Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Seniorrådgiver Hildegunn M. Førsund, Arbeids- og velferdsdirektoratet Attføringsmessa 16.-18.januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Seniorrådgiver Hildegunn M. Førsund, Arbeids- og velferdsdirektoratet Attføringsmessa 16.-18.januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Seniorrådgiver Hildegunn M. Førsund, Arbeids- og velferdsdirektoratet Attføringsmessa 16.-18.januar 2008

2 NAV, 12.07.2014Side 2 Bekymring  Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting  WHO anslo i 2003 at psykiske lidelser står for ca. 20 % av sykdomsbelastningen på europeisk økonomi  Psykiske lidelser/problemer ligger bak: – Hver 5. sykefraværsdag – Hver 4. nye som blir innvilget uføreytelse – Hver 3. som er mottaker av sosialhjelp

3 NAV, 12.07.2014Side 3 Hvorfor egen strategi for arbeid og psykisk helse?  Videreføre og styrke Opptrappingsplanen for psykisk helse  Supplere St. meld. nr. 9 Arbeid, velferd og inkludering.  Supplere øvrig innsats, tiltak og tjenester som skal bidra til at alle som ønsker det, kommer i arbeid og fastholder tilknytningen til arbeidslivet.  Bygge bro mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsesektoren.  Ses i nær sammenheng med IA-avtalen

4 NAV, 12.07.2014Side 4 En viktig hensikt er å:  sikre en helhetlig offentlig innsats og se arbeidet for personer med psykiske lidelser i sammenheng med NAV- reformens muligheter for samarbeid og brukermedvirkning, og med de arbeids- og aktivitetsrettede tiltak som denne reformen kan gi.

5 NAV, 12.07.2014Side 5 For å hindre utstøting og lette integrering, vil Regjeringen:  få til et godt samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsetjenesten, andre deler av det offentlige tjenesteapparatet, og med arbeidsgivere  sikre brukermedvirkning og aktiv deltakelse fra den enkelte  sikre gode, relevante arbeids- og helserettede tiltak og tjenester  sikre god kompetanse om arbeid og psykisk helse i arbeidslivet og i det offentlige tjenesteapparatet  sikre god kunnskap, forskning og utvikling

6 NAV, 12.07.2014Side 6 Strategien har således fem sentrale områder:  Samordning og samarbeid  Brukermedvirkning og selvhjelp  Tiltak og tjenester  Kompetanse, nettverk, informasjon og holdninger  Kunnskap, forskning og utvikling

7 NAV, 12.07.2014Side 7 Vilje Viser Vei  Strategien bygger i stor grad på erfaringer fra VVV. Prosjektet har vist at kritiske faser er:  Terskelen inn til arbeids- og velferdsforvaltningen  Når det er behov for parallell attføring og behandling  Overgangen mellom ulike arbeidsmarkedstiltak  Overgang arbeidsmarkedstiltak – arbeid  Når det er behov for oppfølging i utdanningsløpet  Overgang skole – arbeid

8 NAV, 12.07.2014Side 8 1. Samordning og samarbeid  Ansette egne personer som veilednings- og oppfølgingsloser i arbeids- og velferdsetaten, til innsats innen arbeid og psykisk helse  Videreføre fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse  Stimuleringsmidler: Styrke samarbeidet om tilbudet til den enkelte bruker mellom arbeids- og velferdsforvaltningen, øvrige kommunale tjenester, herunder sosialtjenesten utenfor NAV og helsetjenesten, samt psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten)  Styrke bruken av Individuell plan

9 NAV, 12.07.2014Side 9 2. Brukermedvirkning og selvhjelp  Styrke brukermedvirkningen Opplæring i brukerkompetanse – kurs med sikte på ansettelse som medarbeidere med brukererfaring på arbeidsplasser som yter service til personer med psykiske lidelser.  Stimulere til selvhjelp Pott med stimuleringsmidler til arbeidsrettede lavterskeltilbud i kommunene

10 NAV, 12.07.2014Side 10  Øke bruken av arbeidsplassen som arena for arbeidsrettet innsats  Videreutvikle arbeidsmarkedstiltakene  Bidra til lettere tilgang til helsetjenester  Fokusere på unge med psykiske lidelser 3. Tiltak og tjenester

11 NAV, 12.07.2014Side 11 3. forts: Arbeidsplassen som Arena  ”Staten viser vei” – tilsetting av personer med variable eller redusert arbeidsevne i statlig sektor, bl.a. ved å bl.a. ta i bruk forsøksordningen med TU- lønnstilskudd. Eget prosjekt vurderes.  Implementere og spre lavterskeltilbud videreutviklet i Vilje viser Vei. (Mestring,yrkesavklaring, opplæring og praksis i ordinært arbeidsliv)  Utvide Jobbmestrende oppfølging (utvikling av metodikk i skjæringspunktet mellom behandling og yrkesrettet attføring). Pilotprosjekt i Oslo og Østfold utvides til flere fylker. Egne prosjekter for rus og psykiatri. Samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.

12 NAV, 12.07.2014Side 12 3. forts. Fleksibel arbeidsutprøving i ordinært og skjermet arbeidsliv  Erfaring: Mange med psykiske lidelser ønsker å få prøve seg i ordinært arbeidsliv så snart som mulig event. kombinert med skjermet arbeidsplass.  VVV har utviklet en modell for å kunne kombinere dette. Tiltak 3.1.d i strategien.  Forsøk i Oslo og Bergen mellom VVV, tiltaksarrangører og private arbeidsgivere hvor det veksles mellom skjermet eller ordinær arbeidspraksis etter behov. Modellen gir fleksibilitet og møter brukerens behov for stabilitet og trygghet i arbeidsutprøvingen.  Gode resultater som vi vil spre

13 NAV, 12.07.2014Side 13 3. forts. Fleksibel arbeidsutprøving i ordinært og skjermet arbeidsliv forts.  Modellen følges opp i strategien ved å bruke en ordning hvor tiltaksarrangør benytter eksterne baser for arbeidstreningen; dvs. har avtale med bedrifter om ulike praksisplasser, samtidig som arbeidsleder gir oppfølging etter behov.  Når det er aktuelt med overgang til varig arbeid, kan overføring til Arbeid med bistand være relevant. Det bør da være et nært samarbeid mellom APS og AB for å skape mest mulig trygghet for brukeren.  I et samarbeid med NAV lokalt oppfordres bedriftene til å ta i bruk denne mer fleksible metodikken for brukere som ønsker og har behov for denne type tilbud.

14 NAV, 12.07.2014Side 14 3. forts.: Utdanning og arbeid  Studie med støtte – forsøk Studie med støtte er et oppfølgingsprogram for personer med psykisk lidelser som ønsker å gjennomføre høyere utdanning som attføringstiltak. Programmet er delt i to: Klargjøre studentene til å gjøre riktige studievalg og følge opp den enkelte i forhold til studier og overgang til arbeid. Viktige samarbeidsparter: Universitet og høyskoler, studentorganisasjoner m.fl. Samarbeid med et EU-prosjekt: ”ImpulSE project”, ”Supported Education for people with psychiatric disabilities”.

15 NAV, 12.07.2014Side 15  Kurspakke om psykiske lidelser i arbeidslivet. Forebygging a) Internopplæring i arbeidslivet (HMS kurs) b) Utvikle mobulbasert kurs i håndtering av stress og kriser  Det vil utarbeides en modulbasert kompetansehevingsmodell for arbeids- og velferdsforvaltningen, sosialtjenesten og helsetjenesten m.fl.,  Vurdere behovet for å opprette en egen spesialisering i klinisk arbeidspsykologi.  For å få større åpenhet og bedre informasjon om psykiske lidelser og arbeid, utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi, herunder en informasjonstjeneste i samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, brukerorganisasjonene og partene i arbeidslivet. 4. Kompetanse, nettverk, informasjon og holdninger

16 NAV, 12.07.2014Side 16 5. Kunnskap, forskning og utvikling  Kunnskapsutvikling, utredning og forskning, herunder et oppstartseminar med sikte på å få grunnlag til å vurdere og prioritere forsknings- og utviklingsinnsats på feltet arbeid og psykisk helse  Formidling av relevant kunnskap om samarbeidsmåter, tiltak, metodikk og behandling som har effekt.

17 NAV, 12.07.2014Side 17 Videre arbeid:  Tett samarbeid mellom SHdir. og Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med Direktoratet for arbeidstilsynet.  Vil bli trukket inn: Brukerorganisasjoner, Rådet for psykisk helse, partene i arbeidslivet, fagmiljøer m.fl.  Legger nå de praktiske rammene for strategien


Laste ned ppt "Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Seniorrådgiver Hildegunn M. Førsund, Arbeids- og velferdsdirektoratet Attføringsmessa 16.-18.januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google