell for en koordinert, tverrfaglig behandlingsprosess med et avklart start- og endepunkt for en definert pasientgruppe, basert på en normativ beskrivelse av mål og tiltak. Forløpet skal fremme samhandling, pasientsikkerhet og pasienttilfredshet, og være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis, samt sikre effektiv ressursutnyttelse og gi målbare resultater.

16 Målsetting Bedre logistikk og samhandling Redusere risikofaktorer og øke pasientsikkerhet Økt forutsigbarhet og forståelse for pasient og pårørende Økt trygghet

17 Barrierer Mangelfull informasjon i forhold til oppfølging av pasient Ikke oppdaterte medisinlister, feil på resept Mangelfull dialog mellom kommunale aktører Innhold og kvalitet i dokumentasjon varierer Utfordrende utreiseplanlegging og mottak av pasient

18 Best mulig livskvalitet Styrke det palliative tilbudet WHO’s målsetting: ”lindring av smerter og andre fysiske symptomer sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer” Redusere bivirkninger og seneffekter Styrke tilbudet om rehabilitering og hjelp til mestring

19 Utfordringer Koordinering av tjenestene/ oppfølging av pasienten – I spesialisthelsetjenesten: pasientansvarlig lege, sykepleier eller spesielt ansatt koordinator – I kommunehelsetjenesten: Kreftkoordinator, hvis ikke fastlege, ressurssykepleier eller kreftsykepleier kan fungere som koordinator Ingen pasient skal bli overlatt til neste omsorgsnivå uten at det er oppnevnt et kontaktpunkt og neste aktivitet er avtalt.

20 Kreftkoordinator Fyller et behov Støttesamtaler 93 % Økonomisk rådgiving 80 % Henviser videre til fastlege 89 % Henviser til NAV 80 % Petter Lindseth og Frank Herman Hernes: Kreftforeningen. Kreftkoordinatorer i kommunene, 1. resultatrapportering, implikasjoner for oppfølgingen, høst 2013

21 Konklusjon Flere får kreft, flere overlever kreft Fortsatt dør mange av kreft I Norge dør få hjemme Kreftbehandlingen er i stadig endring Økt fokus på pasientforløp for å styrke samhandling, pasientsikkerhet og pasienttilfredshet Barrierer både innad og mellom nivåene i helsevesenet Økt fokus på å styrke det palliative tilbudet, dette vil kreve tverrfaglighet Kreftkoordinator: Fyller et ”hulrom” som pr. i dag ikke er fylt av andre

22 Kilder: Fagrapport: Status, utviklingstrekk og utforringer på kreftområdet, Helsedirektoratetes innspill til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017, publisert juni 2013 Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen: Statusrapport 1. halvår for delprosjektet ”Bedre pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten”, 20.05.11 Petter Lindseth og Frank Herman Hernes: Kreftforeningen. Kreftkoordinatorer i kommunene, 1. resultatrapportering, implikasjoner for oppfølgingen, høst 2013


Laste ned ppt "Samhandling -utfordringer- Anne-Tove Brenne, overlege Kreftklinikken St. Olavs Hospital Kompetansesenter i Lindrende Behandling Midt-Norge 20.03.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google