Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

StyreAkademiet/PF Økonomisk rapportering Krav – Oppgaver – Ansvar Torsdag 5. februar 2004 Øyvind Thorsby, partner PwC.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "StyreAkademiet/PF Økonomisk rapportering Krav – Oppgaver – Ansvar Torsdag 5. februar 2004 Øyvind Thorsby, partner PwC."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 StyreAkademiet/PF Økonomisk rapportering Krav – Oppgaver – Ansvar Torsdag 5. februar 2004 Øyvind Thorsby, partner PwC

3 PricewaterhouseCoopers 2 Disposisjon I.Kravene. Hva sier lovene om økonomisk rapportering?  Aksjelovene  Regnskapsloven II.Er tradisjonell finansregnskapsrapportering god nok? Eller må det tenkes nytt? III.Globale og norske regnskapsskandaler IV.Hvilke krav bør styret stille?  Årsrapportene  Peridoisk rapportering

4 PricewaterhouseCoopers 3 Disposisjon – forts. V.Styrets ansvar. Konsekvenser.  Erstatningsansvar  Straffeansvar

5 PricewaterhouseCoopers 4 Økonomisk rapportering Hvilke lover og hva krever disse? Aksjelovene (AS og ASA) Regnskapsloven (17.7.1998 nr. 56) (med en rekke forskrifter. Spesielt for bransjer) God regnskapsskikk. Norsk Regnskapsstiftelse (Regnskapsstandarder og anbefalinger) –Pr. i dag: 14 standard 9 foreløpige standarder 2 høringsutkast 6 diskusjonsnotater

6 PricewaterhouseCoopers 5 Aksjelovene. Rapporteringskrav § 3-4 Krav til forsvarlig egenkapital § 3-5 Handleplikt ved tap av egenkapital. - Innkalle til generalforsamling. Rapportere og redegjøre for økonomisk stilling. § 5-5 Ordinær generalforsamling. - Behandle og godkjenne årsregnskap og årsberetning § 6-12 Styrets forvaltningsoppgaver og –ansvar - Holde seg orientert om økonomisk stilling - Påse at regnskaper er gjenstand for betryggende kontroll - Planer og budsjetter

7 PricewaterhouseCoopers 6 Aksjelovene. Rapporteringskrav – forts. § 6-14 Daglig ledelse - skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter § 6-15 Daglig leders plikter overfor styret - I AS minst hver 3 måned og i ASA minst hver måned i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling § 6-16 Datterselskaper (konsernforhold) - Styret i datterselskap plikter å gi styret i morselskaper opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere konsernets stilling og resultat.

8 PricewaterhouseCoopers 7 Aksjelovene. Rapporteringskrav – forts. § 6-19 Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte § 6-20 Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker herunder - Årsregnskap - Periode rapportering - Forsvarlig egenkapital

9 PricewaterhouseCoopers 8 Regnskapsloven Regnskapsplikter (§ 1-2) Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning (§ 3-1) Årsregnskapets innhold (§ 3-2) Årsberetningens innhold (§ 3-3) Undertegning av årsregnskap og årsberetning (§ 3-5) Straff (§ 8-5)

10 PricewaterhouseCoopers 9 Selskapets ledelse Styret Ekstern revisor Informasjons- formidler Ekstern analytiker Investorer & andre interessenter Standardsettere Markedsregulatorer Teknologiske muligheter Rapporteringskjeden

11 PricewaterhouseCoopers 10 Nivå 1 selskaps- spesifikk informasjon Nivå 3 Global god regnskapsskikk Nivå 2 Bransjemessig informasjon Rapportering på 3 nivåer

12 PricewaterhouseCoopers 11 Regnskapsskandalene Enron World Com Xerox Ahold Parmalat Finance Credit Sponsor Service Andre Regnskapene

13 PricewaterhouseCoopers 12 Spesielle oppgaver og ansvar Evnen til å betale forpliktelser. Fortsatt drift forutsetningen Forsvarlig egenkapital

14 PricewaterhouseCoopers 13

15 PricewaterhouseCoopers 14 § 3-4 Krav om forsvarlig egenkapital § 3-5 Handleplikt ved tap av egenkapital Egenkapitalen forsvarlig sett i forhold til: Risiko ved virksomhetens art og Omfanget av virksomheten 1) Egenkapital lavere enn for- svarlig ut i fra risiko/omfang ? 2) Egenkapital mindre enn 50 % av aksjekapitalen ? Styret skal straks behandle saken Eventuelt innkalle GF Aksjelovene – Styrets oppgaver og plikter PricewaterhouseCoopers

16 15 Overvåke vesentlige risikoforhold Forstå selskapets virksomhet Definerer vesentlige risikoforhold Konsekvens- analyse Løpende overvåkning Leverandører Produkter Kunder Konkurrenter Egenkapital Finansiering Organisasjon Ledelse Systemer Rapportering Likviditet Investeringer Krav om forsvarlig egenkapital § 3-4 (Ny regel) Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. År 2000 (1) Aksjelovene – Styrets oppgaver og plikter

17 16 PricewaterhouseCoopers Hvilken “risiko” er akseptabel? Risikoeksponert virksomhet Høyere krav til egenkapital Lite risikoeksponert Lavere krav til egenkapital Ifølge forarbeider Risiko må ses i forhold til virksomhetens art Krav om forsvarlig egenkapital § 3-4 Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

18 17 PricewaterhouseCoopers Hvordan skal egenkapitalen beregnes? Kapitalens sammensetning Forhold lån/egenkapital Type finansiering Lånebetingelser Poster utenfor balansen? Merverdier ut over bokførte Forpliktelser Kausjonsansvar Garantier Ifølge forarbeider “Virkelig egenkapital” Andre hensyn: Krav om forsvarlig egenkapital § 3-4 Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

19 PricewaterhouseCoopers 18 Styret skal overvåke selskapets egenkapital Handleplikt ved tap av egenkapital § 3-5 1) Egenkapital lavere enn for- svarlig ut i fra risiko/omfang ? (ny regel) 2) Egenkapital mindre enn 50 % av aksjekapitalen ? (ny for AS) Regelmessig vurdering av egenkapitalen Styre- behandling av ev. tiltaksplan Eventuelt innkalle til GF om tiltaksplan GF tar standpunkt til planen Forskjellige frister !! Hvor ofte? Aksjelovene – Styrets oppgaver og plikter PricewaterhouseCoopers

20 19 Aksjeloven § 6 – 15 Hva kreves i praksis Styret må selv stille krav Skille på kravene i AS – ASA a)Resultatutvikling -Tradisjonelt resultatregnskap -Sammenlignet med budsjett -Er vi på målsatt kurs

21 PricewaterhouseCoopers 20 Aksjeloven § 6 – 15 Hva kreves i praksis (forts.) b)Stilling - Tradisjonell balanseoppstilling - Akseptabel egenkapital -Likviditet. Klarer vi å betjene vår gjeld c)Virksomhet - Er vi på målsatt kurs - kunder, leverandører, ansatte, konkurrenter, produkter, långivere - Annet

22 PricewaterhouseCoopers 21 Styrets ansvar Erstatningsansvar Straffeansvar

23 PricewaterhouseCoopers 22

24 Styremedlemmers erstatningsansvar 23 PricewaterhouseCoopers Tre hovedvilkår (kumulative) Uaktsomhet / forsett Handling/unnlatelse Objektiv vurdering om brudte plikter som påhviler styremedlem Subjektiv vurdering om skyld AnsvarsgrunnlagÅrsakssammenhengØkonomisk tap “har voldt”Hvem er påført tap a) Selskapet b) Tredjeperson

25 24 PricewaterhouseCoopers Styremedlemmers erstatningsansvar Selvom styret er et kollektivt organ Er det flere ansvarlige for samme skade hefter de solidarisk Individuelt ansvar

26 PricewaterhouseCoopers 25 Uaktsomhet Hva er ”uaktsomhet” –Uaktsomhet – rettslig standard som gir liten veiledning for ansvarsbedømmelsen i det konkrete tilfellet. Todelt vurdering En objektiv vurdering –Har styremedlemmet brudt en av de plikter som påhviler ham? Pliktene er hjemlet i lover og regler En subjektiv vurdering –Har styremedlemmet utvist skyld (uaktsomhet)? ER det noe å bebreide den enkelte? Kan styremedlemmet påberope seg en subjektiv unnskyldningsgrunn?

27 PricewaterhouseCoopers 26 Erstatningsansvaret – overfor hvem? Hvem har lidt tap? (skadelidte) –Selskapet selv –Aksjonærene/eierne –Kreditorene

28 27 PricewaterhouseCoopers Straffeansvar Straffelovens kapittel 27: Forbrytelser i gjeldsforhold Ikke begjærer åpning av gjeldsforhandlinger eller konkurs m.m, §283a Skyldner som gir fordringshaver fyldestgjørelse oppgjør eller sikkerhet, skjønt han bør innse at han ikke vil kunne tilfredsstille alle fordringshavere, § 284 Tilsidesetter bestemmelser om bokføring, årsoppgjør eller regnskapsoppbevaring m.m. §286 Bestemmelser i spesiallovgivningen

29 PricewaterhouseCoopers 28 Styrets ansvar for innholdet av en ”forretningsmessig beslutning” Kontrollspørsmål: Er saksbehandlingen forsvarlig? Saken er korrekt og tilstrekkelig opplyst Har styret gjennom beslutningen tilgodesett selskapets interesser? Styret har overholdt sin lojalitetsplikt og har ikke fremmet egne private interesser fremfor selskapet. Styret har ikke ønsket å beskytte sine posisjoner

30 PricewaterhouseCoopers 29 Styrets ansvar for innholdet av en ”forretningsmessig beslutning” – forts. Er beslutningen forretningsmessig motivert? Hvis ja på disse spørsmål Det skal mye til for styret kan holdes ansvarlig

31 PricewaterhouseCoopers 30 Styrets ansvar Har vi pr. dato eksempler på at det er reist saker mot styret. ?

32 PricewaterhouseCoopers 31 Styrets ansvar. Overfor hvem? Offentlige myndigheter –Registrering. Regnskapsregistrert –Børs –Skatter og avgifter Selskapet Aksjonærene Kreditorene

33 PricewaterhouseCoopers 32 Praktisk styrearbeid


Laste ned ppt "StyreAkademiet/PF Økonomisk rapportering Krav – Oppgaver – Ansvar Torsdag 5. februar 2004 Øyvind Thorsby, partner PwC."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google