Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Me skal levere tenester av god kvalitet gjennom kompetente medarbeidarar og brukardeltaking Helse og omsorg Kommunen si rolle i forskingsprosjektet Kvardagsrehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Me skal levere tenester av god kvalitet gjennom kompetente medarbeidarar og brukardeltaking Helse og omsorg Kommunen si rolle i forskingsprosjektet Kvardagsrehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Me skal levere tenester av god kvalitet gjennom kompetente medarbeidarar og brukardeltaking Helse og omsorg Kommunen si rolle i forskingsprosjektet Kvardagsrehabilitering - Bergen 6. april 2016 v/Synnøve Herre, prosjektleiar i Voss kommune

2 2 Voss kommune, helse og omsorg Organisasjonskart Vossamodellen Styringsgruppe Styringsgruppeleiar Per Waardal Prosjektgruppe Prosjektleiar praksisdel Kvardagsrehabilitering «Motorteam» : ergoterapeut, fysioterapeut. Heimetenestene : heimehjelp, helsefagarbeidar, sjukepleiar, vernepleiar, assistent. Forskargruppe Prosjektleiar forskingsdel Hanne Tuntland

3 3 Voss kommune, helse og omsorg Integrert modell, felles forståing og varig endring. Utnytta ressursane godt og spara køyretid. Motorteam: fysioterapeut og ergoterapeut Integrert modell i heimetenestene Tildelingskontoret Organisering

4 4 Voss kommune, helse og omsorg Å tilpassa, implementera og evaluera ein ny modell for heimebasert rehabilitering. Utsetja trong for hjelp blant heimebuande. Optimalisera mogelegheitene for god helse, tryggleik og deltaking i samfunnet. Auka jobbtrivsel blant involvert personell Gjera helsetenestene i kommunen betre rusta til framtidige utfordringar. Mål med prosjektet

5 5 Voss kommune, helse og omsorg Unik mogelegheit til å setja fokus på eit ynskt felt, rehabilitering og brukarmedverknad. Kostar ein del innsats, energi og ressursar, også økonomisk. Drahjelp til å komma i gang med meir førebyggjande og rehabiliterande innsats, setja i system. Kompetanseheving i form av kursing, studietur, hospitering, auka tverrfagleg samarbeid. Merksemd/blest, positivt for rekruttering av helsepersonell samtidig som det i periodar er arbeidskrevjande. Får servert forskingsresultat frå vår eigen kommune Konsekvensar av å delta i prosjekt

6 6 Voss kommune, helse og omsorg Auka fokus på brukarmedverknad og ressursar hjå brukaren. Nye måtar å yta tenester på, frå passiv omsorg til aktiv rehabilitering. Utforming av individuell tverrfagleg rehabiliteringsplan, dokumentasjon i digital pasientjournal, tidsregistrering m.m. Utval ut frå fastlagde inklusjons- og eksklusjonskriteriar. Ny metodikk for heimebesøk med nye kartleggingsinstrument. Endra arbeidsmetodikk og rutinar, alle jobbar mot same mål. Endra krav til personalet. Endring i tenestene

7 7 Voss kommune, helse og omsorg Utfordringar Fokus på tenesta i travel kvardag Finna egna brukarar Uavklart ansvarsfordeling Vaktturnus og utskifting av personell Sikra kontinuerleg opplæring av nye tilsette og ferievikarar Årstid

8 8 Voss kommune, helse og omsorg Viktig for å lukkast Felles mål definert av brukar Tverrfagleg informasjon før vedtak Tverrfaglege møte Ansvarsperson for rehabiliteringsforløpet Synleggjering av tiltak på arbeidslistene til heimetenestene Tidsavgrensa periode

9 9 Voss kommune, helse og omsorg Brei forankring på alle nivå i organisasjonen og hjå brukarar og pårørande. Einsarta informasjon. Våga å satsa og vera førebudd på utfordringar undervegs. God planlegging. Sikra likeverdig tilbod. Kjekt å bidra til forsking. Utan det praktiske arbeidet utført i kommunen ville det ikkje vore noko å forska på! Erfaringar å ta med seg vidare

10 10 Voss kommune, helse og omsorg Oppretthalda engasjement og gode rutinar, skapa eigarskap!

11 Me skal levere tenester av god kvalitet gjennom kompetente medarbeidarar og brukardeltaking Me sjåast


Laste ned ppt "Me skal levere tenester av god kvalitet gjennom kompetente medarbeidarar og brukardeltaking Helse og omsorg Kommunen si rolle i forskingsprosjektet Kvardagsrehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google