Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hossein Banitalebi Lege Oslo Akutten bedriftshelsetjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hossein Banitalebi Lege Oslo Akutten bedriftshelsetjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hossein Banitalebi Lege Oslo Akutten bedriftshelsetjeneste

2  Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet

3  Skal varsle arbeidsgiver om forhold som kan medføre ulykke eller helsefare  Arbeidsgiver skal rette på forholdene  Arbeidsmiljøutvalg skal kontaktes dersom arbeidsgiver ikke retter på forholdene  Arbeidstilsynet kan kontaktes dersom forhold ikke rettes på

4  Tillitsvalgtordningen baserer seg på tariffavtaler. Den tillitsvalgte skal ivareta arbeidstaker når det gjelder rettigheter i forhold til avtaler  Verneombud forholder seg til HMS-spørsmål. Oppsigelser, personalsaker og lønnskonflikter er ikke verneombudets oppgaver.

5  Det er arbeidstagere som velger VO  VO bør være blant de erfarne kolleger  Velges for 2 år av gangen  Et verneombud for hver verneområde

6  I bedrifter med færre enn 10 ansatte kan verneombud fravikes etter skriftlig avtale mellom partene  I bedrifter med flere enn 10 ansatte kan det velges flere verneombud, her skal det velges hovedverneombud

7  Navnet til hovedverneombud skal kunngjøres

8  VO skal ivareta arbeidstagernes interesser  Påse at maskiner, innretninger og stoffer ikke utsetter ansatte for fare  Påse at verneutstyr og verneinnretninger er på plass  Ansatte for nødvendig instruksjon  Sende melding om arbeidsulykker

9  Varsle arbeidstagerne og arbeidsgiver når farer for ulykke og skade blir kjent, og evt. varsle arbeidstilsynet hvis arbeidsgiver ikke svarer på henvendelsen  Skal tas med på råd I HMS spørsmål  Skal gjøre seg kjent med yrkesskader og yrkessykdommer i sitt fagområde

10  Skal gjøre seg kjent med gjeldende regelverk  Skal være med på arbeidstilsynets inspeksjoner  Har rett til å stanse farlig arbeid  Arbeidstilsynet skal varsles om stansing og grunnen til det

11  Hvis bedriften ikke har AMU, skal VO i tillegg:  Uttale seg om spørsmål vedrørende bedriftshelsetjenesten  Vurdere opplæringsprogram av betydning for arbeidsmiljøet

12  Behandle planer som krever arbeidstilsynets samtykke  Gjennomgå rapporter om yrkessykdom, arbeidsulykker, yrkeshygieniske undersøkelser  Medvirke til kartlegging og å forhindre gjentagelser  Det er arbeidsgiverens plikt å oppfylle lovens krav!

13  Verneombud skal ha nødvendig opplæring  Arbeidsgiver skal betale for nødvendige kostnader til kurs o.l.

14  VO har rett til å stanse farlig arbeid umiddelbart til arbeidstilsynet har avgjort om arbeidet kan fortsette  Stans av arbeid og årsak skal meddeles arbeidsgiver  VO er ikke erstatningsansvarlig for det tap bedriften påføres som følge av stans i arbeidet.

15  (1) Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, ved laste- og lossearbeid og ellers når særlige forhold gjør det nødvendig, kan departementet gi forskrift om at det skal være særskilte lokale verneombud. Slike verneombud kan få oppgaver, plikter og rettigheter som nevnt i §§ 6-2 og 6-3 overfor arbeidsgivere på arbeidsplassen.  (2) Departementet kan gi forskrift om at det skal være regionale verneombudsordninger som skal omfatte flere virksomheter innenfor ett geografisk område.  (3) Forskrifter etter denne paragraf kan omfatte regler om hvordan verneombudene oppnevnes, hvilke oppgaver de skal ha, og hvordan utgiftene ved deres virksomhet skal fordeles.

16  I virksomhet med flere VO, skal HVO samordne verneombudenes arbeid  HVO skal sitte i AMU som en av ansattes representant

17  HVO har selvstendig rett til å stanse farlig arbeid, uavhengig av verneombudets vurdering

18  Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring av VO  Utgangspunktet er minimum 40 timers kurs for VO, partene kan bli enig om kortere eller lengre opplæringstid  Opplæringen skal foregå i arbeidstiden, alle utgifter betales av arbeidsgiver

19

20


Laste ned ppt "Hossein Banitalebi Lege Oslo Akutten bedriftshelsetjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google