Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogmøte kommunereform 19.03.15 - Bakteppe for kommunereformen - Kommunen som tenesteytar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogmøte kommunereform 19.03.15 - Bakteppe for kommunereformen - Kommunen som tenesteytar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogmøte kommunereform 19.03.15 - Bakteppe for kommunereformen - Kommunen som tenesteytar

2 Målsetjingar med kommunereformen Stortinget har slutta seg til følgjande overordna mål for reformen som vil vere førande for kommunens arbeid: – Gode og likeverdige tenester til innbyggarane – Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling – Berekraftige og økonomisk robuste kommuner – Styrka lokaldemokrati

3 Ekspertutvalet: Kriterier for god kommunestruktur Regjeringa sitt Ekspertutval for kommunereform har sett opp ti kriterier for kommunane – som alle kommunar må vurdere: 1. Tilstrekkeleg kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkeleg distanse 4. Effektiv tenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valfridom 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høg politisk deltaking 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet

4 Ekspertutvalet tilrår tre kriterier 1.Kommunane bør ha minst 15 000-20 000 innbyggarar for å sikre god oppgåveløysing 2.Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområde 3.Staten bør redusere detaljstyringa, og ordningar for politisk deltaking bør vidareutviklast for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer

5 Status i kommunereformarbeidet i Ørskog

6 Ørskog kommune - folketalsutvikling

7

8 Ørskog kommune - demografi Folketalsutvikling fordelt på ulike aldersgrupper fram mot 2040

9 Behovet for kommunale tenester fram mot 2040

10 Kommunen som tenesteytar Kommunen har ei viktig rolle som produsent av velferdstenester Staten stiller krav til dei kommunale tenestene: – likeverdige. – god kvalitet – individuelt tilpassa Kommunane har i dag ei brei og omfattande oppgåveportefølje, med ansvaret for velferdstenester som barnehagar, grunnskular, helse- og omsorgstenester og sosiale tenester Nokre tenesteområde er store, andre er mindre og meir spesialiserte Kommunane har og ansvaret for planlegging og tilrettelegging for bruk av areal i kommunane, som tilrettelegging for næringstomter og bustadbygging. Kommunane har også store forvaltningsoppgåver knytt til mellom anna landbruk og handsaming av byggesaker Målsetjingar for Ørskog kommune knytt til tenesteproduksjon bør vere å ha tilstrekkeleg mengde teneste, å gi kvalitative og likeverdige tenester, samt å kunne tilby alle lovpålagde tenester. I dette ligg det også å vere ein attraktiv arbeidsgjevar, å kunne vere innovative og ha kapasitet til å møte utfordringar og utviklingskrav.

11 Spørsmål til diskusjon

12 Kommunen som tenesteytar - SWOT-analyse

13 Viktige «beslutningskriterier» for Ørskog i forhold til tenester Kva er viktigast: – Effektivitet – Tilgjengelegheit i nærmiljøet – Kvalitet/spisskompetanse Tenester for barn/ungdom – Helsestasjon – Barnevern – Grunnskule – Fritidsaktivitetar Tenester for vaksne – Lokal tilgang på varer og tenester – Trygge omgjevnader Tenester for eldre/sjuke Infrastrukturtenester (vatn, avløp, renovasjon etc.) Forvaltningsoppgåver Spesialist- og beredskapstenester

14 Gruppearbeid 4 grupper (1, 2, 3, 4) Kom med innspel til SWOT-analysen Kom med innspel til kva beslutningskriterier som er viktigast i forhold til ulike kommunale tenester i den nye kommunen


Laste ned ppt "Dialogmøte kommunereform 19.03.15 - Bakteppe for kommunereformen - Kommunen som tenesteytar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google