Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Styreansvar. 2 HVA forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt i egenskap av medlem/ varamedlem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Styreansvar. 2 HVA forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt i egenskap av medlem/ varamedlem."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Styreansvar

2 2 HVA forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt i egenskap av medlem/ varamedlem i styret eller administrerende direktør i virksomheten som er nevnt i forsikringsbeviset og som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i Norge. Forsikringen omfatter således ikke ansvar for personskade eller tingskade, herunder økonomisk tap som følge av slik skade. i tillegg til å dekke selve formueskaden, også de nødvendige omkostninger for å avgjøre erstatningsspørsmålet. (Dette under forutsetning av at erstatningskravet er omfattet av forsikringen). Dette vil m.a.o. si at styreansvarsforsikringen i praksis også fungerer som en slags rettshjelpsforsikring. Selv om man skulle komme til at ansvar ikke foreligger, vil advokatutgiftene være dekket under forsikringen. Disse utgifter blir ofte betydelige ved denne type krav.

3 3 Hvorfor styreansvarsforsikring? Økokrim mener søksmål mot styrer og styremedlemmer er i ferd med å bli et minefelt i norsk næringsliv. Amerikanske tilstander er på vei inn i norsk forretningsliv og stadig flere styremedlemmer føler det er nødvendig å forsikre seg mot søksmål dersom noe skulle skje i selskapet. (DN 23.10.03) - Mens det for bare tre - fire år siden var en lav risiko å forsikre styrer, er det nå katastroferisiko. Tidligere kunne man forvente at en bedrift fikk ett krav mot seg på ti år, nå risikerer forsikringsselskapene på enkelte dekninger nye krav under hver forsikringperiode, sier Cecilia Hansson hos forsikringsrådgiver Aon Grieg til DN.

4 4 Mange styrer svikter Professor ved BI, Morten Huse, sier at styrene som regel alltid kan klandres i problemselskaper. - I OVDS, Nordlandsbanken, Statoil, Odfjell, Sponsor Service og Finance Credit er det liten tvil om at styret skulle vært mer på banen, sier Huse, Han påpeker at undersøkelser viser at i 70 prosent av konkursene er det begått økonomisk kriminalitet. - Enten er styret rundlurt eller så har det ikke gjort jobben sin, fastslår han. Bevisstløse styremedlemmer Ole Lund, som i mange år har vært styregrossist, har nå redusert sitt engasjement til en fire-fem styrer. Han tror oppmerksomheten rundt styrets ansvar vil tilta i årene som kommer. - Styremedlemmene har også blitt mer bevisste på sitt ansvar, eller man kan kanskje si at de er blitt mindre bevisstløse, fastslår Lund.

5 5 Styrer mot stortap uten forsikring Finance Credit hadde ikke styreansvarsforsikring. Dermed kan styremedlemmene personlig måtte punge ut 150 millioner kroner. Styremedlemmene i Finance Credit risikerer sin personlige formue dersom styret blir stilt ansvarlig for ikke å ha oppdaget mislighold av lån i selskapet. Kravet på 150 millioner kroner går på medlemmene selv, når forsikring mangler.Kravet på 150 millioner kroner går på medlemmene selv, Styremedlem i Finance Credit og styregrossist Svein Ribe Andersen sier det er dumt at Finance Credit-styret ikke hadde styreansvarsforsikring. -- Jeg er tilhenger av at man forsikrer seg mot saksomkostninger, men det er ikke vanlig og dessuten ganske dyrt, sier Ribe Andersen som poengterer at han ikke kan ta noe ansvar for regnskapsskandalen i Finance Credit. - Når det du blir forelagt er ren svindel, hva gjør du da, spør Ribe Andersen? Ifølge revideringen av aksjeloven i 1999 har styremedlemmene ansvar for å " holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll."

6 6 Styrets plikter etter nye aksjelover: 01.01.99 trådte det i kraft to nye aksjelover, lov nr. 44 og 45 av 13 juni 1997. Kort sagt innebærer de nye lovene en skjerping av styrets / daglig leders ansvar.

7 7 De viktigste av lovenes regler som vil gjøre det lettere å vinne frem med ansvarskrav : reglene på dette punkt er relativt like i begge lovene - lovene har samme oppbygging og samme nummerering. styrets plikter er på flere områder konkretisert og presisert i loven. Reglene presiserer en handlingsplikt ! dette kan medføre at styreansvaret vil kunne få en langt større fokus i fremtiden.

8 8 Betydning for styrets ansvar Konklusjonen med hensyn til den nye aksjeloven er at den konkretiserer og presiserer plikter som man før antok at styret og adm.dir. hadde. Man antar at disse lovbestemte handleplikter vil føre til at retten lettere enn før vil komme til at det foreligger ansvar for et styre. Vi må imidlertid foreløpig avvente rettspraksis.

9 9 Hvilke faktorer avgjør premien for en styreansvarsforsikring? Styremedlemmenes bakgrunn/kompetanse Selskapets økonomiske stilling - investeringer, lån etc. Virksomhetsområde Geografisk eksponering Aksjonærstruktur Selskapets historikk (hvor lenge har virksomheten vært drevet) Selskapets størrelse Forsikringssum - størrelse Forretningsmessige hendelser - Fusjoner/fisjoner/oppkjøp/emisjoner/ Øvrige forhold

10 10 Lik størrelse - Ulik risiko Under 3 års drift-Stabil drift over flere år Svak økonomi -Solid økonomi Bransjerisiko: -Lite konjunkturavhengig High-tec, Tele - Databransje Uerfarne styremedl. -Erfarne styremedlemmer

11 11 Premieindikasjon.. Bedrift med oms. på MNOK 25 Ingen spesielle forhold knyttet til virksomheten og økonomien Forsikringssum MNOK 10 Ingen egenandel Premie +/- kr.20 000

12 12 styreansvarsforsikring: skal - skal ikke? ivareta personlige økonomiske interesser samfunn i endring (internasjonalisering, endret kravsmentalitet, mediefokus, ny aksjelov m.m) rettshjelp "rimelig" risikoavlastning

13 13..spørsmål før vi avslutter?


Laste ned ppt "1 Styreansvar. 2 HVA forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt i egenskap av medlem/ varamedlem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google