Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV, 25.09.2016Side 1 ”Flere i jobb ” Informasjon – NAVs brukerutvalg i Telemark 31. mai 2016 NAV Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV, 25.09.2016Side 1 ”Flere i jobb ” Informasjon – NAVs brukerutvalg i Telemark 31. mai 2016 NAV Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV, 25.09.2016Side 1 ”Flere i jobb ” Informasjon – NAVs brukerutvalg i Telemark 31. mai 2016 NAV Telemark

2 «NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet» (Meld. St.t. 33 (2015-2016)

3 NAV, 25.09.2016Side 3 Et mer arbeidsrettet NAV  Bedre kunnskap om arbeidsmarkedet  Tettere kontakt med arbeidsgiverne  Mer vekt på kvalitet og resultater for arbeidssøkerne, og mindre på telling av tiltaksplasser  Styrke samarbeidet med bemanningsbransjen  Videreutvikling av stillingsbasen  Forsterket håndheving av kravet til geografisk mobilitet

4 NAV, 25.09.2016Side 4 Tidligere innsats – tettere på brukerne  Flere selvbetjeningsløsninger, videreutvikle kanalstrategien  Frigjøre ressurser til arbeidsrettet oppfølging – Etaten bør ha større fleksibilitet til å vurdere anskaffelse vs egenproduksjon innenfor samlet økonomisk ramme – Omfanget vurderes i de årlige budsjettprosessene  Prioritere unge og forenkle garantiordningene – Tilbud om tiltak innen 8 uker for unge  Tydeligere krav til brukers aktivitet og medvirkning  Et mer likeartet reaksjons- og sanksjonssystem i inntektssikringsordningene – Innføre en mildere sanksjon når stans av ytelse er for strengt

5 NAV, 25.09.2016Side 5 Mer handlingsrom til NAV  Gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet, mindre detaljstyring og mer vekt på ledelse  Mer arbeidsrettet innhold i NAV-kontorene og forenklet brukeroppfølging  Mer lokal frihet til å velge tiltak basert på individuelle behov  Stimulere til større NAV-kontor – økt kompetanse på hvert kontor  Opphevet garantien for statlig bemanning  Økt samarbeid mellom stat og kommune om digitalisering av brukermøtene i NAV-kontorene

6 NAV, 25.09.2016Side 6 Samhandling  Helse – Tydeligere rolle/ansvarsdeling i Raskere tilbake – Samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og etaten vil bidra til å bygge ned barrierer som hindrer effektivt samarbeid og læring mellom de to sektorene – Bedre tversektoriell samordning på rusfeltet – ref. opptrappingsplan fra 2015  Kriminalomsorgen - avtale fra 2014 implementeres og evalueres  Utdanning – ref. St.t.mld. «Fra utenforskap til ny sjanse»  Integrering – ref. Stortingsmelding om integrering

7 NAV, 25.09.2016Side 7 Kapittel 5.3.7 to forslag fra ekspertgruppen som ikke følges opp  Flytte sosialfaglig veiledningsfunksjon fra fylkesmann til NAV fylke  Felles tariffavtale gjør vi ikke noe med før partene vil det

8 NAV, 25.09.2016Side 8 Antall arbeidssøkere med overgang til arbeid – hittil i år (brukere som ble inaktive i perioden mai - august 2015)

9 NAV, 25.09.2016Side 9 Antall brukere med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid – hittil i år (brukere som ble inaktive i perioden mai – august 2015)

10 NAV, 25.09.2016Side 10 Antall virksomheter med flere enn 5 ansatte som har fått arbeidsmarkedsbistand – Mål: 30% - april

11 NAV, 25.09.2016Side 11

12 NAV, 25.09.2016Side 12 Antall brukere med nedsatt arbeidsevne som deltar på utdanningstiltaket - april

13 NAV, 25.09.2016Side 13 Andel arbeidssøkere i aldersgruppen 20 – 24 år med oppfølging siste 3 måneder – april og hittil i år

14 NAV, 25.09.2016Side 14 Unge uføre 18 – 29 år April 2016

15 NAV, 25.09.2016Side 15 Hovedsatsingsområder 2016  Markedsarbeid – Formidling, rekruttering, inkludering og integrering – Mobilitet  Tiltaksgjennomføringen – Effekter – Individuelle tiltak  Ungdomssatsingen – Aktivitetskrav – Skole/utdanning  Brukeropplevelsen – Veiledningssentrene - Kanalstrategi – Økt digitalisering – Arbeidsrette tjenestene i kontoret  Aktivitetsverksted/Nedsatt arbeidsevne/AAP/Uføre  Integrering/Innvandrere (flyktninger)

16 NAV, 25.09.2016Side 16 Bedriftsundersøkelsen 2016 - hovedfunn  Høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med 2015  Flere, 23 %, av bedriftene i Telemark forventer økning i antall ansatte enn i 2015  Færre, 11 %, forventer nedgang  Mangel på 800 personer i Telemark  Størst mangel blant andre sykepleiere, andre helseyrker, helsefagarbeidere og sveisere  Utvalget i Telemark i 2016 besto av 893 bedrifter – representativt utvalg  Svarprosent 65

17 NAV, 25.09.2016Side 17 Egne spørsmål i Telemark (BU-16, 577 respondenter)  Er det i dag aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet? – Ja: 73 (12,7 %) Nei: 504 (87,3%)  Er det aktuelt å rekruttere arbeidskraft med minoritetsspråklig bakgrunn? – Ja: 295 (51,1 %) Nei: 282 (48,9 %)  Benytter virksomheten www.nav.no ved rekruttering?www.nav.no – Ja: 209 (36,2 %) Nei: 368 (63,8 %)  Hvor viktig er det for deg at den personen du skal ansette har formell kompetanse – Ikke viktig: 38 (6,6 %) – Arbeidserfaring kan erstatte formell kompetanse: 150 (26,0 %) – Ved noen ansettelser er det viktig, ved andre er det uviktig: 162 (28,1 %) – Formell kompetanse er alltid et krav: 227 (39,3 %)


Laste ned ppt "NAV, 25.09.2016Side 1 ”Flere i jobb ” Informasjon – NAVs brukerutvalg i Telemark 31. mai 2016 NAV Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google