Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styreakademiet/Den Polytekniske Forening Torsdag 22. april 2004 v/Advokat Sigurd Knudtzon STYREANSVAR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styreakademiet/Den Polytekniske Forening Torsdag 22. april 2004 v/Advokat Sigurd Knudtzon STYREANSVAR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styreakademiet/Den Polytekniske Forening Torsdag 22. april 2004 v/Advokat Sigurd Knudtzon sigurd.knudtzon@simonsenfoyen.no STYREANSVAR

2 2 Styreansvar Aktuell risiko?

3 3 Utviklingen Økende interesse for styreansvar i de senere år, særlig i løpet av siste år Presiseringer i asl./asal 1997 og regnskapsloven skjerper antakelig styrets plikter Utviklingen i USA og UK Rettspraksis i Norge –viser få saker, men mørketallene er meget store

4 4 STYREANSVAR Erstatnings- ansvar Straffe- ansvar

5 5 Bakgrunnen for styrets ansvar Aksjeselskapsformen tillater ansvarsbegrensning Nødvendig med ansvarsbegrensning i risikofylt virksomhet i forhold til –Kontraktsparter og offentlig myndighet –Leverandører / kreditorer –Skatte- og avgiftsmyndigheter

6 6 Bakgrunnen for styrets ansvar – forts. Interesser som har liten evne til å vurdere eller unngå risiko –Miljøinteresser –Forbrukerinteressen –Andre tredjemenn, skadelidte m.m.

7 7 Bakgrunnen for styrets ansvar – forts. Fordi moderne samfunnsliv forutsetter at ansvaret ved forretningsdrift begrenses, må det også stilles opp forutsetninger for begrensingen, spilleregler for virksomhet. Aksjelovens og erstatningsreglenes funksjon er å likevel å ilegge ansvar der når hensynene for ansvarsbegrensning ikke er tilstede – ved uaktsom opptreden.

8 8 Vilkårene for erstatningsansvar Ansvars- grunnlag Forsett/ Uaktsomhet Årsaks- sammenheng Økonomisk tap AdekvansLemping

9 9 ANSVARET UTLEDES AV STYRETS OPPGAVER OG PLIKTER

10 10 Ledelsens oppgaver kan deles i tre: Forvaltning Tilsyn Særlige plikter i henhold til asl/asal og andre lover ”Corporate Governance” ellers ?

11 11 Ledelsens oppgaver – forts. Forvaltningsansvaret § 6-12 pålegger ansvar for styret til –organisering av virksomheten etablering av administrasjon formelle registreringer –planer og budsjetter i ”nødvendig utstrekning” –”kan fastsette retningslinjer”

12 12 Ledelsens oppgaver – forts. Behandle saker av uvanlig art eller stor betydning Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling –grensen mot revisors ansvar Styrets undersøkelsesplikt – og rett Ny! Nok med ett styremedlem for å kreve opplysninger av selskapet

13 13 Ledelsens oppgaver – forts. Ledelsens tilsynsansvar –Skal sørge for kontroll av virksomhetens regnskap og formuesforvaltning –§ 6-13 – tilsyn med daglig leder –Angir funksjonsfordeling

14 14 Ledelsens oppgaver – forts. Styrets myndighet ”overlapper” daglig leders Kompetanseforholdet daglig leder/styret Instruks Delegasjon av styrets myndighet

15 15 Aktsomhetsstandarden Uaktsomhet – aldri objektivt ansvar Uaktsomhetsvurderinger er utpreget skjønnsmessige ”Bonus pater familias”-standarden Betydningen av regelbrudd –asl/asel sentrale regler –brudd på instruks eller andre interne regler –brudd på forskrifter fra offentlig myndighet

16 16 Aktsomhetsstandarden Betydningen av mangel på fagkunnskap –Bruk av konsulenter, advokater, revisorer anbefales Betydningen av at handlingen ligger utenfor selskapets formål eller representerer et annet brudd på selskapets vedtekter Skadeevne og risiko

17 17 Aktsomhetsstandarden Kunne man opptrådt annerledes? Generelt slappe forhold i styret gir ikke ”generelt ansvarsgrunnlag”, Rt. 1979.46, men trekker i den retning Generelt bra rutiner kan påberopes mot ansvar, Rt. 1991.119 –mao en viss konto for ”uflaks” hvis god orden

18 18 Aktsomhetsstandarden ”Business judgement rule” – presumpsjon for forsvarlighet? – Rt. 1991.119

19 19 Rettspraksis 2 I dommen siteres også fra en dansk forfatter: –”En virksomhets ledelse er imidlertid berettiget til å kjempe for å bevare selskapet og for å unngå betalingsstans og konkurs, så lenge det er en rimelig sjanse for at det kan lykkes… også i tilfelle der håpet om at selskapet kunne ride stormen av betegnes som spinkelt, men dog ikke helt urealistisk”

20 20 Styrets erstatningsrettslige ansvar Rettspraksis Høyesterettsdom Rt 1991 s 119: –Utgangspunktet: Aksjeselskapsformen gir adgang til ansvarsbegrensning for risikofylte prosjekter. –”En skjønnsmessig feilvurdering kan etter teori og praksis ikke utløse erstatningsansvar” ”Vel kan man si at styremedlemmene handlet ut fra en noe høy grad av optimisme. Det må likevel sies å ligge en normal forretningsmessig vurdering til grunn for deres disposisjoner”

21 21 Aktsomhetsstandarden Jo større økonomiske interesser, jo dårligere selskapets økonomi er, jo viktigere er styrets beslutning –Aktsomhetskrav Skriftlighet Hvordan styret aktsomt må forholde seg til informasjon fra administrasjonen

22 22 Aktsomhetsstandarden Særlig om styrets ”handleplikt” § 3-5 – for lav egenkapital ”Handleplikten” ellers ”Handleplikten” når insolvens truer –Rt. 1991.119: –Ledelsen har rett til å kjempe for selskapet og unngå konkurs ”så lenge det er en rimelig mulighet for at dette kan lykkes”.

23 23 Hvem har ansvar Individuell vurdering av styremedlemmene Solidaransvar

24 24 Hvem kan kreve erstatning Selskapet selv (generalforsamlingen), evt.bostyret i tilfellekonkurs, jf asl/asal § 17-1 og 17-2 Andre skadelidte, dog slik at disse evt. har prioritet etter selskapet, § 17-6

25 25 Hvordan unngå ansvar? Avtaler om begrensning av ansvaret overfor selskapet –Må godkjennes av generalforsamling asl/asal § 17-3 (2). Praktiske tiltak –Skaff deg en oversikt over oppgavene –Etablere gode og riktige rapporterings- og kontrollrutiner.

26 26 Hvordan unngå ansvar? Forts. La aldri mangel på informasjon stå upåtalt Tenk dokumentasjon – protokollasjon Handling er alltid bedre enn passivitet Tegn styreansvarsforsikring


Laste ned ppt "Styreakademiet/Den Polytekniske Forening Torsdag 22. april 2004 v/Advokat Sigurd Knudtzon STYREANSVAR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google