Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjon av strategisk plan Ny periode 2012 - 2016 Toppleiarmøte 24. november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjon av strategisk plan Ny periode 2012 - 2016 Toppleiarmøte 24. november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjon av strategisk plan Ny periode 2012 - 2016 Toppleiarmøte 24. november 2011

2 Agenda Status Utfordringsbilde Strategiske satsingar og mål Tiltak

3 Visjon, verdiar, mål og oppdrag er utgangspunktet Visjonen vår er: Fremme helse og livskvalitet i vest Verdiane våre er: Respekt i møte med pasienten Kvalitet i prosess og resultat Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg Måla våre er: Trygge og nære helsetenester Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Oppdraget vårt er: - Pasientbehandling -Utdanning av helsepersonell -Opplæring av pasientar og pårørende -Forsking

4 Status NrMilepælFerdig dato 1Når styret har godkjend rammene for strategiarbeidet25.05.11 2Når nosituasjonen er dokumentert (oppsummeringsnotat)15.06.11 3Når utfordringsbilde for Helse Bergen HF er identifisert (utkast)06.09.11 4Når storsamling om utfordringsbilde, satsingar og mål er gjennomført 13.09.11 5Når mål, satsingar og forslag til tiltak for komande fem- årsperiode er identifisert og prioritert 01.12.11 6Når forslag til korleis strategien skal følgjast opp er utforma01.12.11 7Når strategiplan 2012 – 2016 er behandla i føretaksleiinga06.12.11 8Når strategiplan 2012 – 2016 er behandla i styret21.12.11

5 Utfordringsbildet

6 Demografi og samfunnsutvikling Befolkningsutvikling på 12 % frem mot 2025 Antall personer over 70 år skal øke med 29% Migrasjon Storbyproblematikk –flere innvandrere –flere med psykiske lidelser –flere med rusproblemer –flere aleneboende

7 Sykdomsutvikling - hovedtrekk Kreft –26 000 nye krefttilfeller per år –10 000 dødsfall per året utgjør rundt 25 prosent av alle dødsfall. –Antall krefttilfeller vil øke med om lag 30 prosent fra 2004 til 2020 Psykiatri og rus Kroniske sykdommer Livsstilssykdommer Luftveissykdommer (KOLS) Demens

8 Teknologi og nye behandlingsmetoder Nye behandlingsmetoder vil ofte lede til bedre, men og mer ressurskrevende behandling Nye behandlingsmetoder kan åpne for vesentlige endringer i arbeidsdeling og pasientforløp Ny teknologi medfører endring i arbeidsprosesser Nye metoder gir økte forventninger i befolkningen

9 Politiske føringer Likhet og rettferdig fordeling av helse Juridiske rettigheter og valgfrihet for den enkelte pasient styrkes  Vi skal kombinere politiske føringer med den grunnleggende prioriteringer i norsk helsevesen, ref. prioriteringsforskriften og for eksempel 20 dagers frist for kreftpasienter

10 Er all behandling til det beste for pasienten? I livets startfase I livets sluttfase Når vi er usikre på om behandling virker Når kostnaden i stort er langt større enn forventet nytte Utfordringen er å ta stilling til hvordan vi skal prioritere og kommunisere vårt ståsted med befolkningen

11 Utdanning og forskning Behov for å utdanne flere med differensiert kompetanse Behov for forskningsmiljø som bidrar til: –Utvikling av klinisk praksis –Styrking av forskningssvake områder –Kunnskap om helsetjenesten Behov for samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner

12 Bemanningsutfordringen HELSEMOD (SSB) nasjonalt nivå: –2004: ca 230.000 årsverk –2025: ca 350.000 årsverk, estimert tilbud –2025: ca 390.000 årsverk, estimert etterspørsel 44 % av den nye arbeidsstokken som kommer på arbeidsmarkedet mot 2025 må inn i helse- og sosialtjenesten! ? Kilde: SSB/Spekter. Årsverk i spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten. Fremskrivning er basert på gjennomsnittlig økning siste 10 år.

13 Medarbeidere som vår viktigste ressurs Kompetanse Kapasitet Psykososialt arbeidsmiljø Kompetanse og kapasitet Rekruttere, utvikle og beholde ledere Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere

14 Samhandling Vi skal gjøre mindre av noe Vi skal gjøre det vi gjør bedre Vi skal spisse vår tjenester ytterligere Pasienten skal oppleve sømløshet Vi skal være likeverdige samarbeidspartnere med kommunen SAMLET SKAL VI TA UT GEVINSTER I FORM AV BEDRE OMSORG OG BEHANDLING TIL EN LAVERE KOSTNAD

15 Funksjonsfordeling Internt i helseforetaket – lokalsykehuset i spesialsykehuset Regionale, nasjonal og internasjonale spissfunksjoner og kompetansemiljø Private ideelle og kommersielle aktører Desentralisering vs. sentralisering av funksjoner

16 Pasienten i sentrum En helhetlig helsetjeneste Holdninger som skaper riktige forventninger Se pasienten som ressurs Se positive muligheter i samhandlingsreformen

17 Strategiske satsingar, mål og tiltak

18 Strategiske satsingar Samhandling Diagnostikk Høgspesialisert intervensjon og kirurgi Kreft Rus Psykisk helsevern barn og unge –opp til 23 år  ulike årsaker til at desse er peika ut

19 Samhandling Hovudutfordringar Etablere heilskaplege og koordinerte pasientforløp Kompetanseutveksling mellom 1. og 2. linjetenestene Sikre aktiv deltaking frå pasienten i eiga behandling Tiltak og fokusområde Iverksetting av samhandlingsreformen –Samarbeidskultur og –klima, gjensidig –Avtaleverk- ansvarsavklaring –Kompetanseutveksling –Felles møteplassar –IKT-system som understøttar informasjonsutveksling mellom nivåa –Etablere standardiserte pasientforløp for utvalde grupper Storbrukarar Intern samhandling –infrastruktur –logistikk Funksjonsfordeling lokalt og regionalt

20 Mål for revidert strategiplan (2012 – 2016) Vi skal …gje ei samanhengande og koordinert pasientbehandling i lag med kommunane … ha ei ansvarleg ressursforvalting som understøttar kjerneverksemda … vere opne om våre prioriteringar og resultat Vi skal … vere på internasjonalt nivå innan forsking, innovasjon og utdanning … vere eit regionalt og nasjonalt tyngdepunkt innanfor utvikling av helsetenestene … ha ein attraktiv, lærande og utviklande arbeidsplass, med eit godt arbeidsmiljø Pasientene skal … bli møtt av medarbeidarar med rett kompetanse, som har fokus på deira situasjon … ha tilgang til diagnostikk, behandling, rehabilitering og pleie av høg kvalitet, på rett omsorgsnivå … få god informasjon og opplæring, og vere aktive deltakarar i eiga behandling Trygge og nære helsetenester Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

21 1.2 Pasientane skal ha tilgang til diagnostikk, behandling, rehabilitering og pleie av høg kvalitet, på rett omsorgsnivå Etablere ny mottaksklinikk Utvikle differensierte behandlingstilbod og omsorgsnivå for fleire pasientgrupper –Intermediæreiningar –Bidra til øyeblikkelig hjelp tilbod i kommunane –Desentralisert spesialisthelseteneste Bidra til at fleire palliative pasientar har et godt tilbod i heimen eller i primærhelsetenesta gjennom –Kompetanseutveksling og faglege nettverk –Å utvikle gode kommunikasjonsrutinar Trygge og nære helsetenester

22 1.3 Pasientane skal få god informasjon og opplæring, og vere aktive deltakarar i eiga behandling Rettleie pasient og pårørande innanfor –Medikamentbruk –Behandlingshjelpemidlar –Eigeninnsats før og etter behandling –Ernæring og levevanar Pasientar med trong for samansette tenester –Tilbod om pasientkoordinator og individuell plan, i lag med kommunen Trygge og nære helsetenester

23 2.1 Vi skal gje ei samanhengande og koordinert pasientbehandling i lag med kommunane Utarbeide standardiserte og koordinerte pasientforløp –Store pasientgrupper –Storbrukarar, mellom anna pasientar med samansette lidingar –Pasientar som treng akutt hjelp Definere og følgje opp funksjons- og ansvarsfordeling –Rus, psykiatri og rehabilitering –LMS Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk

24 2.1 Vi skal gje ei samanhengande og koordinert pasientbehandling i lag med kommunane Utvikle fleire faglege nettverk som sikrar dialog mellom kommunar, fastlegar og spesialisthelsetenesta Utvikle ambulante tenester Utvikle desentralisere tenester Bidra til utvikling av IKT-system som understøttar samhandlingsreforma, mellom anna –Nasjonale portalar og IKT-system Meldingsløftet og Kjernejournal –Trygg overføring Epikrise på utskrivingsdagen og at utskrivingsnotatet føl pasienten –Telemedisinske løysingar Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk

25 2.3 Vi skal vere opne om våre prioriteringar og resultat Realisere prioriteringsforskrifta sin intensjon i alle ledd Prioriteringar kommuniserast ope og tydeleg Aktivt ta i bruk kvalitetsindikatorar Tiltak for at leiarar og fagpersonar møter media i ein open og god dialog Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk

26 3.1 Vi skal vere på internasjonalt nivå innan forsking, innovasjon og utdanning Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Utvikle systematisk samarbeid om forsking og utvikling mellom føretaket, utdanningsinstitusjonane og kommunane

27 3.2 Vi skal vere eit regionalt og nasjonalt tyngdepunkt innanfor utvikling av helsetenester Etablere eit miljø for helsetenesteforsking i samarbeid med universitet og høgskule Utveksle kunnskap og erfaring om utvikling av helsetenester med kommunane Utvikle og dele felles styringsinformasjon/-data med kommunane Utvikle gode samarbeidsmodellar med frivillige organisasjonar og det sivile samfunnet Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon


Laste ned ppt "Revisjon av strategisk plan Ny periode 2012 - 2016 Toppleiarmøte 24. november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google