Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Poliklinisk ergoterapi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Poliklinisk ergoterapi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Poliklinisk ergoterapi
Erfaringer fra Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger

2 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Innledning - Om SI – Kongsvinger - Erfaringer med poliklinisk ergoterapi og prioritering av polikliniske pasienter - Utfordringer fremover Først gi en kort presentasjon av sykehuset Si noe om vår erfaring med polikliniske pas. Har i mange år hatt polikliniske pasienter, mer enn 20 år Til slutt peke på noen utfordringer Peke på noen utfordringer fremover for oss som ergo – Og noen utfordringer vi opplever det er viktige at NETF engasjerer seg i.

3 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
SI - Kongsvinger Lokalsykehus Sentralsykehus Poliklinikker bl.a.: - Revmatologisk - Kirurgisk inkl. ortopedi og revmakirurgi - Medisinsk Kongsvinger del av SI –som omfatter all spesialisthelsetjeneste i hele Oppland og Hedmark fylker. Lokalsykehus for Sør- Hedmark og Nes i Akershus ”Sentralsykehus” funksjon revmatologi og revmakirurgi for deler av Hedmark og andre som velger oss – fritt sykehusvalg. Poliklinikker Disse som henviser til ergo Også andre på sykehuset

4 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Ergoterapitjenesten 3,8 ergoterapeuter (inkl. 1,0 fagkoordinator) 1,0 aktivitør Fysioterapitjenesten og sosionomtjenesten utgjør sammen med ergoterapitjenesten EFS avdelingen.

5 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Poliklinikker Kirurgisk poliklinikk Kirurgisk poliklinikk inkluderer ortopedisk og revmakirurgisk poliklinikk. De fleste polikliniske pas som henvises til ergo på Si –Kongsvinger, henvises fra kirurgisk poliklinikk. Pas. med håndskader/frakturer/planlagte operasjoner. Annen ergoterapeut, Ida Lystad jobber mest med disse pas. Antallet polikliniske pasienter har steget i mange år. Stagnert i det siste. Mellom 200 og 300 pasienter årlig nå. Avhengig av legens henvisning Aktiviteten har dreid fra inneliggende pas – poliklinikk. Når det gjelder håndopr./skader Mindre antall revmakirurgiske inngrep – ikke tatt med tall men erfarer det. Håndskader kompliserte som trenger oppfølging over tid – evt. Samarbeid med Rikshospitalet. Økt –tilpasning av prefabrikkerte orthoser – en del artrosepasienter her. Enklere – mindre inngrep, fakturer, raduisfrakturer – veiledning en/få ganger – klarer seg på egnehånd. Ergo selv prioriterer i samarbeid med lege – hvor omfattende oppfølging. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten – prioritere de mer kompliserte. Arbeidspress – varierer – betydning for prior.- Vanskelig å henvise ”ut”. Noen pasienter med f.eks radiusfrakturer henvises videre bla. til fysikalske institutt, ellers er det lite kompetanse i distriktet på håndterapi.

6 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Poliklinikker Revmatologisk Økende bevissthet på å bruke det tverrfaglige tilbudet ved sykehuset til revmatologiske pas. Pas gruppen – i endring – ikke så aktuelt / ønsket med innleggelse /behandlingsopphold som tidligere. Unge aktive pas. Ønsker heller poliklinisk tilbud. Ergoterapi: Generelt/spesifikke ADL- utfordringer Veiledning – hjelpemidler Tilpasning/søknad om orthoser Varmehjelpemidler Annet prioriteringsspørsmål: Prioritering av artrosepas? – stor nytte av ergoterapitjenester nytte for å fungere i hverdagen.

7 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Poliklinikker Medisinsk To tilbud: Håndorthoser for slagpas Førerkortvurderinger

8 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Dagrehabilitering/poliklinisk rehabilitering Også en form for poliklinisk aktivitet. Dagrehab. tilbud hovedsakelig for slagpasienter 4/5pas daglig. Bor hjemme. Har ulike behandlinger, tverrfaglig tilbud. Prioriteres – ut fra pasientenes behov – og kapasitet ifht plasser. Dagrehab for et mindre antall revmatologiske pas. Geografisk avstand er her en utfordring. Prioritering: Økonomien er avgjørende for at vi har dagrehab. pasienter. Ikke tjent på å ha et dagrehabtilbud til slagpas – ikke beholdt tilbudet. Det sier noe om Hvor viktig økonomiske føringer er: Vi som ergoterapeuter er pålagt å prioritere å gi disse pas et behandlingstilbud– p.g.a takstsystemet.

9 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Prioritere mellom inneliggende og polikliniske pasienter? Inneliggende/poliklinikk? Hvilke pasienter skal vi prioritere ? Pasientenes behov styrende for prioriteringen? Slik det burde være, men …. som eksemplene viser, veier økonomiske hensyn tungt Ikke enten poliklinikk eller inneliggende pasienter, men både og hos oss. Generell dreining mot mer polikliniske helsetjenester – ergoterapi må da også følge med i utviklingen og jobbe poliklinisk.

10 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Prioritering Overordnede føringer for prioritering - fra helsemyndighetene, helseforetaket Økonomiske føringer Overordnede føringer om pasientgrupper og tjenester som skal prioriteres Økonomiske føringer Et argument for poliklinisk ergo var at det ga inntekter til sykehuset. Men dette har blitt veldig redusert – slik vi erfarer det. Bruk av ergoterapi poliklinisk er god service for pasientene. Legene ser nytten av det for pasientene. Vi avhjelper legene i deres arbeid. Gratis/”billig” for pasientene. Det hadde vært et argument for økt poliklinisk ergoterapitilbud at man kunne tjene penger på det. ”Produksjonen” av DRG Takster Tilleggstakster og/eller egenandeler Drive privat som ergoterapeut, – tilsvarende fysioterapeutene, dersom det var økonomisk mulig. Oppgavene er der. Om vi liker et eller ikke – økonomien er det som i stor grad styrer prioriteringene.

11 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
”Pasientflyt” Legen henviser - Avgjørende for prioritering av pasienter. Legene på poliklinikkene henviser til ergoterapeut – og andre faggrupper. Legen prioriterer! Når pasienten er henvist til ergoterapeut, er det ergoterapeuten selv prioriterer tiltak – i samarbeid med henvisende lege og evt. andre aktuelle faggrupper. Ressursbruk ifht den enkelte pas er det i stor grad ergoterapeuten selv som prioriterer. Vi ønsker at heller for mange enn for få pas henvises - så vi kan prioritere hvor vi ser størst behov for våre tjenester. Hvem trenger kun kort veiledning? Hvem kan henvises videre ut av sykehuset, til institutt? Kompliserte som kan trenger å gå hos oss over tid - Vi er spesialisthelsetjeneste, det må være førende for våre prioriteringer. Behov for ett tverrfaglig tilbud. Rett pas henvist? ???

12 2001 – endelig ga ergoterapi inntekter til sykehuset.
Artikkel i ergoterapeuten av Line Strømhaug Begynte å bruke de polikliniske tilleggstakstene. De beste årene bidro vi til opp mot ,-kr i inntekter. Takstene ga inntekt til poliklinikken, ikke til ergoterapien. Dette var et argument for å tilby pasienter poliklinisk ergoterapi og for å opprettholde stillinger/besette vikariater. Etter hvert gikk dessverre takstene ned.

13 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
August 2009: - På NETF.no: Presentert forslag om egenandeler for flere yrkesgrupper enn leger, også ergoterapeuter! Endelig!!  Januar 2010: - Ergoterapeutene var ikke med likevel.  Forslag for 2010 Så kom definisjonen på annet helsepersonell i den endrede forskriften om utgifter til poliklinisk legehjelp/helsetjeneste. –Da var ergoterapeutene borte! Jordmødre, sykepleiere, tannleger, psykologer og audiografer var derimot med! Hva har skjedd? Det lurer vi veldig på! -Dette må det jobbes hardt for å få endret!

14 2010: Egenandeler på materiale: 25,- kr. 75,- kr.
Egenandel for beh – brukes noen steder? Poliklinikk også over på ISF finansiering Satser og reglementer Utfordrende å følge med Endres av og til flere ganger pr. år.

15 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Hva erfarer vi er ”styrende”? Økonomien. Hva forsøker vi å ”styre etter”? Pasientens behov. Min opplevelse av utviklingen i helsetjenesten – økonomi er stadig mer styrende for prioriteringene som gjøres. For mye. Vi forsøker å prioritere ut fra pasientenes behov, men…. Kommer ikke utenom pengespørsmålet. Må forholde oss til den virkeligheten vi lever i. Vi trenger å har to tanker i hodet samtidig – pasientenes behov samtidig som vi forholder oss til den økonomiske virkeligheten vi lever i.

16 Hva blir lagt mest vekt på?
Økonomi eller etikk? Hva blir lagt mest vekt på? Stiller spørsmålet. Hva styrer våre prioriteringer? Hva skal styre våre prioriteringer? Reflektere bevisst!

17 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Økonomisk diskriminering? Stille spørsmål ved: Foregår det en Økonomisk diskriminering – av ergoterapi? Av pasientgrupper som har behov for våre tjenester? Kommunene får tilskudd for å ansette fysioterapeuter, ikke for ergoterapeuter. Vi har ikke refusjon gjennom nav – kan ikke drive polikliniske tilbud. Vi kan Ikke bruke egenandeler/takster ved poliklinikk.

18 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Utfordringer Økonomiske forutsetninger Prioritering Netf: Jobbe for endrede økonomiske forutsetninger for ergoterapeuter! Både ifht poliklinikk og generelt. Dette har betydning for prioritering av pasientgrupper og faggrupper. Uansett om vi liker det eller ikke, økonomien styrer i stor grad.

19 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Koding! Dette er utfordrende synes vi. Er det vi som ikke har funnet de smarte løsningene? Hvem finner frem i ”jungelen”? Vi kunne ønske oss noe felles for ergo innen somatisk helse her. Inneliggende pas? Poliklinikk? Poliklinisk rehab? LMS NCMP ISF Poliklinikkforskriften Hva gjelder hvor? Og når? Og hva er de siste endringene?

20 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Henvisninger Eksterne henvisninger - Ergo kan ikke motta eksterne henvisninger. Disse må til de respektive poliklinikkene for registrering på en ansvarlig lege. Problemstilling som er litt på siden av dagens tema – Handler om prioritering og ressursbruk likevel Tungvint system. Siste to uker – tre henvisninger fra fastleger . Vi har da to alternativer. 1 – få en lege på poliklinikken til å reg. denne og stå som ansvarlig - returnere henvisninger til fastlegen og be vedkommende sende henvisningen til poliklinikken og beskrive at det f .eks er tilpasning av orthose som er ønsket helsehjelp. Alt. 2 medfører nok at noen ikke får aktuell helsehjelp eller at de må vente unødig lenge. - som igjen kan medføre lengre sykemeldingsperiode…..

21 elin.mangen@sykehuset-innlandet.no. 17.02.10.
Utfordringer til NETF og for ergoterapeuter innen somatisk helse Vi har en jobb å gjøre! Finne frem i ”kodejungelen” Finne frem og utnytte de økonomiske mulighetene som eksisterer. Jobbe for å få slutt på den økonomiske diskrimineringen av ergoterapi! Få ergo inn blant faggrupper som gir polikliniske takster/tilleggstakster/egenandeler (NETF) Det handler om fagets fremtid Om stillinger Og sist men ikke minst om de pasientene som har behov for våre tjenester! Gruppe til å jobbe med dette? Netf ta initiativ til dette? Kontinuerlig prosess å ”holde oss på banen” og følge med i endringer i helsetjenesten og befolkningens behov for helsetjenester.

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Poliklinisk ergoterapi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google