Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Først tok de alderspensjonen. Nå står uføretrygden (og sjukelønna) for tur. Utdanningsforbundet i Vestfold 4.11.2010 Gunnar Rutle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Først tok de alderspensjonen. Nå står uføretrygden (og sjukelønna) for tur. Utdanningsforbundet i Vestfold 4.11.2010 Gunnar Rutle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Først tok de alderspensjonen. Nå står uføretrygden (og sjukelønna) for tur. Utdanningsforbundet i Vestfold 4.11.2010 Gunnar Rutle www.rutle.net

2 Pensjonsreformen og angrep på / endringer av sjukelønn og uføretrygd er ikke et norsk påfunn. Det samme ser vi i store deler av Europa, som et ledd i en generell nedbygging av velferdsordningene.

3 Det jeg skal snakke om: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden?

4 Før: Tillit til folk‏ "På begynnelsen av 1970-tallet ble økningen i antallet personer som forlot arbeidslivet før de nådde pensjonsalderen forklart med at det skjedde en utstøting fra arbeidslivet...Dersom forholdene hadde blitt lagt til rette, antok man... at svært mange blant uførepensjonistene ville være istand til å arbeide, og at de aller fleste ønsket å være i arbeid ”. Attføringsmeldingen (St.meld.nr.39, 1991-92) s.40

5 Så endrer holdningene seg....‏ ”Mens utstøting som forklaring på økende forbruk av uførepensjon tar utgangspunkt i faktorer utenfor individet og således rammer ufrivillig, har man i den offentlige debatten i den senere tiden vært mer opptatt av individuelle forklaringsfaktorer......” (Attføringsmeldingen, s.41)

6 ....... til mistillit til folk "I denne sammenheng har det vært hevdet at fordi kompensasjonsnivået i uførepensjonen er såvidt høyt, vil mange med små medisinske plager velge trygd framfor arbeid. Enkelte har også vært opptatt av at det er lettere å være trygdet sosialt sett idag enn tidligere (mindre stigmatiserende)... Det har vært påstått at høyt forbruk av uførepensjon har en smitteeffekt.. (Attføringsmeldingen, s.41)‏

7 Den nye arbeidslinja Med attføringsmeldinga etableres arbeidslinja som styrende ideologi bak arbeidsmarkeds- og trygdepolitikken Den bygger på mistillit til mennesket. En tar utgangspunkt i at ”folk er late og må straffes økonomisk for at de skal velge å jobbe” Det skapes et inntrykk av at folk kan utsette alderspensjonering og unngå sjukmelding og uføretrygd dersom de ”står på litt mer”.

8 Konsekvensen er viktige omlegginger av velferdsordningene: For at folk skal ”velge” å jobbe må trygder og stønader være lave. Det etableres kontrollsystemer som sikrer at folk ikke ”misbruker” trygdeordningene. Arbeidslinja ligger bak etableringen av NAV: trygdesystemet gjøres til en del av arbeidsmarkedspolitikken Og arbeidslinja gjennomsyrer pensjonsreformen, de planlagte endringene av uførepensjonen, og de stadige angrepene på sjukelønna

9 Legge forholdene til rette…. På papiret er der også målsettinger om å legge forholdene til rette i arbeidslivet Men stadige hardere lønnsomhets- og effektivitetskrav både i offentlig og privat sektor gir lite håp om at dette blir annet en tomt prat.

10 Arbeidslinja – ikke et tilbud om jobb, men et spark bak For at folk skal ”velge” å jobbe blir det altså vanskeligere å få trygd og sjukelønn, og ofte blir stønaden så lav at en ikke har råd til å ta imot den. I realiteten er det ikke et tilbud om å komme tilbake i arbeid, men et krav (spark bak) om å komme deg tilbake til arbeidsmarkedet Om ”arbeidsmarkedet” har arbeid til deg, eller arbeid du kan klare, er en helt annen sak. Men færre trygdede gir flere som søker arbeid og dermed mindre press på lønningene.

11 Forsker eller politiker? ”Lavere stønadsnivå kan gi færre uførepensjonerte. Størrelsen på uførepensjonen betyr mye for hvor mange som blir uførepensjonister, viser ny analyse. Dersom man reduserer uførestønaden med 5 prosent, kan antall nye uføre menn i aldersgruppen 52-60 år reduseres med minst 5 prosent hvert år.” (SSB, 3.6.2009, Christian Brinch) Hva hvis man reduserer stønaden med 50 %??? Mange vil da la være å uføretrygde seg. De har ikke råd. Eller med 100 %? Men er det slik vi vil ha det? Fra konklusjonen i rapporten (min oversettelse GR): ”I klartekst: resultatene mine gir en sterk indikasjon på at uførepensjonssystemet i Norge fører til sløsing med ressurser i stor skala gjennom å subsidiere frivillig tidlig tilbaketrekking fra arbeidsstyrken” Konklusjon om sløsing er etter min mening ikke forskning, her er det (den reaksjonære!?) politikeren Christian Brink som stikker hoven fram For: Er det sløsing å gi uføre en god pensjon?

12 Sløsing, eller et verdig liv? For å sikre seg at ingen ”misbruker” ordningene rammes det store flertallet som trenger et godt trygdesystem For mange blir alternativet enten å presse seg til å jobbe når helsa egentlig har sagt stopp, eller få et liv i fattigdom Arbeidslinja hindrer altså innføring av ordninger som sikrer et verdig liv for de som ikke kan jobbe.

13 Hvem er ”samfunnet” ? ”Det må bli slutt på mulighetene for tidlig pensjon. Hvis ikke, får morgendagens Norge store problemer. Mens Ola og Kari tidligere i prinsippet jobbet til de døde, har vi de senere årene fått en stadig lengre periode som pensjonister. Det skjer samtidig som vi blir sprekere i høyere alder. I praksis betyr det at flere får mulighet til å nyte pensjonist- tilværelsen over lang tid (…) For samfunnet er utviklingen mildest talt ikke gunstig. Snarere tvert imot.” (GRs utheving) Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Aftenposten 4.5.2009

14 Men arbeidslinja er ikke for alle! ”Det er en merkelig idé at de rike arbeider bedre hvis de hele tiden blir rikere, mens de fattige bare arbeider bedre hvis de blir fattigere” John Kenneth Galbraith (1908-2006) Kanadisk-amerikansk økonom

15 Et annet menneskesyn…. “Arbeidsmarkedspolitikken må ha som prinsipielt utgangspunkt at alle vil – eller ved tilfredsstillende tilrettelegging og oppfølging vil kunne – ønske å delta i arbeidslivet, og at den enkelte ikke i utgangspunktet vil foretrekke en tilværelse som mer eller mindre passiv stønadsmottaker” FFOs høringsuttalelse til Rattsø-utvalget om Ny Arbeids- og Velferdsetat

16 Neste hovedpunkt: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden?

17 Påstander i media: Antall sjukmeldte har økt dramatisk, og er en bombe under velferdsstaten Det høye antallet uføre, og ikke minst økningen i antall uføre er overraskende. Landet er tydeligvis inne i en krise.

18 ”En bombe under velferdsstaten” Høyres helse- og sosialpolitiske talsmann, Torbjørn Røe Isaksen, mente 18. desember 2010 at situasjonen var så dramatisk at den kunne rasere velferdsstaten: «Torbjørn Røe Isaksen har tidligere kalt økningen i sykefraværet ”en bombe under velferdsstaten”. Nå har bomben gått av, sier Røe Isaksen til E24.» Så la oss se på sjukefraværet de siste tiårene

19 SYKEFRAVÆR (%), KVINNER OG MENN, 1972– 2009 Sykefravær i prosent av avtalte arbeidstimer. Fram til 2000: NHOs statistikk for arbeidere i utvalgte bedrifter, fra 2001: Statistisk sentralbyrås tall. Delvis hentet fra Manifest-rapport 1-2010 2009-nivå kvinner 2009-nivå menn Mange ”Røe Isaksen-bomber” har gått av de siste årene. Landet ligger nok i ruiner?

20 Små endringer etter at vi fikk full lønn under sjukdom SYKEFRAVÆR 1972–2008 Sykefravær i prosent av avtalte arbeidstimer. Kilde: Sykefravær fra SSB og NHO. Delvis hentet fra Manifest-rapport 1-2010 1978: Full lønn under sjukdom Hva skyldes endringene i sjukelønn fra år til år?

21 SYKEFRAVÆR OG ARBEIDSLØSHET, 1972–2008 Sykefravær i prosent av avtalte arbeidstimer. Arbeidsløshet i prosent av arbeidsstyrken (begge kjønn, 16–74 år). Kilde: Sykefravær fra SSB og NHO5, arbeidsløshet fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Delvis hentet fra Manifest-rapport 1-2010 Så igjen: Hva forklarer endringene i sjukelønn fra år til år?

22 Vi ser en klar omvendt sammenheng mellom arbeidsløshet og sjukefravær. En vet ikke sikkert hvorfor, mulige forklaringer: De med sykdom og andre yrkeshemminger mister først jobben, dermed forsvinner mange av de som bidrar mest til fraværsstatistikken Arbeidsløshet kan ”disiplinere” ansatte til mindre fravær, gjennom økt frykt for å miste jobben. Kan gjelde både ”skulkere” og reellt sjuke

23 Den stiplede linjen viser hva modellen har forutsagt, på grunnlag av endringer i arbeidslivet. Den andre linjen viser hvordan legemeldt sykefravær faktisk har utviklet seg. (Den bratte nedgangen i 2004 forklares for øvrig med nye regler for sykemelding, som det er tatt hensyn til i figuren.) Kilde: Økonomiske analyser nr 6, 2009, Statistisk sentralbyrå. SYKEFRAVÆRSMODELLEN (STATISTISK SENTRALBYRÅ) Hentet fra Manifest-rapport 1-2010

24 Civita-notat 12-2009 (20.8.2009): ”UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?” ”Det har vært noe nær en eksplosjon i antallet uføre, fra ca. 160.000 i 1980 til 322.000 i 2006.” ” Det store antallet uføretrygdede, og enda mer den kraftige økningen, er på mange måter overraskende.”

25 AP-politikeren Aslam Ahsan i VG 7.12.09: Norge har ”for gode systemer, som gjør det for attraktivt ikke å jobbe og som har bidratt til at nordmenn er blitt late”

26 Antall uføre 1980 til 2010 Civita: eksplosiv økning. Overraskende? 1990: 235.000 2000: 279.573 2009: 346.239 2005: 319.691 2007: 333.544 Graf: G. Rutle

27 Antall uføre 1996 til 2010 Prognose st.m. 12 (1988-89). Overraskelse? 2000: 279.573 2007: 333.544 Stm 12-88/89: 333.500 Stm 12-88/89: 287.500 Graf: G. Rutle

28 Antall uføre 1996 til 2010 Brundtlands langtidsprogram 1989. Overraskelse? 2000: 279.573 Stm 12-88/89: 287.500 Brundtl. 89: 302.000 Graf: G. Rutle

29 Antall uføre 1996 til 2010 Prognose Sandemannutvalget 2000: Overraskende lavt antall uføre nå! 2009: 346.239 2005: 319.691 Sandem..: 342.300 Sandem..(2010-progn.: 377.000 Graf: G. Rutle

30 Mange påstander om at landets økonomi vakler under de enorme kostnadene til sjuke og uføre. Før vi ser nærmere på det skal vi ta en liten omvei

31 For: Å se på sjukefravær og antall uføre for avgjøre situasjonen i økonomien er å snu virkeligheten på hodet Det som avgjør hvor godt vi klarer oss er ikke antall sjuke/uføre, men hvor stor del av befolkningen som faktisk jobber Der er Norge på topp i verden. Vi har verdens høyeste sysselsettingsgrad både for KVINNER (sammen med Sverige) For ELDRE og TOTALT SE PÅ DE FØLGENDE GRAFENE:

32 ELDRES SYSSELSETTING (55–64 ÅR) I NORGE OG ANDRE OECD-LAND Sysselsatte personer i aldersgruppen 55–64 år, i prosent av hele samme aldersgruppe. Tall fra 2008. Kilde: OECD. Hentet fra Manifest-rapport 1-2010

33 Gjennomsnittlig pensjonsalder. Graf hentet fra Teknisk Ukeblad 27.2.2009. Tallene: Eurostat

34 Sysselsatte i prosent av kvinnelig befolkning 25–64 år. Tall fra 2008. Kilde OECD. Hentet fra Manifest-rapport 1-2010 KVINNERS SYSSELSETTING I NORGE OG ANDRE OECD-LAND

35 Sysselsatte personer i prosent av befolkningen (25–64 år). Tall for 2008. Kilde: OECD. Hentet fra Manifest-rapport 1-2010 SYSSELSETTING I NORGE OG ANDRE OECD- LAND 25-64 ÅR

36 Sysselsatte personer i prosent av befolkningen (15–64 år). Kilde: OECD. Diagram G Rutle. Utviklingen av sysselsettingen i Norge og noen andre OECD-land fra 1980 til 2008.

37 Har vi råd? Utgiftene til uføre som andel av norsk økonomi ( av brutto nasjonalprodukt): 1991:2,5 prosent 2008:2,2 prosent

38 Figuren viser statens utgifter til sykepenger (legemeldte fravær ut over 16 dager) som andel av brutto nasjonalprodukt for fastlandsnorge. Kilde: Nasjonalregnskapet (2008: Foreløpige tall for BNP).Hentet fra Manifest-rapport 1-2010 SYKEPENGER SOM ANDEL AV FASTLANDSNORGES BNP 1991–2008

39 Sjukefraværet i Norge er muligens relativt høyt, og kanskje har vi mange uføre. Men i så fall: Hvorfor? Jo, av samme grunn som vi har verdens høyeste sysselsetting: Vi har verdens høyeste sysselsetting blant kvinner (sammen med Sverige). De har høyere sjukefravær enn menn. Vi har verdens høyeste pensjonsalder og verdens høyeste sysselsetting blant eldre. Eldre har naturlig nok både høyere sjukefravær og uføreandel enn gjennomsnittet.

40 ANTALL SYKEPENGEDAGER PR SYSSELSATT (ULIKE ALDERSGRUPPER, KVINNER OG MENN) Kilder: NAV og Statistisk sentralbyrå. Tall for 2004. Figur hentet fra Statistisk sentralbyrås Økonomiske analyser nr. 6, 2006, s. 50.

41 Uførhet og sjukefravær er nærmest utgift til inntekts ervervelse Vi må vente høyere sjukefravær når mange kvinner og eldre går ut i arbeidslivet Vi må også vente flere uføre når vi har verdens høyeste alderspensjonsalder. Det som burde være et tankekors for noen er at vi har oppnådd verdens høyeste sysselsetting til tross for at vi har verdens beste sjukelønnsordning og trygdeordninger. Internasjonal forskning på velferd og arbeidsliv finner akkurat dette: positiv sammenheng mellom velferdsytelser og sysselsetting : gode trygdesystem fører til høyere sysselsetting.

42 Konklusjon: De siste 20 åra: Andelen sjukmeldte har ikke økt, til tross for at sjukelønna er økt og en har rett til flere egenmeldinger Antall uføre har økt mindre enn ventet ut fra endringer i demografi og sysselsetting Sysselsettingen har økt jevnt og trutt Norge har i dag verdens høyeste sysselsetting, og det skyldes ikke minst den store andelen eldre og kvinner som er i jobb Og utgiftene til sjukelønn og uføre har ikke økt som andel av BNP

43 Hvorfor så alt dette katastofe-maset? Jo fordi det er en del av prosjektet med å redusere velferdsordningene. Først tok de alderspensjonen, nå står sjukelønn og uføretrygd for tur.

44 Siste hovedpunkt: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden?

45 Uførepensjonsutvalget Regjeringen Bondevik II nedsatte utvalget i 2005 Oppdrag: Utred hvordan uføre kan tilpasses pensjonsreformen. Rapport i 2007: NOU 2007:4 «Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre» Regjeringa har lovet å legge fram en stortingsmelding om saka, først lovet de den høsten 2008, så våren 2009, så høsten 2009. Nå lover de den ferdig i løpet av 2010

46 De vakre ordene….. ”Utvalget mener denne rapporten også kan bidra til en bedre forståelse av de prosessene som ligger bak at så mange blir uføre i Norge og av hvilke tiltak som kan bidra til at alle med redusert arbeidsevne får hjelp til å bedre og utnytte denne (min utheving. GR), i stedet for å ende opp som passive stønadsmottakere” (s. 9)

47 Men når de kommer til tiltak… …. så er de bundet av oppgaven til utvalget, som bare er å foreslå endringer i uførestønaden, ikke andre tiltak. Mandatet sier bl.a.: ”Det er avgjørende for bærekraften i et framtidig pensjonssystem at det lønner seg å stå i arbeid for personer i yrkesaktiv alder og som har arbeidsevne. Utformingen av uføreordningen må ta hensyn til dette” (s.17) Dermed står de igjen med to ”tiltak” for å redusere antall uføre: En skal ”motivere til arbeid” gjennom å redusere uførestønaden og gjennom å gjøre det vanskeligere å få uførestønad. Hele NOUen er kort og godt gjennomsyret av tankegangen bak arbeidslinja.

48 Hvem blir uføretrygdet? 43 % av befolkningen blir uføretrygdet før 67 Om du blir uføretrygdet er klasseavhengig: Relativ hyppighet av uføretrygding KvinnerMenn Jobb: Høyere funksjonær, Oslo 1,00 Jobb: Midlere funksjonær, Oslo 1,341,29 Jobb: Lavere funksjonær, Oslo 1,821,69 Jobb: Faglært arbeider, Oslo 1,561,82 Jobb: Ufaglært arbeider, Oslo 2,661,98 Utdanning: Universitet, alle1,0 Utdanning: Høgskole, alle2,82,4 Utdanning: Videreg. 12 år, alle4,03,2 Utdanning: 10-11 år, alle9,17,2 Utdanning: Grunnskole, alle13,412,0 Tallene er fra et foredrag av professor i trygdemedisin, Bjørgulf Claussen, 22.3.2010 Tall for yrke er hentet fra Helseundersøkelsen i Oslo år 2000

49 Noen fakta om dagens uførepensjon fra folketrygden. Hovedmodell: Uføretrygden svarer til den alderspensjonen du ville fått ved 67 dersom du hadde fortsatt å jobbe fram til da med samme inntekt som du hadde da du ble ufør Minstepensjon – 1,8 G = 131 186 kroner Særordning for de som blir uføre før de er 26 år: Minstepensjon 2,4 G = 174 914 kroner Du skattlegges som pensjonist. Det betyr at minstepensjonister ikke betaler skatt, og at de som ligger nær minstepensjon betaler veldig lite skatt

50 Hovedpunkt i forslag til ny uførestønad: 1.Vanskeligere å få/beholde uførestønad:  Hovedformen blir tidsbegrenset stønad, varig uførestønad blir unntaket  Fra legevurdering til NAV-vurdering 2.Reduserte utbetalinger / endret profil  Ytelsen 66% (som arbeidsløshet/arbeidsavklaring)  Samtidig: slutt på pensjonistskatt for uføre  Resultat 1: mye lavere utbetaling for minste- pensjonistene, mer til noen andre grupper  Res. 2: Tjenestepensjonenes uføredel undergraves 3.Barnetillegget reduseres dramatisk 4.Lavere alderspensjon for uføre

51 Tidsbegrenset uførestønad Utviklingen i Norge har lenge gått i retning av at en større andel får tidsbegrenset uførestønad. Tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger ble 1. mars 2010 slått sammen til arbeidsavklaringspenger. Meldekort hver 14. dag Utvalget: ”Når det fattes vedtak om uførestønad bør Arbeids- og velferdsetaten samtidig ta stilling til om det er hensiktsmessig med en revurdering av saken etter en tid”. Det må slik jeg forstår det bety at de i så fall får arbeidsavklaringspenger For mange vil den usikkerheten for fremtiden som nå innføres være veldig belastende

52 Hvem avgjør: Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle i beslutningsgrunnlaget for uføretrygd I forslaget skal legens rolle bli mindre – fordi de for ofte opptrer som talsperson for pasienten. (f.eks s. 100: ”…mer enn halvparten av legene iblant tilla pasien- tens vurderinger større vekt enn sitt eget medisinske skjønn ”) I stedet skal legen bare gjøre en funksjonsvurdering, avgjørelsen skal ligge i NAV, etter arbeidsevnevurdering Arbeidslinja, den grunnleggende ideologien bak hele NAV-reformen, gjør det problematisk å flytte ansvaret: Den overordna målsettingen er ikke å gi folk med redusert arbeidsevne et best mulig liv, men å få flest mulig ut i arbeid.

53 Størrelsen på ny uførestønad: 66 prosent av tidligere inntekt (gjennomsnitt av inntekt 3 beste av 5 siste år før uføretidspkt.) skattlegges som lønn Tak på inntektsgrunnlaget for beregning av uføreytelsen på 6G = 437 286 kroner Brutto minsteytelse økes til 2,1 G = 153 050 kroner for å kompensere for økt skatt. Minsteytelsen til unge uføre økes av samme grunn til 2,811 G = 204 868 kroner Økning av minsteytelsene er ikke tilstrekkelig til å opprettholde dagens nivå på utbetalinger!

54 Dagens pensjonistskatt Tre element: Trygdeavgift 3 prosent (mot vanlig 7,8) Skattebegrensningsregelen Særfradrag - i 2007 ca kr 20 000 i året Pensjonistskatten fører til at minstepensjonister ikke betaler skatt, for høyere pensjon reduseres skatte- fradraget gradvis til det er 0 ved pensjonen 280000 (3. mars 2010 la regjeringa fram et forslag til vesentlige endringer av pensjonistskatten. Konsekvensen av forslaget er omtrent samme skatt som i dag på lave pensjoner, mens skatten vil øke med rundt 2 % på pensjoner på rundt 300000 og høyere)

55 Mindre trygd til deltidsansatte ”Personer med deltidsinntekter vil kunne komme ut noe lavere enn i dag, fordi disse har en svært høy kompensasjonsgrad i dagens system. Det har neppe vært tilsiktet at personer som frivillig arbeider deltid får kompensert en større del av inntektsbortfallet enn heltidsarbeidende, dersom de blir uføre.” (s.11) Her, som i det meste av rapporten skinner overklassens mangel på innsikt og innlevelse i vanlig folks virkelighet gjennom: Jeg vil tro det har vært høyst tilsiktet. Personer med lav inntekt må jo ha en større andel av sin inntekt i stønad om de skal kunne klare seg. Og spør forøvrig kvinner i butikk eller i helsesektoren om hvor ”frivillig” deltiden deres er!

56 ”Barnetillegget er for høyt” ”Frischsenteret har i to rapporter blant annet vist at enkelte grupper med stor forsørgingsbyrde får høyere samlet inntekt som uførepensjonist enn de ville hatt som yrkesaktive.” (s 219) Og sånn kan vi jo ikke ha det…..

57 Pensjons- givende inntekt: Enslig uten barn: Enslig med 2 barn: Gift med 2 barn: 150.000-9.019+16.905+17.896 250.000-53.012-27.725-71.149 350.000-92.768-61.457-104.837 450.000-140.037-111.457-148.527 Civita-notat 12-2009: «For noen grupper lønner det seg å være trygdet framfor å arbeide» Lønner det seg å være ufør?? Endring i inntekt etter skatt. Tallene er hentet fra Manifest-heftet ”Uførepensjon ABC”. Beregnet av Finansdepartementet 2005.

58 Så: Barnetillegget skal ned I dag: Behovsprøvd barnetillegg 0,4G = 29 000/år Forslag: over på satsene som gjelder for arbeidsløse og de på arbeidsavklaring: kr 27 pr dag = 7 000/år Tap pr barn : 22 000/år, ca 1850/måned Gjelder de aller fattigste uføre Samlet kostnad dagens barnetill.: 650 mill Uførhet er ”arvelig” : Barn av uføre har tre ganger så høy risiko for å bli uføretrygdet før fylte 26 år som gjennomsnittet

59 Hvem får barnetillegg? 6% av varig uføre har barn 6 % av alle uføre har 1 barn 5 % av alle uføre har 2 barn Og merk: 42% av de tidsbegrenset uføre hadde barn Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger 1. mars 2010 fikk de som allerede var uføre beholde barnetillegg på 0,4 G. De med nye vedtak (dvs alle – etterhvert) får lav ny sats. Her har en altså forskuttert de nye reglene for alle som er tidsbegrenset uføre, uten en reell debatt om det er slik vi vil ha det

60 Deltidsarbeideren (privat sektor): Født 1964, i jobb fra 25, lønn 300.000, 70 % deltid, dvs. inntektsgrunnlag 210.000. Blir ufør i 2011 i en alder av 47, etter 6 år på ulike midlertidige ordninger Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

61 Barnehagearbeideren (offentlig sektor): Født 1964, lønn 290.000 Blir ufør i 2011 i en alder av 47, etter 12 år i offentlig barnehage Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

62 Ingeniøren (privat sektor): Født 1964, begynte i jobb ved 27, lønn 450.000 Blir ufør i 2011 i en alder av 47, etter 6 år på midlertidige ordninger (Merk at folk med høy lønn kommer bedre ut i det nye enn lavtlønte, men om litt skal vi se at tapet også her blir stort når alderspensjonen slår inn) Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

63 Den unge uføre Født 1986, ufør som 25 åring i 2011 uten noen gang å ha vært i arbeid Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

64 En liten konklusjon så langt Det vi ser er at de med lav pensjon rammes hardt, mens de med noe høyere pensjon faktisk kan komme bedre ut. Som i pensjonsreformen – omvendt Robin Hood- politikk: Ta fra de fattige og gi til de rike. Og det mest dramatiske tapet gjelder de som har barn. Kan vi – og de som bestemmer i dette landet - med åpne øyne godta en slik forverring av barns levekår?

65 Alderspensjon for uføre: Det skremmende ”pensjonsgapet” ”Pensjonsnivået ved fylte 62 år vil med den nye modellen for alderspensjon i folketrygden, i regelen være en del lavere enn det dagens folketrygd gir ved 67 år. Dersom uføre skal opprettholde det nivået på alderspensjonen som dagens folketrygd gir, vil de få en klart høyere alderspensjon enn yrkesaktive med samme inntektshistorie som tar ut alderspensjon i folketrygden ved 62 år. Denne forskjellen – eller «pensjonsgapet» som utvalget har kalt det – kan gjøre det økonomisk attraktivt å bli uførepensjonert når en nærmer seg 62 år” (min utheving. GR) (s. 9)

66 Pensjonsreform. Utfordring: Pensjonsgap Person med inntekt på 350 000 kroner i 38 år ved fylte 62 år Alderspensjon ved pensjonering på ulike tidspunkt Uførepensjon (og alderspensjon) i dagens folketrygd Pensjon i tusen kroner 66

67 Og sånn kan vi jo ikke ha det….. ”Den spenningen mellom uføreordningen og frivillig tidligpensjonering som et pensjonsgap skaper, kan møtes med ulike tiltak. Ett mulig tiltak er å redusere pensjonsgapet gjennom å redusere alderspensjonen til uføre. Et annet mulig tiltak er å endre vilkårene for å få en uføreytelse.” (s. 9) Et tredje tiltak kunne jo vært å gi tidligpensjonistene en pensjon å leve av, på nivå med dagens AFP. Men det er åpenbart så uaktuelt at det ikke fortjener å bli drøftet.

68 Så utvalget går inn for å redusere alderspensjonen til de uføre: ”Personer som mottar en uføreytelse bør, på samme måte som yrkesaktive, akseptere en viss nedgang i nettoinntekten ved overgang til alderspensjon. I dagens uførepensjonsordning er ytelsen som hovedregel den samme etter overgang til alderspensjon” (s. 218)

69 For å redusere alders- pensjonen foreslår de: Opptjening avsluttes ved 66 (mot nå 67) Fra samme tidspunkt går de uføre over på alderspensjon Uføres alderspensjon levealdersjusteres

70 Bør uføre skjermes for levealdersjustering? ” Levealdersjustering er et hovedelement i pensjonsreformen og innebærer at dersom forventet levealder øker, så må yrkesaktive arbeide noe lenger enn tidligere årskull for å få det samme relative pensjonsnivået. Eller de kan gå av tidligere og få noe lavere pensjon. Personer som ikke kan arbeide på grunn av helseproblemer, kan ikke velge å arbeide lenger for å kompensere for levealdersjusteringen av alderspensjonen, slik yrkesaktive kan. En kan derfor spørre om ikke uføre, helt eller delvis, bør skjermes for virkningene av levealdersjusteringen” (s 15)

71 Nei! Det blir for dyrt for Norge Utvalget svarer sjøl: ”Siden nær halvparten av nye alderspensjonister trolig vil komme fra uføreordningen, er det ikke rimelig at uføre ubetinget skal skjermes for virkningen av levealdersjustering.” (s. 15) Et merkelig argument: Hvis det var bare noen få og ikke halvparten, var det da mer ”rimelig”? Men egentlig slipper de katta ut av sekken. Det er penger og ikke rettferdighet/rimelighet vi snakker om: En kan jo tape halvdelen av det en skulle spare på levealders- justeringa i pensjonsreformen hvis de uføre unntas. ”Dersom personer som har mottatt uførestønad unntas fra levealdersjusteringen, kan det medføre et (…) press på ordningen, ved at det blir gradvis gunstigere å bli alderspensjonist via uføreordningen” (s. 248)

72 Gevinst 2000 krTap 21000 kr Tap 57000 krTap 42000 kr Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

73 Offentlige og private tjeneste- pensjoner må reforhandles. Alle forsikringsordninger med uføretrygd på rundt 66 % blir verdiløse. I privat gjelder det statlige utskilte bedrifter, Hydro, Statoil og mange fler Å få like gode ordninger blir mye dyrere, fordi det går mye mer bort i skatt til staten. Det er utenkelig at staten vil kompensere dette for private bedrifter Kanskje heller ikke for kommunene? I tillegg modellproblemet: Hvordan få kompensert for de som faktisk taper?

74 Fagbevegelsens rolle Uførestønad og alderspensjon for uføre er et viktig spørsmål for fagbevegelsen, det gjelder (minst) halvdelen av medlemmene Det handler om våre arbeidskamerater som har gitt sin arbeidsevne og må forlate arbeidslivet. Det handler også om solidaritet med unge som av ulike grunner aldri kommer ut i jobb Vi kan og skal ikke godta –en bevisst politikk som legger opp til at folk med dårlig helse blir fattige –at skillet mellom verdige og uverdige trengende gjeninnføres Vi trenger bedre ordninger – ikke kutt

75 Vi må si ja til rettigheter, nei til trakassering Uføremeldingen burde handlet om noe helt annet: hvordan folk som ikke kan jobbe kan få et bedre liv. Da trengs helt andre virkemidler enn økonomisk straff for de som ikke kan jobbe: –Tilpasset arbeid –Mulighet for å variere arbeidsinnsats etter som helsen tillater det, uten å miste retten til videre uføretrygd

76 Vedtak på LO-kongressen-09: ”LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjonen erstattes med en uførestønad som skal beskattes som lønnsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lenger for å unngå tapet. LO vil videre arbeide for de uføre og midlertidig uføre beholder sitt behovsprøvede barnetillegg på 0,4 G pr. barn pr. år”. (mine uthevinger. GR)

77 Fra Unios høringssvar 2007: Vi kan ikke gi noen støtte til Uføreutvalgets forslag om en omlegging av uføretrygden i folketrygden til en inntektsavhengig stønadsmodell før regjeringen har avklart flere sentrale spørsmål bl.a. knyttet til uføre- ordningen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Unio (…) vil videreføre dagens ordning med et behovsprøvd forsørgertillegg. Vi kan derimot se behovet for å innføre en øvre grense for hvor stor samlet ytelse kan bli i forhold til tidligere inntekt. Utvalgets forslag vil også gi noe dårligere alderspensjon for uføre enn det dagens uføretrygd gir. Unio mener at dette må rettes opp i det videre arbeidet. Unio mener at uføre ikke bør omfattes av levealder- justering. (mine uthevinger. GR)

78 Saken avgjøres kanskje til våren Arbeidsdepartementet skal komme med stortingsmelding like før julen 2010 De har foreslått en midlertidig tilpasning til pensjonsreformen (fra 2011), som inkluderer levealdersjustering (!) Et signal om hva de tenker??? Partiene har ikke bestemt seg fullt ut Det er fortsatt mulig å stoppe (noen av) forslagene til uførepensjonsutvalget

79 Vi trenger en grasrotbevegelse som forsvarer uføretrygden Vi ville aldri ha vunnet kampen om offentlig tjenestepensjon uten bred mobilisering av grasrota i fagbevegelsen Det samme gjelder kampen om uføretrygden, og DET HASTER!

80 ”Det er verdt å minne om at det er et politisk valg om man vil spare penger ved å ta fra de som har lite fra før” Ingrid Wergeland leder Manifest analyse i LO-aktuelt 2-2010


Laste ned ppt "Først tok de alderspensjonen. Nå står uføretrygden (og sjukelønna) for tur. Utdanningsforbundet i Vestfold 4.11.2010 Gunnar Rutle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google